FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 1 2023-02-08

Konstituerandeprotokoll 2023-03-15

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H 

PROTOKOLL konstituerandemöte

Möte:            2023-03-15

Tid:               1000–1100

Plats:             Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

————————————————————————————–

 1. Ordföranden öppnande mötet.
 2. Godkännande av dagordning

  Dagordningen godkändes

 3. Närvaro och beslutsmässighet

  Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Pakkonen, Greger Lönnergård

  Mötet var beslutsmässigt.

 4. Val av mötessekreterare och protokollförare

  Ordförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.

 5. Val av justerare

  Thomas Ericsson valdes till justerare av dagen protokoll

 6. Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetet

  Ordförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet:

  Då styrelsen inte var ny så återges ordförandes inriktning från 2022 som fortsatt gäller.

  ”Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket ”självgående” individer”. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk 

  Styrelsens åligganden
  – Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål vilket framgår av våra stadgar.
  – Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
  – Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
  – Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
  – Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
  – Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
  – Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
  – Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd. 
  – Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet  

  Den av styrelsen framtagna prioriteringslistan, som redovisades på årsmötet, på åtgärder som behöver vidtas gicks igenom. Styrelsen konstaterade att man under 2023 fortsätter med att åtgärda de uppdaterade listade saker på prioriteringslistan. Prioriteringslistan finns med som handling inför årsmötet 2023 och hittas på hemsidan under menyn Organisation/Årsmöte 2023.

 7. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

  Möte valde Thomas Ericsson till vice ordförande. Per Olin valdes som kassör.   Reino Paakkonen valdes till sekreterare. Förbandens representanter ingår ej i styrelsen men kallas till varje styrelsemöte.

 8. Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

Följande ansvarsfördelning/Uppgiftsfördelning fastställdes:

– PR & marknadansvarig – Thomas Ericsson
– Redaktionsansvarig KamratBladet – Stefan Gustafsson
– Traditionsansvarig/Museet – Jan Hjelm samt Greger Lönnergård
– Sociala medier (Hemsida, Facebook Twitter) – Ordf.
– Rekryteringsinsatser under året – ansvarig – Reino Paakkonen
– Verksamhetsansvarig/Planerare – Kenneth Narstam
– Jubileumsansvarig F14 80 år 2024, MHS-H 25 år, FMTS 20 år 2025 – Vice Ordförande
– Veteranansvarig – FMTS och MHS-H förbandsrepresentanter med stöd på avrop från övriga styrelsen

 1. Information till medlemmarna om nya styrelsen

  Den nya styrelsen presenteras på hemsidan.

   

 2. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2023-03-08- -2024-03-07

  Enligt de reviderade stadgarnas § 4 så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

   För tiden 2023-03-08- – 2024-03-07 är ordförande 1953-03-01-5019 Hans Hansson samt kassör 1948-08-01-3231 Per Olin, var för sig, firmatecknare i kamratföreningen.

  Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna till banken för firmatecknarna.

 3. Övriga frågor

  – Inga

 4.  Nästkommande möten

  Nästa styrelsemöte blir 2023- 04-12 kl. 1030–1200 i ordinarie sammanträdeslokal på FMTS.

  Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

 5.  Mötet avslutas

  Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.

  Hans Hansson                                                                          Thomas Ericsson
  Tillförordnad mötessekreterare                                               Justerare

Lämna ett svar