FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 8 2022-111-16

Styrelseprotokoll nr 8-2022-11-16

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 8 2022-11-16

Möte:            Styrelsemöte 8
Tid:               Kl. 1030-1215

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam,  Reino Paakkonen (deltog från 1100), Anders Heinegård FMTS

Förhinder: Thomas Grevholm MHS-H (anmält förhinder)

 

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka:

– Beslöts att inköpa 10 st. USB minnen på 32GB till varje styrelsemedlem och de i Team museet som har behov av ett USB minne. Kenneth ansvarig.

– Kenneth Narstam tar kontakt med Anders Åkerberg för att efterhöra om han kan komma nästa onsdagen 23/11.

 

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 128 094 kr . Årets betalning från FMTS för utförda tjänster är insatt på kontot med 45 100 kr.

 

Medlemsläget är oförändrat, 176 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). Vid årsskiftet kommer de som ej betalt sin medlemsavgift för 2022 att avföras från föreningens medlemsmatrikel.

 

IT investeringar

Kenneth Narstam redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Datorer (2), skärm, tangentbord fotoskanner, externa hårddiskar 2 st., skrivare och CD spelare är inköpta och driftsatta.

 

I steg 2 köps ytterligare 1 st. Laptop in med tillbehör för administrativt jobb.

 

It gruppen har följande saker kvar att ordna:

– Tömma befintliga FM datorer på filer som kopieras till en av de externa hårddiskarna

– Samla ihop all FM datorer och annan utrustning och säkerställa att de blir avförda ur registret

– Till nästa onsdag, 23/11, bjuda in Anders Åkerberg för att se över hur datorerna skall byggas upp med register för att göra dem klara för inmatning av all fakta om foto, dokument, böcker, materiel, mm som föreningen disponerar över. Ta hjälp av Anders för att undersöka om vi kan få en fiberkoppling in till museet enligt IT skolans modell (Anders Åkerberg vet hur det gick till). Kenneth Narstam tar kontakt med Anders Åkerberg för att efterhöra om han kan komma nästa onsdag.

Beslut: I avvaktan på att datorer blir iordningställda utsågs en liten grp. , Anki och Solveig, till att börja sortera upp foton i mappar så att allt är klart då det är dags att börja skanna foton digitalt.

 

4.2 Genomförd verksamhet

 

Föreningsverksamhet

 

– Föreningen har deltagit med några/någon medlem (4 st.) i arrangemang av samverkande föreningar/frivilligorganisationer (Försvarsutbildarna 2/11) enligt överenskommelse mellan föreningarna. Föredrag om Ukraina.

 

Team Museet

 – Upprustningsarbetet är igång och fortgår. Allt går så sakta framåt.

 

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts. Korrektur till KamratBladet nr 2-2022 är utskickat.

 

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Föreningens E-post får mycket spam. Ordf. har kontaktat Loopia vår E-postleverantör samt Interwebsite för att se om de kan hjälpa oss komma åt spamflödet. Tyvärr negativt besked.

Frågan skall lyftas med Anders Åkerberg för att se vad som kan göras åt saken.

 

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

 

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021

 

– Vapen inventering genomförd enligt anvisningar från Flygvapenmuseum. Ordf. har inventerat och skickat in protokoll till flygvapenmuseum.

 

– Filmafton ordnas den 23/11 på Soldathemmet kl. 1800-2000. Filmen som visas är en film om Karl den XIV Johan med Herman Lindqvist. Backup är en flygfilm

 

– Den 5/12 (preliminärt) ordnar föreningen en måltid för styrelsen och Team Museet på Konvaljmässen. Start tänk till 1730- max 2200. Reino håller i kontakten med mässen.

 

– Påminner om mässföreningens kommande aktiviteter:

  Mässföreningen har följande verksamhet planerad framöver:                     

                      – 24/11 Bussresa ”Höstruset” (Resa Bordershop)

                      – 1/12   Champagneprovning så rätt champagne kan väljas till nyåret

                      – 15/12 Jul AW (After Work)

                      – 26/1 Fattiga månadens AW

                      – 16/2Sportlovs AW

Föreningens medlemmar får gärna bli medlemmar i mässföreningen och delta i ovan nämnda arrangemang

 

– Förfrågan har inkommit till föreningen från en gammal anställd, Jadmark, om att få genomföra en Reunion (50 år sedan kursstart)av en FSS kurs inne på FMTS maj 2023.  Ordf. svarade honom att vi var villiga att bistå honom i arrangerandet men han måste ställa en formell förfrågan till FMTS.

Anders Heinegård bevakar frågan och återkommer med beslut om hur FMTS ställer sig till besöket

 

– Kenneth undersöker om de 3 pallar med skräp såväl papper som metall kan bli borttransporterade via FMTS försorg.

 

– Anders Heinegård meddelade att föreningen kommer att bli kallade till ett möte med FMTS lite längre fram, troligen efter jul, angående läget i lokalfrågan för dagens museum samt vilken ersättare som kan tänkas komma i fråga samt tidpunkter när det är aktuellt.

 

4.4 Behov av avdömningar

 

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för gruppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. Uppgift ta fram en strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet. Den skall vara så konkret att vi kan ta en diskussion med FMTS för att få deras syn på vilket stöd för genomförandet vi kan erhålla för genomförandet.

 

– Läget bok F14 80 år

Arbete fortskrider. Underlag har skickats ut till chefer och en del svar har redan kommit in. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar.

Föreningen saknar adresser till Mats Andersson MHS-H chef 2004-2008, Tommy Karlsson MHS-H chef 2014-2018, Lennart Axelsson FMTS chef 2011-2014 samt Robert Palmgren F!€ 1997-1998.

Anders Heinegård lovade att hjälpa till med att eftersöka av adresser till dessa chefer.

 

– Läget medaljframtagning

Ärendet är vilande till att läget i övriga frågor lugnar ned sig. Just nu så har föreningen fullt upp med andra pågående ärenden.

 

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H hat utsett en traditionsnämnd som skall hantera denna fråga bland andra traditionsfrågor. Föreningen är inbjudaen att delta i traditionsnämnden. Ordförande deltog i det första mötet. Föreningen har utsett Reino Paakkonen att ingå från föreningens sida i MHS-H traditionsnämnd. Nästa möte är planerat till januari-februari 223. Kallelse kommer.

 

– Inför årsmötet 2023

Ordförande har tagit fram följande handlingar som är utskickade till styrelsen inför styrelsemötet för beslut:

Kallelse, agenda, verksamhetsberättelse, inbjudan andra kamratföreningar (4), styrelsens prioriteringar. Budget, resultaträkning revisionsberättelse tas fram efter årsskiftet av föreningens kassör.

I KamratBladet nr 2-2022 finns kallelse samt agenda för årsmötet med. Övriga handlingar kommer att läggas upp på föreningens hemsida efter årsskiftet

 

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

– Museet är öppet och det kommer en del besökare under öppettiderna

 

– Städningen av museet samt förrådsställning av materiel som ej kan visas fortgår.

 

 1. KamratBladet

– Korrekturet är klart och skickas ut till styrelsen, av ordf., under onsdag em. 16/11. Eventuella synpunkter skall vara ordf. tillhanda torsdag kl. 1800. Ordf. säkerställer att allt underlag kommer Stefan Gustafsson till del. Efter detta är det klart att tidningen kan lämnas till tryckeriet av Stefan på fredag den 25/11.

-Nya etiketter till tidningen tas fram. Ordförande uppdaterar de mallar som finns idag innan utskrift av etiketterna sker.

– Frågan ställdes till FMTS representant om vi kan skicka ut tidningen i FM kuvert. Skulle minska föreningens utgifter för porto som idag uppgår till ca 3 500 per utskick.

Anders Heinegård undersöker och återkommer till föreningen med beslut.

 

– Föreningen erbjöd sig att ta fram jubileumsutgåvor av KamratBladet som beskriver MHS-H 25 år och FMTS 20 år om förbandet stödjer framtagningen ekonomiskt. Tidningen som då innehåller en historik över förbandens år är användbar vid besök m m.

 

 1. Inkommen post/mail

– Ett förslag har inkommit från Thomas Grevholm om att förbandsrepresentanterna ej skall ingå i styrelsen utan vara kontaktpersoner. Istället kan 2 arbetande föreningsmedlemmar väljas in i styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslöt att förslå årsmötet en utökning med 2 arbetande styrelsemedlemmar enligt Thomas förslag

 

 1. Övriga frågor

-Kommunstyrelsens ordförande med lämpligt antal personer har bjudits in att se museet. I samband med att ett positivt svar erhålls kommer C FMTS att kontaktas för att erbjudas att delta.

– Ordförande lyfte frågan om föreningens framtid. Det händer mycket som kan påverka dagens verksamhet:

– Skall vi fortsätta arbetet med att försöka flytta ut museet utanför militärt område?

– Har vi personal att sköta det?

– Har vi ekonomi?

– Vilken alternativ utveckling av föreningens verksamhet kan vi se om vi inte kan flytta ut museet?

– Hur stort utrymme disponerar vi när vi tvingas lämna våra nuvarande lokaler?

– Vilken verksamhet skall då ersätta museiverksamheten så vi får en levande förening

Styrelsen ombads att fundera kring dessa framtidsfrågor så tar vi upp en diskussion efter jul om framtiden då lokalfrågan m m har sin lösning. Föreningen kommer att bli kallad till möte i lokalfrågan efter jul enligt besked från FMTS representant.

 

 1. Beslut från mötet

– Inköp av 10 USB minnen via Kenneth

 

– I avvaktan på att datorer blir iordningställda utsågs en liten grp. , Anki och Solveig, till att börja sortera upp foton i mappar så att allt är klart då det är dags att börja skanna foton digitalt.

 

– Den 5/12 (preliminärt) ordnar föreningen en måltid för styrelsen och Team Museet på Konvaljmässen. Start tänk till 1730- max 2200. Reino håller i kontakten med mässen

 

– Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för grpuppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. Uppgift ta fram en strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet. Den skall vara så konkret att vi kan ta en diskussion med FMTS för att få deras syn på vilket stöd för genomförandet vi kan erhålla för genomförandet.

 

– Föreningen har utsett Reino Paakkonen att ingå från föreningens sida i MHS-H traditionsnämnd. Nästa möte är planerat till januari-februari 223. Kallelse kommer.

 

– Styrelsen beslöt att förslå årsmötet en utökning med 2 arbetande styrelsemedlemmar enligt Thomas förslag

 

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir den 8/2 2023 kl. 1400-1530 i klubbrummet under matsalen på FMTS.

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar