FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 6 2022-08-14

 FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 6 2022-08-17

Möte:            Styrelsemöte 6
Tid:               2022-06-22

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Anders Heinegård, Greger Lönnergård, Kenneth Narstam,  Reino Paakkonen

Förhinder: Stefan Gustafsson (Adjungerad),  Thomas Grevholm,  

 1. Ordföranden öppnande mötet.Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.
 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 125 170,85 kr .

Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (2022 års stöd för föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Erhållit 5000 kr från Öv Bo Lennhammar.

Erhållit 5000kr för framtagandet av boken om förbandets sita 30 år 1994-20224 från SMKR.

2022 års avtal är klart, skrivs under av C FMTS v 36, och innebär att vi kan fakturera FMTS 45 000kr för utförda traditionstjänster under 2022. När avtalet kommer från FMTS delges det som helhet styrelsen.

Thomas undersöker om vi kan få fram en QR kod för betalning av medlemsavgift för att underlätta inbetalningarna.

Medlemsläget är 176 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade).  

Resterande medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift 2022 kvarstår året ut innan åtgärd vidtas mot dem.

Vice ordförande redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Förslaget från DH Solution har stoppats då det ansågs vara för dyrt. Anders Åkerberg har efter framställan anslutit till IT gruppen för att hjälpa till med framtagningen av den nya IT lösningen.

Styrelsen bestämde att det var dags att verkställa tidigare beslut om förnyelse av IT-utrustningen.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Detta var första styrelsemötet efter sommaruppehållet

– 11 augusti genomfördes föreningsresan till F10 museum med 15 medlemmar    

Team Museet

 

– Upprustningsarbetet är igång sen 3 augusti och fortgår.

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Föreningens E-post får mycket spam. Ordf. ombads kontakta Interwebsite för att se om de kan hjälpa oss komma åt spamflödet.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021

– I samarbete med Försvarsutbildarna genomförs ett föredrag om NATO den 24 augusti på Soldathemmet. Inbjudan till medlemmarna har gått ut via vår Facebooksida.

Team mu

– MHS – H 25 år arbetsläge. Thomas kunde ej delta och planeringen av MHS-H 25 års jubileum tas upp på nästa styrelsemöte.

Framställan gjordes till FMTS (Anders Heinergård) att undersöka om vi kan få ta över fotoarkivet i by 116 temporärt så det kan digitaliseras. Anders undersöker och återkommer.

Förfrågan har inkommit till föreningen från en gammal anställd, Jadmark, om att få genomföra en Reunion av en FSS kurs inne på FMTS i höst.  Ordf. svarade honom att vi var villiga att bistå honom i arrangerandet men han måste ställa en formell förfrågan till FMTS.

Jadmark skulle återkomma längre fram. Med hänsyn till det skärpta säkerhetsläget så är besök på FMTS begränsade för närvarande

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

– Museet är öppet och det kommer ben del besökare under öppettiderna. I övrigt så fortgår städningen av museet samt förrådsställning av materiel som ej kan visas.

 1. KamratBladet

Arbetet med nr 2 är igång. Det finns en del bidrag som inte fick plats i förra numret. Nya bidrag skickas till redaktionsansvarige Stefan Gustafsson

 1. Inkommen post/mail

– Räkningar och kamrattidningar från andra kamratföreningar

 1. Övriga frågor

 1. Beslut från mötet

– Inget

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir den 15/10 2022 kl. 1400-1530 i klubbrummet under matsalen p FMTS.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförand

Lämna ett svar