FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 1 2024-01-24

Styrelseprotokoll nr 1-2024-01-24

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 1 2024-01-24

Möte:            Styrelsemöte 1
Tid:               Kl. 1230–1330

Plats: Torgmässen

Närvarande: Hans Hansson, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Reino Paakkonen
Greger Lönnergård

Förhinder: Anders Heinegård FMTS, Lars Balkö, Per Olin, Thomas Grevholm

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 103 237,61 kr.

För verksamhetsåret 2024 kommer föreningen att erhålla 28 750 kr i medlemsavgifter varav en del redan kommit in och resten skall medlemmarna som ej betalt betala före årsskiftet. Tyvärr så saknas en stor del medlemsavgifter. Av dagens 166 medlemmar har 86 betalt årsavgift för 2024 trots att årsskiftet är passerat med råge. Thomas Ericsson kommer att

Skicka ut påminnelse i någon form till de som ej betalt.

Medlemsläget är: 166 medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

Investeringar

Större investeringar är den kommande boken om F14 som avses ges ut under 2024. Offert för tryckningen av boken ligger på ca 100 016 kr. Viktigt att avsätta pengar för detta ändamål på vårt andra pg konto. Övriga investeringar är till traditionsrummet 5 glasskåp om 22 500: – st. FMTS står för den kostnaden. Till närförrådet behöver 21 plåthyllor införskaffas samt en White board till nya kontoret.

En ”att göra lista tidsmässigt ”bör tas fram för investeringar/utgifter över året.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Ingen medlemsverksamhet har bedrivits under inledningen av 2024.

Styrelsen har arbetet vidare med följande saker:

– Nya lokalen – Efter ett antal telefonsamtal med diverse olika befattningshavare på Fort V och FMTS har läget klarnat. Den 5/2 är vår nya lokal tom. 6–8/2 så poleras golvet upp vilket innebär att vi från den 9/2 har tillgång till lokalen för uppbyggnaden av det nya traditionsrummet. Arbetet startar då onsdagen den 14/2.

– Medaljer är beställda och levererade. 100 beställda räcker ca 10 år.

– Bokprojektet – Rullar på enligt plan. Pengar avsätts för boken om ca 110 000.

– Mappsystemet och register för att registerea alla våra saker är påbörjat.

– KamratBladet nr 1 planeras

– Arbetet med F14 80-år har fortsatt

– MHS-H 25 år – Ett jubileumsnummer av KamratBladet för MHS-H 25 år är under framtagning av MHS-H men trycks via kamratföreningen. MHS-H står för kostnaden för framtagandet. Föreningen erhåller 200 exemplar för eget bruk övriga ex ca 400 ges till MHS-H

Team Museet

– Ett planeringsarbete fortgår som syftar till att ta fram ett utkast till uppbyggnadplan i det till ytan mindre utrymmet som vi nu kommer att få på Torgmässen.

Planen är att uppbyggnaden skall vara klar till senast den 31/5 2024.

Projektet med ny bok om F14 bör vara klart till 15/5 2024

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av Hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

 

Nästa aktivitet är årsmötet den 6/3 som genomförs som helhet på Konvaljmässen. Inledande föredrag samt årsmöte sker på övervåningen med start kl. 1700. Efter årsmötet intas en ärtmiddag på nedervåningen i Konvaljmässen. Almanacka tas med till medlemmarna som anmält sig till årsmötet.

Önskemål framförde av ordförande att det tas fram en E-postlista som bygger på medlemsförteckningen så att framtida utskick underlättas.

Ordförande meddelade att han deltar i chefsbytet på MHS-H nästa onsdag den 31/1. Thomas Ericsson leder onsdagsarbetet.

Verksamhetsplan för 2024 är publicerad i KamratBladet nr 2–2023. Förändringar till vht.planen meddelas på föreningens Facebookssida.

Årsmöteshandlingar för 2024 som bifogas protokollet gick igenom och fastställdes.

Årsmöteshandlingarna bifogas inte protokollet utan kommer att läggas ut på hemsidan efterhand som de är slutligt kontrollerade.

Fördelning av arbetsuppgifter enligt utskickad mall sker efter årsmötet på konstituerandemötet.

Team Museet

Uppbyggnaden startar den 14/2 enligt modellen att skärmar och glasskåp samt utställningsföremål modell större ställs ut i lokalen för att föreningen skall få en uppfattning om hur utrymmet skall disponeras. Därefter placeras föremål ut i skåp och slutligen kompletteras skärmar och föremål med nya textbeskrivningar.

Redaktionskommittemöten

Reino kontrollerar med Thomas Grevholm hur läget är med jubileumsnumret samt planeringen för firandet av MHS-H 25 år.

Påbörjande av KamratBladet nr 1 sker med insamlingar av artikelunderlag

4.4 Behov av avdömningar

– Inga

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

– Första medaljnämnden genomfördes. Statuterna för erhållande av medalj finns att läsa i senaste numret av KamratBladet. Till styrelsen hade inkommit ett antal förslag på kandidater att erhålla föreningens förtjänstmedalj. Då detta är det första året medaljen utdelas blir utdelningen av antalet medaljer större än vad som förutses för kommande år. Medaljen skall delas ut under högtidliga förhållanden såsom årsmötet. Styrelsen fastställde att medaljen samt diplom med motivation erhålls det första året av följande personer:

– Chefen MHS-H Fredrik Zetterberg

– Skolförvaltare Thomas Grevholm MHS-H

– Stf chefen FMTS Niklas Jörnsby

– Skolförvaltare Anders Heinegård FMTS

– Pensionerade öv. Lars Winberg

– Pensionerade öv. Bo Lennhammar
– VD Magnus Edman Civila flygstationen

– Ordf. FKVF Hans Hansson

– Vice ordf. Thomas Ericsson

– Hans Andersson FKVF

– Stefan Gustafsson FKVF

– Jan Hjelm FKVF

FKVF:s vice ordf. Thomas Ericsson tog på sig att ta fram motivationen till diplomet för de utsedda medaljörerna.

Namn på kommande utställningar diskuterades. Förslaget ”Wapnödalen 80-år i försvarets tjänst” fastställdes att användas för de kommande utställningarna under 2024.

Även det kommande namnet på den nya boken diskuterades. Förslaget:

 Lära och Försvara -Flottiljområdet i Halmstad 80 år fastställdes att ligga till grund för fortsatta diskussioner innan slutligt fastställande sker i samband med tryckning av boken.

 1. KamratBladet

KamratBladet nr1–2024 planeras för utgivande juni 2024.

 1. Inkommen post/mail

– En del kamratföreningstidningar har inkommit

 1. Övriga frågor

– Inga

 1. Beslut från mötet

– Årsmöteshandlingar godkändes för utskick

 1. Nästa möte

– Årsmötet 2024-03-06 kl.1700–2100 på Konvaljmässen

– Konstituerandemöte för nya styrelsen 2024-03-13 kl. 1030–1100

– Nästa styrelsemöte möte blir den 2024-04-10 kl. 1030–1200 på Torgmässen.

Hans Hansson                                          Hans Hansson
Sekreterare                                               Ordförande

 

 FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

 

 DAGORDNING STYRELSEMÖTE

 

Möte:            Styrelsemöte nr 1 2024

Tid:               2024-01-24 kl. 1030-1200

Plats:             Torgmässen

————————————————————————————–

 1. Öppnande av mötet. Ordföranden

  2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

  3. Föregående protokoll.                                                Sekreteraren

                      Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                               Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                                Kassör

Ekonomi                                                                                              Ordf.

– Ekonomiska läget                                                                     Kassör

– Övr. ekonomiska tillskott                                                      Ordf.

Medlemsläget                                                                                   Thomas

Investeringar                                                                                            Ordf/Kassör

 

 

4.2 Genomförd verksamhet                                                Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

                                                                                                         Ordf.

Team Museet

– Planering uppbyggnad nya traditionsrummet      Team Museet

 

 

Övrigt

– Löpande uppdatering av                                                    Ordf.
Facebooksidan

4.3 Kommande verksamhet                                                Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Ny vhtplan 2024 ute                                                           Ordf.

– Kommande årsmöte 2024                                               Ordf.

                      – Årsmöteshandlingar

– Fördelning arbetsuppgifter                                             Ordf.

                      – Skiss

Team Museet

– Uppbyggnad traditionsrum –                                       Ordf.
lägesbeskrivning

Redaktionskommittémöte                                                               Stefan

– Läget jubileumsnummer MHS-H ?                            Thomas G

– Läget nr 1 KamratBladet

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete          Ordförande

– Arbetsredovisning av Jubileumsläget F14 80-år   Thomas
                      -Arbetsgrp. Utsedd

– Utställning arbetsläget                                                        Hans A

– Läget bok F14 80 år                                                                Stefan

– MHS – H 25 år arbetsläge                                                    Thomas/Reino

– Läget uppbyggnad närförråd sjukan                           Arbgrp.

 1. Veteranstöd                                                                     POC Veteranstöd              

–                   

 1. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Medaljnämnd                                                                         Ordf.

                      – Inkomna förslag
                      – Medaljnämnd sammanträder?

– Förslag till överenskommelse med FMTS               Ordf.

– Nytt traditionsrum- innehåll/utformning?           Ordf.

 1. Kamratbladet. Redaktör

– Kamratbladet nr 1 2024                                                    Stefan

 1. Inkommen post/mail Sekreteraren

  – Mail och Post

  9. Övriga frågor.                                                           Ordföranden

– Uppvaktning avgående chef MHS-H 31/1?              Ordförande

10. Beslut från styrelsemötet                                             Ordföranden

 1. Nästa möte. Sekreteraren

   

  Styrelsemöte 2024-04-10 kl. 1030–1200 Torgmässen

 1. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson
Sekr. 

Lämna ett svar