Styrelseprotokoll nr 5-2022-06-22

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 5 2022-06-22

Möte:            Styrelsemöte 5
Tid:               2022-06-22

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Thomas Grevholm,  Anders Heinegård, Greger Lönnergård

Förhinder: Stefan Gustafsson (Adjungerad),  Kenneth Narstam,  Reino Paakkonen

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 126 679 ,95 kr .

Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (2021 års stöd för föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Erhållit 8285 kr från Hemvårdsförvaltningen som ej är inräknat.

Fått löfte om 5000kr för boken från SMKR.

2022 års avtal är underskrivet och klart och innebär att vi kan fakturera FMTS 45 000kr för utförda traditionstjänster under 2022. När avtalet kommer från FMTS delges det som helhet styrelsen.

Medlemsläget är 174st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade).  

Resterande medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift 2022 kvarstår året ut innan åtgärd vidtas mot dem.

Vice ordförande redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Förslaget från DH Solution har stoppats då det ansågs vara för dyrt. Anders Åkerberg har efter framställan anslutit till IT gruppen för att hjälpa till med framtagningen av den nya IT lösningen.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Deltog i SFF föredrag den 2/6 avseende ”De som inte kom hem”. Detta var ett samarrangemang med SFF.

– Ordförande och vice ordf. deltog i nordiskt kamratföreningsmöte i Finland 15-19 juni            

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Team Museet

– Upprustningsarbetet är igång och fortgår.

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts. KamratBladet, nr 1 – 2022,  gavs  ut  9 juni.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021 vilket innebär sommaruppehåll juni-juli.

– 11/8 genom föreningen en resa till F10 museum.

– Nästa styrelsemöte är den 17/8

Team museet

– Upprustningen fortsätter efter sommaruppehåll den 3/8

Redaktionskommittémöte

– Nästa nummer förbereds. Förslag på innehåll skickas till Stefan Gustafsson                             

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

– Arbetsredovisning av Jubileumsläget F14 80-år. Henrik Wennberg på FMTS är POC för deras engagemang. Anders skall prata med Henrik och ordna ett möte för att lägga upp strategin för firandet av F14 80 år samt MHS-H 25 år under 2024.

– MHS – H 25 år arbetsläge. Thomas berättade om införande av en traditionsnämnd på MHS-H. Föreningen kommer att adjungeras till nämnden för att vara delaktig i traditionsarbetet på MHS-H. Ännu finns inga fasta planer men under våren 2024 kommer 25 års jubileet att firas.

Thomas berättade också om att MHS-H avser att under våren 2023 bjuda in MHS-H veteraner dvs Fd. anställda . Planen för det mötet innehåller en fika, information från MHS-H och kamratföreningen något besök i verksamheten. Detaljer vad avser tider och slutligt innehåll bestäms Eso.                     

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Foto från IT skolan finnas att hämta hos Henrik Wennberg på FMTS.

Samarbetet med andra föreningar och organisationer skall fortsätta och utvecklas. För närvarande har olika samarrangemang skett med Försvarsutbildarna och SFF Halland.

Ett möte har också skett mellan kamratföreningarna i Halmstad och SMKRs representant Torbjörn Malmqvist för att undersöka vad man kan göra för att utveckla samarbetet mellan föreningarna.

 1. KamratBladet

Arbetet med nr 2 startar upp. Bidrag skickas till redaktionsansvarige Stefan Gustafsson

 1. Inkommen post/mail

– Räkningar och kamrattidningar från andra kamratföreningar

 1. Övriga frågor

 1. Beslut från mötet

– Inget

 1. Nästa möte

Ordförande önskade alla en glad midsommar och en fortsatt skön sommar.

– Nästa möte blir den 17/8 2022 kl. 1400-1530 i klubbrummet under matsalen p FMTS.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar