FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 3 2023-06-05

Styrelseprotokoll nr 3-2023-06-05

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

 PROTOKOLL styrelsemöte nr 3 2023-06-05

Möte:            Styrelsemöte 3
Tid:               Kl. 1030-1200

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, , Thomas Ericsson, Reino Paakkonen.,  Kenneth Narstam

Förhinder: Thomas Grevholm MHS-H (anmält förhinder) Per Olin, Anders Heinegård FMTS, Greger Lönnergård

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 105 731,81 kr . Ytterligare tillkomst är ej betalt stöd från FMTS (50 000) som skall förhandlas för 2023. FMTS kallar till möte.

Underåret har fortsatt externt stöd från Hemvårdsförvaltningen sökts ( ca 8000:-kr). Besked väntas i maj om ansökan bifallits.

Till detta kommer ca 13 000 kr för utförda tjänster vid packning av museet som FMTS står för men föreningen har betalt omkostnaderna

Medlemsläget är: 160 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). 11 medlemmar från 2022 har ej betalt sin årsavgift och kommer att avföras från medlemsregistret.

Investeringar

Beslöt styrelsen att avsätta/fondera i ett första läge 50 000 kr för delbetalningen av den kommande boken som avses ges ut under första halvåret 2024. Ordförande säkserställer att beloppet blir överfört till ”32 kontot” för framtida betalningar vid boktryckningen.

Beslöt styrelsen vidare att ytterligare lite IT relaterade saker beslöts att köpa in; USB minnen 5 st,  1 st 4 TB backup minne, USB hubb.

Kenneth samordnar med Anders Åkerberg inköp av detta samt ev. NAS.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Ingen pga. arbetet med avvecklingen av museet på den nuvarande platsen.

– 29/5 genomfördes veterandagen lokalt. Enskilda medlemmar hade hörsammat inbjudan och översåg ceremonin i Norre Katts park.

Team Museet

– Avvecklingen och nedpackningen av museet har fortsatt och skall vara klart innan midsommar. FMTS behöver lokalerna då verksamheten expanderar. Lokalerna skall vara utrymda till den 1 augusti då annan verksamhet skall flytta in i lokalerna. Föreningen har erhållit nya lokaler i högra delen av Torgmässen dit det nya Traditionsrummet flyttas . Påbörjan av uppbyggnaden sker efter den 1 augusti 2023.

Beslut: För juni prioriteras följande åtgärder; Töm stora museilokalen, flytta möbler och IT-utrustning in i skrivarrummet i Torgnmässen, töm och kasta övriga möbler som inte skall vara kvar i containern, börja skissa på hur uppbyggnaden av det nya traditionsrummet skall se ut

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– All verksamhet är inställd pga. flytt. Ny verksamhet för andra halvåret kommer att annonseras på Facebook efter sommaren under förutsättning att inflyttningen är klar i den nya byggnaden.

– Föreningen deltar på Stora Torg i Halmstad i samband med Muck avslutandet för Vpl 2022-2023. Föreningen tilldelar bäste kamrat diplom och presentkort.

4.4 Behov av avdömningar

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för gruppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. En strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet är framtagen. Den är så konkret att vi kan ta en diskussion med FMTS för att få deras syn på vilket stöd för genomförandet vi kan erhålla för genomförandet. FMTS kommer att kalla till en ny sittning för att reda ut vilket stöd och program som FMTS kan bidra med till firandet av F14 80-år.

Övriga frågor som är aktuella att diskutera med FMTS är:

– Flyttning av foton från Arkivet till föreningen

– 80 årsjubileets utformning

FV museum besökte Halmstad den 24 maj för hämtning av B 18 motorn samt delar av övrig lånad materiel från FV museum. Övriga lån från FV museum behålls tv.

Boken

Arbete fortskrider. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar.

– Läget medaljframtagning

Medaljgruppen har diskuterat utformning m m av medaljen. Gruppen beslöt förelägga styrelsen följande förslag. Ta att fram ett medaljset i silver bestående av medalj stor samt liten och släpspänne allt förpackat i ett etui. Kostnad totalt för 100 medaljer är 31 000 kr.

Styrelsen beslöt att köpa in 100 etuier innehållande stor och lite medalj samt släpspänne. Tillägg till stadgarna skall göras om vilka statuter som gäller för att erhålla föreningens silvermedalj.

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H förbundsrepresentant var förhindrad att delta i styrelsemötet varför dessa frågor skjuts framåt i tiden. MHS-H avser genomföra ett traditionsmöte efter sommaren då beslut väntas om hur 25-årsdagen skall uppmärksammas.

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Ordförande har tagit fram ett utkast med information om vad föreningen bör tänka på då uppbyggnaden av det nya Traditionsrummet påbörjas. Utkastet är utdelat tidigare. Arbetet börjar i nästa vecka med att utforma planen för uppbyggnaden av nya traditionsrummet.

 1. KamratBladet

Tidningen är klar och har skickats till tryckeriet. Återstår etikettering och postning före midsommar så tidningen är medlemmarna tillhanda före junis utgång.

 1. Inkommen post/mail

– En del kamratföreningstidningar har inkommit

 1. Övriga frågor
 1. Beslut från mötet

– Styrelsen beslöt att avsätta/fondera i ett första läge 50 000 kr för delbetalningen av den kommande boken som avses ges ut under första halvåret 2024. Hans flyttar över summan till 32 kontot

– Beslöt styrelsen vidare att ytterligare lite IT relaterade saker beslöts att köpa in; USB minnen 5 st,  1 st 4 TB backup minne, USB hubb.

Kenneth samordnar med Anders Åkerberg inköp av detta samt ev. NAS.

– Beslut: För arbetet i juni prioriteras följande åtgärder; Töm stora museilokalen, flytta möbler och IT-utrustning in i skrivarrummet i Torgnmässen, töm och kasta övriga möbler som inte skall vara kvar i containern, börja skissa på hur uppbyggnaden av det nya traditionsrummet skall se ut.

– Styrelsen beslöt att köpa in 100 etuier innehållande stor och lite medalj samt släpspänne. Kostnad ca 31 000. Utslaget på 10 års-period blir kostnad ca 3100 kr/år för medalj utdelning.  Tillägg till stadgarna skall göras om vilka statuter som gäller för att erhålla föreningens silvermedalj.

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir årsmötet den 16/8 2023 kl. 1030-1200 i Torgmässen.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförand

Lämna ett svar