Överenskommelse FMTS

Kamratföreningen har sedan 2015 en överenskommelse med FMTS som är vårt värdförband.
Överenskommelsen reglerar vad som förväntas av FMTS samt av kamratföreningen.
Ni hittar överenskommelsetexten nedan.
Överenskommelse mellan Flottiljområdets kamrat och veteranförening och Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) för perioden 2015-17

§1 Allmänna bestämmelser
Denna överenskommelse tecknas mellan FMTS och Flottiljområdets kamrat och veteranförening, Organisationsnummer: 802462-4374.
Kamratföreningen åtar sig att:
– Följa Försvarsmaktens värdegrund.
– Bidra till försvarsupplysning främst avseende försvaret inom föreningens geografiska verksamhetsområde.
– I samverkan med Museigruppen förvalta förbandets historiska arv och hålla dess traditioner levande.

Överenskommelsen reglerar det ömsesidiga stödet mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i gällande verksamhetsuppdrag.

§2 Syfte
Biträda FMTS för att skapa en god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet, rekrytering samt veteranstöd.

§3 FMTS åtagande
FMTS åtar sig att:
– Upplåta lokaler för föreningens möten, sammanträden och traditionsrum. Ge föreningsbidrag mot föreningens föreslagna budget så som:
– Busstransport i samband med medlemsresa
– Tryckning av medlemsskrift samt porto
– Övrigt stöd enligt överenskommelse i årlig budget.

§4 Flottiljområdets kamrat och veteranförenings åtagande

Kamratföreningen åtar sig att:
– Följa Försvarsmaktens värdegrund.
– Bidra till försvarsupplysning främst avseende försvaret inom föreningens geografiska verksamhetsområde.
– I samverkan med Museigruppen förvalta förbandets historiska arv och hålla dess traditioner levande.Överenskommelse
– Vara beredda att stödja FMTS och MHS H med anhörig- och veteranstöd inom föreningens geografiska verksamhetsområde.
– Biträda i samband med förbandets dag eller motsv. och andra evenemang.
– Efter genomfört verksamhetsår ska föreningen återredovisa till FMTS vilken verksamhet de bidrivit.

§5 Ekonomi
Kamratföreningen äskar bidrag för sin årliga verksamhet enligt FMTS budgeteringsrutin.

§6 Säkerhet
Inpassering och lån av lokaler enlig HG säkerhetsbestämmelser.

§7 Giltighetstid och uppsägning
Denna överenskommelse gäller från 1 juli 2015 till 1 juli 2017. Därefter förlängs överenskommelseet med ett år i taget. Överenskommelsen kan när som helst under överenskommelsetiden sägas upp av endera parten med iakttagande av en uppsägningstid på tre månader.

§8 Antal överenskommelse och bilagor
Denna överenskommelse är upprättat i två exemplar, varav varje part erhåller ett exemplar.
I bilagan redovisas Flottiljområdets kamrat och veteranförenings stadgar.
(Ej här finns som särskild rubrik)

§9 Övrigt
I Flottiljområdets kamrat och veteranförenings styrelse skall det finnas en styrelsepost till FMTS myndighetsrepresentant.

Stig-Olof Krohné Ulf Crona
C FMTS ordförande Flottiljområdets kamrat och veteranförening