Styrelseprotokoll nr 4-2022-05-25

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 4 2022-05-25

Möte:            Styrelsemöte 4
Tid:               2022-05-25

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin , Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen, Thomas Grevholm,

Förhinder: Stefan Gustafsson (Adjungerad),  Greger Lönnergård, Anders Heinegård

 

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.
 2. Dagordningen

Dagens godkändes.

 

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 128 207 ,15 kr . Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (2021 års stöd för föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. 2022 års avtal under beredning. Ersättning sökt hos SMKR med 20 000 samt 10 000 för framtagning av bok samt medalj för föreningen. Inget svar erhållit. Ännu inget svar från sökt stöd hos hemvårdsförvaltningen. Svar väntas i närtid då förvaltningen tar beslut i slutet på maj. Ansökt om stöd till bokframtagningen från sparbanksstiftelsen med 40 000. Svar tidigast i oktober 2022. Det bidrag som SFF utlovade att stödja föreningen med, 5000 kr, har inkommit på föreningens konto.

 

Ordf. orienterade om nytt avtalsförslag som är sänt till stf C FMTS som äger frågan om upprättande av nytt avtal. Ordförande och vice ordförande träffar stf CFMTS Niklas Jörnsby den 7 juni kl. 0930 för att diskutera det nya avtalet samt ersättningsnivån för utförda tjänster.

 

Medlemsläget är 167 st. medlemmar, 4 nyrekryterade under föreningsresan, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).  Resterande medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift 2022 kvarstår året ut innan åtgärd vidtas mot dem. Ordförande har erhållit en lista från FMTS på pensionsavgångar 2021 samt 2022 och kommer att säkerställa att de får ett diplom med 1 års fritt medlemskap samt tidning.

 

Vice ordförande redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Förslaget från DH Solution har diskuterats. Anders Åkerberg har efter framställan anslutit till IT gruppen för att hjälpa till med framtagningen av den nya IT lösningen. Möte kommer att hållas den 2 juni kl. 1000 i klubbrummet, för en fördjupad analys av vilka åtgärder som måste vidtas för en ny IT lösning, med IT-gruppen förstärkt med Anders Åkerberg.

 

4.2 Genomförd verksamhet

 

Föreningsverksamhet

Viceordförande deltog i SFF föredrag den 21/4 avseende Boeing 737 flygplanskrascher hos SFF vilket var ett samarrangemang med FKVF.

– Ordförande deltog FMTS vårfest den 23/4 på Tylösand

– Föreningen genomförde en föreningsresa till Husqvarna museum med 14 personer den 19/5  

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Team Museet

 

– Upprustningsarbetet är igång och fortgår.

 

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts. Nästa tidning, nr 1 – 2022,  ges ut i juni. Korrekturet godkändes på dagens styrelsemöte. Thomas kommer att prata med Stefan Gustafsson och meddela honom att tidningen kan skickas till tryckeriet.

 

4.3 Kommande verksamhet

 

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021.

 

– Veterandagen firas i Norre Katts Park den 29/5

– Föredrag den 2/6 kl. 1800-2000 i samarrangemang med SFF . Alf Ingesson Thoor berättar om boken ”De som inte kom hem”

– Nordiskt kamratföreningsmöte i Finland/Tavastehus genomförs den 15/6—20/6. Hans och Thomas deltar för föreningens räkning

– Nästa styrelsemöte är den 22/6

 

– Upprustningen fortsätter

Redaktionskommittémöte

– Tidningens korrektur är godkänt och tidningen går nu till tryckeriet. Hans tar fram etiketter. Thomas skickar ut uppdaterad och aktuell medlemsförteckning. Tidningen trycks i 275 ex. Pensionärer( blivande) erhåller tidning tillsammans med diplom.                                    

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

 

– Arbetsredovisning av Jubileumsläget F14 80-år. Henrik Wennberg på FMTS är POC för deras engagemang. Ordf. har prata med Henrik och ett möte kommer att ordnas för att lägga upp strategin för firandet av F14 80 år samt MHS-H 25 år under 2024.

– MHS – H 25 år arbetsläge. Thomas berättade om införande av en traditionsnämnd på MHS-H. Föreningen kommer at adjungeras till nämnden för att vara delaktig i traditionsarbetet på MHS-H. Ännu finns inga fasta planer men under våren 2024 kommer 25 års jubileet att firas.

 

Thomas berättade också om att MHS-H avser att under våren 2023 bjuda in MHS-H veteraner dvs Fd. anställda . Planen för det mötet innehåller en fika, information från MHS-H och kamratföreningen något besök i verksamheten. Detaljer vad avser tider och slutligt innehåll bestäms Eso.                     

 

 1. Veteranstöd

 

Veteranansvarig på MHS- H är Mattias Johansson Säk

 

 1. Traditionsärenden

 

Ordförande slog ett slag för Jan Hjelms framtagna lista på artiklar i HP om flygverksamheten som förekommit i Halland från 1911 och framåt.

 

 1. KamratBladet


Ett korrektur var färdigt och presenterades för styrelsen på styrelsemötet den 25/5. Avsikten är att 8/6 skicka ut tidningen till medlemmarna.

 

 Diskuterades antalet ex som fastställdes till 275 ex. Föreningens sändlista gicks igenom och rättades upp.

 

 1. Inkommen post/mail

– Inget

 

 1. Övriga frågor

 

– A32 Lansen tvättades enligt avtal med kommunen igår den 24 maj.

– Thomas anmälde att namnbrickorna tar tid men hoppades att de skulle vara klara innan den 15 juni.

– Reino ställde frågan om vi fått någon förfrågan från FMTS att delta i Vpl. avslutningen den 17/6. Svar var nej. Reino ombads kontakta FMTS för att klarlägga deras intentioner för vpl.avslutet 2022. Reino deltar om föreningen får en förfrågan då både ordf. och vice ordf. är i Finland.

 

 1. Beslut från mötet

 

– Inget

 

 1. Nästa möte

 

– Nästa möte blir årsmötet 22 juni 2022 kl. 1400-1530 i klubbrummet under matsalen p FMTS.

 

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar