FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 2 2023-04-12

Styrelseprotokoll nr 2-2023-04-12

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 2 2023-04-12

Möte:            Styrelsemöte 2
Tid:               Kl. 1030-1200

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen, Anders Heinegård FMTS,
Greger Lönnergård. Stefan Gustafsson (p.7 KamratBladet),  Kenneth Narstam

Förhinder: Thomas Grevholm MHS-H (anmält förhinder)

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 112 479,83 kr . Ytterligare tillkomst är ej betalt stöd från FMTS (45 000) som skall förhandlas för 2023. FMTS kallar till möte.

Underåret har fortsatt externt stöd från Hemvårdsförvaltningen sökts ( ca 8000:-kr). Besked väntas i maj om ansökan bifallits.

Medlemsläget är: 153 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). 17 medlemmar från 2022 har ej betalt sin årsavgift och kommer att avföras från medlemsregistret.

Investeringar

Beslöt styrelsen att avsätta/fondera i ett första läge 50 000 kr för delbetalningen av den kommande boken som avses ges ut under första halvåret 2024.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Ingen pga. arbetet med avvecklingen av museet på den nuvarande platsen.

Team Museet

– Avvecklingen och nedpackningen av museet har startat och skall vara klart innan midsommar. FMTS behöver lokalerna då verksamhetn expanderar. Lokalerna skall vara utrymda till den 1 augusti då annan verksamhet skall flytta in i lokalerna. Föreningen har erhållit nya lokaler i högra delen av Torgmässen dit det nya Traditionsrummet flyttas . Påbörjan av uppbyggnaden sker efter den 1 augusti 2023.

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– All verksamhet är inställd pga. flytt. Ny verksamhet för andra halvåret kommer att annonseras på Facebook efter sommaren under förutsättning att inflyttningen är klar i den nya byggnaden. Hans åtog sig att kontrollera med Aeroseum i Göteborg när ett besök kan vara lämpligt under hösten.

4.4 Behov av avdömningar

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för gruppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. En strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet är framtagen. Den är så konkret att vi kan ta en diskussion med FMTS för att få deras syn på vilket stöd för genomförandet vi kan erhålla för genomförandet. FMTS kommer att kalla till en ny sittning för att reda ut viklet stöd och program som FMTS kan bidra med till firandet av F14 80-år.

Övriga frågor som är aktuella att diskutera med FMTS är:

– Flyttning av foton från Arkivet till föreningen

– Besök av C FMTS på museet före en kopp kaffe och rundvandring

– Nytt avtal för 2023 mellan FMTS och Kamratföreningen

Styrelsen beslöt att bifalla FV museets förfrågan att ta hand om B18 motorn. FV museum besöker Halmstad den 24 maj för hämtning av

B 18 motorn. Övriga lån från FV museum behålls tv.

Boken

Arbete fortskrider. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar. Kontakt är tagen med arkivarie för att komma åt bilderna.

– Läget medaljframtagning

Är för närvarande vilande pga. flytten av museet.

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H förbandsrepresentatnt var förhindrad att delta i styrelsemötet varför dessa frågor skjuts framåt i tiden.

 1. Veteranstöd

– Stf C FMTS funderar vilket stöd FMTS kan behöva av kamratföreningen och återkommer i frågan.

 1. Traditionsärenden

Ordförande har tagit fram ett utkast med information om vad föreningen bör tänka på då uppbyggnaden av det nya Traditionsrummet påbörjas. Utkastet bifogas protokollet. En grupp skall bildas som börjar fundera på uppbyggnaden mer i detalj.

 1. KamratBladet

– Stefan Gustafsson redovisade läget med KamratBladet nr 1 2023 som avses ges ut i juni. Tidningens innehåll föreslås innehålla en blandning av historia, föreningsverksamhet, information om pågående/genomförd förbandsverksamhet samt eventuella personliga berättelser. Arbetsläget är följande:

– Flygdirektör Tage Hedbergs artikelserie del 2 klar

– Årsmötesprotokoll skall ingå. Hans skickar Worddokument till Stefan.

– Nya boken skall beskrivas

– Verksamhetsplan höst skall tas fram. Hans skickar en verksamhetsplan för hösten till Stefan.

– Museets omvandling/flytt skall beskrivas. Hans skriver några ord om museets flytt.

– Info om F14 80 år och MHS-H 25 år skall finnas med. Thomas sätter ihop några rader om detta.

– Förbandsartiklar från verksamheten. Christian (FMTS) och Charlotte (MHS-H) bidrar.

– 5/5 manusstopp för KamratBladet nr 1

– 7/6 färdig för tryck och medlemmarna tillhanda före midsommar

 1. Inkommen post/mail

– En del kamratföreningstidningar har inkommit

 1. Övriga frågor
 1. Beslut från mötet

– Styrelsen beslöt att bifalla FV museets förfrågan att ta hand om B18 motorn. FV museum besöker Halmstad den 24 maj för hämtning av

B 18 motorn. Övriga lån från FV museum behålls tv.

– Styrelsen beslöt att avsätta/fondera i ett första läge 50 000 kr för delbetalningen av den kommande boken som avses ges ut under första halvåret 2024.

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir årsmötet den 7/6 2023 kl. 1030-1200 i klubbrummet.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar