FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 7 2022-10-05

LOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 7 2022-10-05

                                                                                      
Möte:            Styrelsemöte 7
Tid:               Kl1200-1310

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam,  Reino Paakkonen

Förhinder: Thomas Grevholm,  Anders Heinegård

 

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.
 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 127 483,85 kr . Kontanter 3078,00 kr.

Faktura på årets stöd från FMTS 3*15 tusen (2022 års stöd för föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) har ordförande tagit fram och kassören lämnar in fakturan till FMTS/Ekonomiavd. för utbetalning.

 

Medlemsläget är oförändrat, 176 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). Vid årsskiftet kommer de som ej betalt sin medlemsavgift för 2022 att avföras från föreningens medlemsmatrikel.

Kenneth Narstam redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Dator, skärm, tangentbord fotoskanner, externa hårddiskar 2 st., skrivare och CD spelare är inköpta och driftsatta. Kvarstår anskaffning av Internet abonnemang

 

I steg 2 köps ytterligare 2 st. Laptops in med tillbehör för administrativt jobb samt som ytterligare en arbetsstation för inskanning av dokument, foton böcker m m.

 

It gruppen har följande saker kvar att ordna:

– Tömma befintliga FM datorer på filer som kopieras till en av de externa hårddiskarna

– Samla ihop all FM datorer och annan utrustning och säkerställa att de blir avförda ur registret

– Till nästa onsdag, 12/10, bjuda in Anders Åkerberg för att se över hur datorerna skall byggas upp med register för att göra dem klara för inmatning av all fakta om foto, dokument, böcker, materiel, mm som föreningen disponerar över. Ta hjälp av Anders för att undersöka om vi kan få en fiberkoppling in till museet enligt IT skolans modell (Anders Åkerberg vet hur det gick till). Kenneth Narstam tar kontakt med Anders Åkerberg för att efterhöra om han kan komma nästa onsdag.

 

4.2 Genomförd verksamhet

 

Föreningsverksamhet

 

– Föreningen har deltagit med några/någon medlem i arrangemang av samverkande föreningar/frivilligorganisationer (SFF och Försvarsutbildarna) enligt överenskommelse mellan föreningarna. Föredrag om NATO samt flygplan var ämnena.

 

– Ordförande har deltagit i MHS-H uppstart av deras Traditionsnämnd. Föreningen kommer i framtiden att få en inbjudan att delta i traditionsnämndens möten. Ett bildspel från mötet är utsänt via info@fkvf.se

 

Team Museet

 

– Upprustningsarbetet är igång sen 3 augusti och fortgår. Allt går så sakta framåt. Register över de av våra böcker som finns registrerade i MHS-H bibliotek finns nu i föreningen. Enligt MHS-H bibliotekarie får vi fortsätta att registrera våra böcker där.

 

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

 

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Föreningens E-post får mycket spam. Ordf. ombads kontakta Loopia vår E-postleverantör samt Interwebsite för att se om de kan hjälpa oss komma åt spamflödet.

 

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021

– I samarbete med Försvarsutbildarna genomförs olika föredrag. Inbjudan till medlemmarna har gått ut via vår Facebooksida.

 

– Kenneth fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för första halvåret 2023.Klart till 4/11. I planen skall det framgå vilka föredragshållare samt aktiviteter som avser genomföras och när i tiden det inträffar. Kenneth skall också kontrollera med SFF /Olle Jensen om deras aktiviteter på föredragssidan under resten av hösten så vi kan erbjuda våra medlemmar att delta.

– 24/10 infaller FN dagen. MHS-H ansvara för det lokala arrangemanget:

Firandet sker i Norre Katts Park kl. 1730 vid minnesstenen ”I fredens tjänst”. De som vill kan delta i efterföljande fika i anslutning till minnesstenen. Ordf. kontrollerar med MHS-H om det ställs några särskilda krav på föreningen under FN-dagen.

 

– Mässföreningen har följande verksamhet planerad framöver:
                      – 12/10 Invigning Muriko

                      – 2/11   Ölprovning

                      – 24/11 Bussresa ”Höstruset” (Resa Bordershop)

                      – 1/12   Champagneprovning så rätt champagne kan väljas till nyåret

                      – 15/12 Jul AW (After Work)

                      – 26/1 Fattiga månadens AW

                      – 16/2Sportlovs AW

Föreningens medlemmar får gärna bli medlemmar i mässföreningen och delta i ovan nämnda arrangemang

 

Förfrågan har inkommit till föreningen från en gammal anställd, Jadmark, om att få genomföra en Reunion av en FSS kurs inne på FMTS i höst.  Ordf. svarade honom att vi var villiga att bistå honom i arrangerandet men han måste ställa en formell förfrågan till FMTS.

Jadmark skulle återkomma längre fram. Med hänsyn till det skärpta säkerhetsläget så är besök på FMTS begränsade för närvarande

 

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

– Museet är öppet och det kommer en del besökare under öppettiderna.

– Städningen av museet samt förrådsställning av materiel som ej kan visas fortgår.

– Framtagen av medalj för föreningen är vilande

– Bokprojektet för 2024 fortskrider. Brev är utskickat till chefer med önskemål om bidrag. Syftet är att få deras syn av verksamheten när de var chefer.

 

 1. KamratBladet


Arbetet med nr 2 är igång. Det finns en del bidrag som inte fick plats i förra numret. Nya bidrag skickas till redaktionsansvarige Stefan Gustafsson.

Stefan Gustafsson kontaktar Christian FMTS samt Charlotte MHS-H för att få en hårddisk med allt som de skrivet och fotograferat under året till föreningens arkiv.

 

Ny verksamhetsplan, agenda för årsmötet samt kallelse till årsmötet tas fram till nr 2 av KamratBladet. Sista möjlighet att lämna bidrag är 4/11.

 

Hans skickar bilder från SMKRs möte på Såtenäs sa skriver en kort text. Hans skickar även bilder från besöket på F10 museum med text till Stefan.

 

 1. Inkommen post/mail

 

 1. Övriga frågor

– Beslöts att inköpa 10 st. USB minnen på 32GB till varje styrelsemedlem och de i Team museet som har behov av ett USB minne

 

 1. Beslut från mötet

 

– Inköp av 10 USB minnen via Kenneth

– Ordf. kontaktar MHS-H avseende FN dagen den 24/10

– Kenneth utarbetar ett förslag på verksamhetsplan för första halvåret 2023

– Stefan Gustafsson kontaktar Christian FMTS samt Charlotte MHS-H för att få en hårddisk med allt som de skrivet och fotograferat under året till föreningens arkiv.

– Hans skickar bilder från SMKRs möte på Såtenäs sa skriver en kort text. Hans skickar även bilder från besöket på F10 museum med text till Stefan

– Kenneth Narstam tar kontakt med Anders Åkerberg för att efterhöra om han kan komma nästa onsdag

– Föreningens E-post får mycket spam. Ordf. ombads kontakta Loopia vår E-postleverantör samt Interwebsite för att se om de kan hjälpa oss komma åt spamflödet.

 

 1. Nästa möte

 

– Nästa möte blir den 16/11 2022 kl. 1400-1530 i klubbrummet under matsalen p FMTS.

 

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Styrelseprotokoll nr 7-2022-10-05

Lämna ett svar