FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 4 2023-10-25

Styrelseprotokoll nr 4-2023-10-25

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 4 2023-10-25

Möte:            Styrelsemöte 4
Tid:               Kl. 1030-1200

Plats: Torgmässen

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, , Thomas Ericsson, Reino Paakkonen.,  Kenneth Narstam, Per Olin, Greger Lönnergård

Förhinder: Thomas Grevholm MHS-H (anmält förhinder) Anders Heinegård FMTS (anmält förhinder)  

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 58 830,41 kr . Ytterligare tillkomst är ej betalt stöd från FMTS (50 000) 2023.

Till detta kommer ca 15 800 kr för utförda tjänster vid packning av museet som FMTS står för men föreningen har betalt omkostnaderna

Medlemsläget är: 165 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). I KamraBladet nr 2 – 2023 kommer det att komma b la en påminnelse om att betala in medlemsavgiften för 2024, 200 kr, före 31/12.

Investeringar

Beslöt styrelsen att godkända investeringsplaner för IT och övriga projekt enligt bifogad handling (Bilaga 0 o 1). I dokumentet redovisas de större kommande intäkterna/utgifterna för 2023/24. Syftet med genomlysningen är att få kontroll på om de medel som föreningen disponerar räcker till för beslutade åtgärder. Styrelsen kom fram till att så är fallet och därmed ligger detta underlag till grund för en kommande budget för 2024 samt fortsatt investeringar 2023.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

 – Ingen verksamhet genomförd

– 24/10 genomfördes FN-dagen lokalt. Enskilda medlemmar hade möjlighet närvara vid ceremonin i Norre Katts park.

Team Museet

– Avvecklingen av det gamla museet är klart och nu väntar föreningen på att myndigheten skall bli klar med sina åtaganden med att flytta ut från den lokal som det nya traditionsrummet skall inrymmas i. Ett planeringsarbete är påbörjat som syftar till att ta fram ett utkast till uppbyggnadplan i det till ytan mindre utrymmet som vi nu kommer att få på Torgmässen.

Planen är att uppbyggnaden skall vara klar till senast den 31/5 2024. Ett första utkast till strategi för uppbyggnaden presenteras i bilaga 2 som bifogas protokollet

Inköpsanmodan skall levereras till FMTS för inköp av inventarier enligt offert för traditionsrummet enligt godkänt beslut från stf FMTS.

FMTS bearbetar Fort V och FM Log för att påskynda utflytten från nuvarande Torgmässen till ny lokal under matsalen.

Projektet med ny bok om F14 bör vara klart till 15/5 2024

 Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av Hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– All verksamhet är inställd pga. flytt. Ny verksamhet för 2023/2024 kommer att annonseras på Facebook och på hemsidan samt vår tidning som utkommer i december.

– Föreningen har en överenskommelse med SFF Halland och Försvarsutbildarna Halland att våra medlemmar får delta i varandras planerade föredrag/föreläsningar.

– Den 29/11 kommer ett föredrag att genomföras på Soldathemmet kl. 1800 om arbetsläget i föreningen samt avslutas med en film förevisning på någon intressant flygfilm.

– På hemsidan respektive Facebooksidan kommer det framledes att läggas ut bilder med uppgift att gissa vad bilderna föreställer/kommer från.

4.4 Behov av avdömningar

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för gruppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. En strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet är framtagen. Den är så konkret att en diskussion med FMTS är genomförd. Beslutad plan är ett genomförande av en besöksdag på FMTS den 31/5 med ett heldagsprogram som kommer att presenteras i KamratBladet nr 2 som utkommer i december 2023. Under 2024 kommer en föreläsningsserie att handla om F14s och efterföljande förbands utveckling. På Facebook kommer det att varje dag presenteras en ny foto/bild som beskriver händelser på F14 över åren. En ny bok om F14 släpps den 31/5 2024.

Boken

Arbete fortskrider. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar.

– Läget medaljframtagning

Medaljgruppen har slutfört arbetet med framtagning av medalj för föreningen. 100 medaljer är levererade till föreningen. Statuter för utdelning av medaljer är fastställda av styrelsen. Medaljen kommer att presenteras i KamratBladet nr 2-2024. Thomas tar fram ett förslag på text och skickar det till Stefan Gustavsson. (Statuterna presenteras i bilaga 3 ).

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H förbandsrepresentant var förhindrad att delta i styrelsemötet varför dessa frågor skjuts framåt i tiden. MHS-H har genomfört ett traditionsmöte med ett beslut om en inriktning om hur 25-årsdagen skall uppmärksammas. FKVF deltar i MHS-Hs traditionsnämnd genom Reino Paakkonen.

–  Verksamhetsplan för 2024 godkändes och ligger till grund för verksamhet 2024. Presenteras i KamratBladedt nr2 -2023. Bifogas protokollet som bilaga 4

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Ordförande har tagit fram ett utkast med information om vad föreningen bör tänka på då uppbyggnaden av det nya Traditionsrummet påbörjas. Utkastet är utdelat tidigare. Arbetet med att utforma planen för uppbyggnaden av nya traditionsrummet är i full gång (se bilaga 2).

 1. KamratBladet

KamratBladet nr 2-2023 är under framtagning. Nästa onsdag, 1/11 så levererar FMTS och MHS-H sitt underlag till tidningen. Thomas kommer att ta fram en artikel om medaljen samt medlemsavgiften till tidningen. Hans levererar verksamhetsplanen för 2024 samt Ordförande har ordet till Stefan. Utöver det kommer det att finnas någon historisk artikel om äldre verksamhet på F14 och dess Förbandsefterföljare.

 1. Inkommen post/mail

– En del kamratföreningstidningar har inkommit

 1. Övriga frågor
 1. Beslut från mötet

– Styrelsen beslöt godkänna framlagd investeringsplan för större åtgärder under 2023/24 (Bilaga 1)

– Styrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2024 (Bilaga 4)

– Kenneth samordnar med Anders Åkerberg inköp IT (NAS m m).

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir den 6/12 2023 kl. 1030-1200 på Torgmässen.

Hans Hansson                                          Hans Hansson
Sekreterare                                               Ordförande

Bilaga 0

Inköpsförslag för NAS (Network Attached Storage)

Krav för ett gemensamt datalagringssystem

 • Digital information som t ex. foton, filmer, dokument samt register skall lagras på ett ställe.
 • Åtkomst till lagrad information ska vara tillgängligt via WiFi för flera samtidiga uppkopplade datorer.
 • NAS’ens operativsystem skall vara relativt enkelt att administrera via grafiskt gränssnitt.
 • Backup-funktion skall säkra lagrad data.
 • Systemet skall klara återställning av fysisk hårddisk som havererat.
 • Systemt ska kunna byggas ut för framtida behov.
 • Kostnaden för systemet skall balanseras för verksamhetens behov och ekonomi.

Förslag

Efter en marknadsundersökning baserad på ovanstående krav har följandeprodukter utkristalliserats

NAS

Synology DiskStation DS923+, 4-facks NAS-lösning med 4Gb AMD Ryzen OBS! Endast kabinett utan hårddiskar

Netonnet (231025), Pris: 7.790:- (ink. moms)

Hårddisk

Toshiba SATA HDD 3,5″ 12TB NAS

Förslag att köpa 4st (tot 48GB)

Netonnet (231025), Pris: 3.290kr/st (ink. moms)

Totalt 4*3.290kr= 13.160kr

Investeringskostnad

Totalkostad: 20.950kr

OBS! för tillfället (231125) har Netonnet ett paketpris på 19.890kr för ovanstående lösning. 2(3)

WiFi

48GB totalt

Max tillgänglig lagring

Återställningsdata

Kort om Synologys NAS-lösning DS923+

Tillgänglighet

Åtkomst och hantering av data kan ske via WiFi från flera klienter (arbetsdatorer eller smartphones) samtidigt.

NAS’en hanterar åtkomst via avändarkonton kopplade till klienterna

Lagringskapacitet

Vid val av ovanstående hårddiskar (4*12GB) blir den totala lagringskapaciteten

48GB (max för ovanstående NAS är 50GB).

Redundant disksystem

Funktionen Redundant disksystem (RAID 5) kan återskapa en fysiskt havererad hårddisk

med hjälp av de övriga hela hårddiskarna i systemet. Detta kräver minst totalt 3st installerade hårddiskar 3(3)

Backup

Befintliga SSD (USB-diskar) kan nyttjas som utvidgning av lagringskapaciteten eller som Backup-diskar.

Backup funktionen hanteras av NAS’en för att skydda lagrad data på en eller flera hårdiskar.

Backupinformationen används för att kunna återställa data förlorats eller blivit korrupt.

Internetlänk för mer info: https://www.synology.com/sv-se/products/DS923+

Bilaga 1

Ekonomi – Investeringar i FKVF 2023-2024

Ekonomiska läget läget 2023-10-25

Ingående balans: 289950-8              43 177,99

                                 897738-1              13 325,42

Tillkommande 2023:                           65 800,00  ( År + rivning museum 2023)

Totalt 2023                                            122 303,41

Tillkommande 2024:                           50 000,00 (År)

Medlemsavgifter                                 32 000,00

Övriga bidrag :                                         8 000,00 ( Hemvårdsförvaltningen)

Totalt 2023/24                                     212 303,41

Kända investeringar utgifter 2023/24

2023            Tidningen   2 nr              24 000

                      Inköp NAS                        20 000

2024            Tidning 2 nr                     24 000

                      Bok                                    115 000 ( + 7000 för ytterligare 100ex)

Stefans ersättning boken                     ?

Fasta utgifter SFF,SMKR, Hemsida      4 000

Totalt                                                      187 000 ( Stefan bok ?) =  +25 303 -?

Större investeringar redan betalda 2022/23

IT utrustning                   42 400,00

Medaljer                          31 122,50

Totalt                                73 522,50

Hans Hansson

Ordf.

Bilaga 2

TRADITIONSRUM   Förslag på struktur 231025

Medurs vandring genom rummet. Sk12-modellen i mitten, Bas90-modellen i mitten längst bort. Till höger mottagningsdisk, info om kamratföreningen och försäljning. Foton på väggar, skärmar och TV. Korta texter. Montrar med mindre föremål, hyllor med större föremål. Luftig möblering.

Platsen vi står på

Galgberget, forntiden (gravlämningar, järnåldersskatt), Mickedala – byn som försvann

Kanonkula

”Vår beredskap är god”

Andra världskriget och bakgrunden till att F 14 organiserades

Den gamla radion

Chefen har landat

Christan Nilsson landar på civila flygfältet, uppbyggnaden av F 14

Modell av Sk12, modell av fältet

En flygande flottilj

Flygepoken med B18, A28, A32

Docka flygförare, TV visar bilder, porträtt av avlidna, karikatyrer, olika instrument m m

Flottiljen blir skolförband

Ny inriktning, FCS Västerås, Kungl. Hallands Flygkår (1961), Flygvapnets Halmstadsskolor (1972)

Personalen på marken håller flygplanen i luften

Signaltjänst, samband- och stabstjänst: FSS – Fjärrskriftmaskin, skyltdocka lärare

Teknisk tjänst: FTS – Robotar, stol

Markstrid, bastjänst: FMS, BBS

Markteleteknik, IT: FMTS, IT-Skolan – Gammal dator

Utbildning för Bas90-systemet

Utvecklingsenheter, TUBas

Modell av klargöringsplats

En framtid i Försvarsmakten

FOHS, MHS H

Nedläggning blir utveckling

Militärhögskolan Halmstad (1999)

Försvarsmaktens Halmstadsskolor (1999)

Försvarsmaktens tekniska skola (2005) – ATS Östersund

Flottiljområdet i dag

FMTS, MHS H (FMLOG?)

TV visar bilder

Tematiska utställningar att placera på lämplig plats

Stödverksamhet (mat, kläder, materiel, fälthållning, kansli osv) Skyltdocka sjuksköterska

Livet som värnpliktig

Mässliv – Skyltdockor av högtidsdräkt

Idrott

Bilaga 3

FKVF förtjänstmedalj

Ansvar

Ordföranden FKVF och FKVF styrelse fattar beslut om tilldelning av förtjänstmedalj på förslag efter beredning. Utdelning av förtjänstmedaljer tillkännages i Kamratbladet.

Medaljnämnd

Ordföranden FKVF är ordförande i medaljnämnden. Utöver ordföranden ingår V Ordföranden eller av denne utsedd, och styrelsen för FKVF. I kallelse till medaljnämnd ska nomineringar framgå. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Medaljnämndens protokoll och beredda skriftliga nomineringar skall arkiveras, och skall registreras med namn, datum och motivering.

Medaljen består av medalj, miniatyr samt släpspänne i etui. Medaljbandet bär färger enligt FKVF. Medaljens utformning framgår av nedanstående bild.

 

 

FKVF Förtjänstmedalj

Utdelning

FKVF förtjänstmedalj kan tilldelas person som är medlem i FKVF, och som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört gärning eller prestation som i hög grad gagnat FKVF, eller till person som utan att vara medlem utfört gärningar som gagnat FKVF.

Förslagsrätt till utdelning tillkommer enskild eller organisation. Förslaget jämte motivering insänds skriftligt till medaljnämnden som bereder ärendet.

Medaljen utdelas under högtidliga former enligt Ordföranden för FKVF bestämmande.

Ovan statuter för tilldelning av FKVF förtjänstmedalj gäller från och med 240101. Eventuella tidigare statuter från och med medaljens instiftande 2024 tillämpas ej retroaktivt.

Särskilt undantag för medaljens utdelande, skall tillämpas restriktivt, och beslutas av medaljnämnden.

Medaljen utdelas ej postumt.

Halmstad 240101

Hans Hansson                                    Ordf FKVF

Thomas Ericsson
V Ordf FKVF

Bilaga 4

Verksamhetsplan Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 2024

Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en anmälan med personnummer och namn för att delta i aktiviteterna nedan.

Anmälan görs enklast på hemsidan eller på telefonnummer 072-210 44 33

Alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.fkvf.se så håll utkik där för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer att under året samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad och förhoppningsvis kunna erbjuda deltagande i vissa av deras aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information om detta.

Jan

10                  Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions- vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433

 

17                  Arbetsmöte för styrelsens arbetsutskott med uppgift att förbereda alla handlingar till årsmötet.

 

31                  Styrelsemöte nr 1–2024

Feb

7                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

Mars            

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

6                    Årsmötet föregås av ett föredrag om F14.

 

13                  Konstituerandemöte. Nyvalda styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

April

3                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

10                  Styrelsemöte nr 2–2024

 

21                  Föredragscafé. Vi lyssnar på delar av serien av föredrag om F14 historia då F14 firar 80 -år 2024 .Detta kommer att prägla föredragen under jubileumsåret.

 

Maj

8                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

8                    Manusstopp KamratBladet nr 1–2024. Sista chansen att skicka bidrag till redaktionskommittén för införandet i kamratbladet nr 1–2024.

 

15                  Bok release med den nya boken om F14

 

16                  Föreningsresa . Besök ESO

 

29                  Styrelsemöte nr 3–2024

 

29                  Den 29 maj uppmärksammas Veterandagen såväl centralt i Stockholm som lokalt i Halmstad.  Den lokala ceremonin på Veterandagen sker vid minnesstenen i Norre Katts park i Halmstad vid veteranmonumentet.

31                  F14-80 år firasmed studiebesök på FMTS med heldagsprogram med start kl. 0930

Juni

5                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

6                    Nationaldagsfirande

 

12                  KamratBladet nr 1–2024 utgives. Representanter från styrelsen samlas för att etikettera tidningen och posta den så att medlemmarna har den före

 

12                  Styrelsemöte nr 4–2024

 

Juli                Ingen verksamhet

 


Augusti

7                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

11 ?               Föreningsresa flygdag F17

 

14                  Styrelsemöte nr 5–2024

September

4                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

Oktober

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr. 072-2104433

 

9                    Styrelsemöte nr 6–2024

 

13                  Föredragscafé F14 80 -år följt av lättare förtäring. Haverier med F14s divisioner över åren

 

24                  Firandet av FN dagen

November

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

 

5                    Manusstopp KamratBladet nr 2–2024

 

17                  Styrelsemöte nr 7–2024

 

20                  Filmafton följt av lättare förtäring. Film om F14.  Eso

December

4                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 072-2104433.

11                  Kamratbladet nr 2–2041 utges och postas till medlemmarna          

 

FILMKVÄLL MED FÖRENINGSINFORMATIO 2023-11-29 kl 1800-2000
 
Hej, vi håller fortfarande på med att planera för uppbyggnaden av museet. Allt är försenat då vi inte kommer åt vår nya lokal än.
I väntan på det arbetet så ordnar vi en filmkväll för våra medlemmar och andra intresserade med lite information om vad som händer i vår förening.
Den 29 november kl 1800-2000 så träffas vi på Soldathemmet/Lv 6.
Vi berättar om vad vi håller på med i föreningen förutom planeringen av uppbyggnaden av det nya ”traditionsrummet med museala inslag”. Det pågår en en hel del andra projekt/åtgärder i syfte att fortsätta utveckla vår verksamhet
Anmäl ert deltagande på info@fkvf.se med namn så vi vet hur många som avser komma. Anmälan måste vi ha senast den fredag den 24 november.
Vi bjuder på lite fika under kvällen
mvh
Hans Hansson
Ordförande FKVF

Lämna ett svar