FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 5 2023-12-06

Styrelseprotokoll nr 5-2023-12-06

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 5 2023-12-06

Möte:            Styrelsemöte 5
Tid:               Kl. 1030–1200

Plats: Torgmässen

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm (ersatt av Lars Balkö), Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Per Olin (Inger Fredholm blivande kassör), Thomas Grevholm

Förhinder: Anders Heinegård FMTS, Reino Paakkonen, Greger Lönnergård (anmält förhinder)  

 

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 120 743 kr. Från detta skall avgå 32 864 i räkningar som ligger för betalning. Det ger ett resultat på 87 879 kr. Till detta skall läggas utestående fodringar på FMTS på 7030 kr vilket ger en kassa på 94 909 kr.

 

För verksamhetsåret 2024 kommer föreningen att erhålla 28 750 kr i medlemsavgifter varav en del redan kommit in och resten skall medlemmarna som ej betalt betala före årsskiftet.

 

Medlemsläget är: 165 medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

 

Investeringar

Större investeringar är den kommande boken om F14 som avses ges ut under 2024. Offert för tryckningen av boken ligger på ca 100 016 kr. Viktigt att avsätta pengar för detta ändamål på vårt andra pg konto.

 

4.2 Genomförd verksamhet

 

Föreningsverksamhet

– Föreningskväll, 29 november, med information om vad som händer i föreningen med tanke på flytt av museum samt inställd verksamhet för medlemmarna på våren och hösten. Även filmen om Gul Rudolf visades.

 

I övrigt har styrelsen arbetet med följande saker:

FKVF åtgärder i styrelse och arbetsgrupper under 2023 då verksamheten varit inställd

Ett axplock

– Lokal – Hur skall vi bygga upp det nya traditionsrummet? Ta hänsyn utgivet PM från Hans. Behov av inköp sanktionerat av FMTS. Kontakt FMTS få tillgång lokal, få golvet polerat. Planering museet öppning.

– Medaljer – Beställda med leverans sept./okt. Bedömd kostnad ca 30 000. 100 beställda räcker ca 10 år.

– Bokprojektet – Rullar på enligt plan. Pengar avsättas ca 110 000. Inköp från FMTS o MHS – H tas upp. 

– Register – Dags ta fram hur registret skall se ut samt anskaffa eller bygga upp.

– KamratBladet nr 2 – 2023. Artiklar?

– Föreningsdagen 26/8

– F14 80-år – Möte med FMTS ordnas för att se vad de ställer upp med.

– MHS-H 25 år – Möte med MHS-H ordnas för att se vad de ställer upp med. Ta fram ett jubileumsnummer för MHS-H

– WiFi

– Bränsleledningen till Brand o Rädd Halmstad.

 

– Tvätt av flygplan – kontroll med kommun när det sker.

– FV Ordf. konferens 3–4 okt i Uppsala

– Nya medlemmar

– Samverkan med övriga föreningar b l a SFF Halland 7/9, 19/10,7/12

– Riksantikvarieämbetet –

Team Museet

– Avvecklingen av det gamla museet är klart och nu väntar föreningen på att myndigheten skall bli klar med sina åtaganden med att flytta ut från den lokal som det nya traditionsrummet skall inrymmas i. Ett planeringsarbete är påbörjat som syftar till att ta fram ett utkast till uppbyggnadplan i det till ytan mindre utrymmet som vi nu kommer att få på Torgmässen.

Planen är att uppbyggnaden skall vara klar till senast den 31/5 2024.

 

Inköpsanmodan skall levereras till FMTS för inköp av inventarier enligt offert för traditionsrummet enligt godkänt beslut från stf FMTS 171 2024

 

FMTS bearbetar Fort V och FM Log för att påskynda utflytten från nuvarande Torgmässen till ny lokal under matsalen.

 

Projektet med ny bok om F14 bör vara klart till 15/5 2024

 Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts. KamratBladet nr 2 2024 levererades till PostNord 27 november för utdelning till våra medlemmar.

 

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av Hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

 

– Ny verksamhet för 2024 annonseras på Facebook och på hemsidan samt vår tidning som utkommer i december.

– Föreningen har en överenskommelse med SFF Halland och Försvarsutbildarna Halland att våra medlemmar får delta i varandras planerade föredrag/föreläsningar.

 

4.4 Behov av avdömningar

 

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

 

Plan för alla aktiviteter för firandet av F 14 80 – år skall framtas där alla planerade åtgärder framgår i tidsperspektivet samt ansvarsperspektivet. Thomas håller ihop detta planarbete.

 

Boken

Arbete fortskrider. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar. Stefan orienterar om bokens utformning på nästa onsdagsmöte dvs den 13/12.

 

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H förbandsrepresentant orienterade om MHS-H planer för MHS-H 25 årsfirande. Jubileumskonsert, jubileumsmiddag chefsbyte särskilt nummer av KamratBladet ingår i det tilltänkta programmet för firandet.

 

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Jan Hjelm ersätts av Lars Balkö som ansvarig för traditionsarbetet.

 

 1. KamratBladet

KamratBladet nr 2–2023 är utgivet och kommer inom en snar framtid även att finnas på Hemsidan.

 

 1. Inkommen post/mail

– En del kamratföreningstidningar har inkommit

 

 1. Övriga frågor
 1. Beslut från mötet

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir den 2024-01-24 kl. 1030–1200 på Torgmässen.

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson
Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar