Styrelseprotokoll nr 2-2022-04-13

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 2 2022-04-13

Möte:            Styrelsemöte 2
Tid:               2022-04-13

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, (Jan Hjelm ersatt av Lars Balkö detta möte adjungerad) ,Per Olin ,Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen, Anders Heinegård, Stefan Gustafsson (Adjungerad)

Förhinder: Thomas Grevholm

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt. Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna då vi hade nya adjungerade medlemmar samt ny representant för FMTS, Anders Heinegård som ersätter Stefan Nordgren

 2. Dagordningen

Dagens godkändes

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 143 972 kr . Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (2021 års stöd för föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. 2022 års avtal under beredning

– Ordf. orienterade om nytt avtalsförslag som är sänt till stf C FMTS som äger frågan om upprättande av nytt avtal. Anders Heinegård, FMTS nya representant i styrelsen, var medveten om detta och bevakar frågan tills det är läge att underteckna det nya avtalet.

Medlemsläget är 163 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).  Resterande medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift 2022 kvarstår året ut innan åtgärd vidtas mot dem.

Ordförande redogjorde för deras besök på DH Solutions avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Förslaget från DH Solution bifogas som bilaga.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Ordförande och viceordförande deltog i utdelning av 2022 års priser på Eldsjälsgalan som var ett digitalt sänt arrangemang                                                            

– Ordförande passade på att genomföra dialog med FMTS ledning vid Flj.Förvaltarbytet rörande vissa frågor såsom lokaler, avtal och ersättning för 2022 års traditionsbevarande            

-Årsmötet genomfördes den 2/3. Ett 30 tal deltagare hade hörsammat kallelsen och närvarande. Mötet inledes av ett föredrag av Chefen MHS-H Fredrik Zetterberg om läget i Ukraina samt det nya Lv systemet Patriot                                                           

– Konstituerandemöte genomfördes den9/3                                                             

– Linda från Destination Halmstad besökte museet för att skaffa sig en uppfattning av vad museet bestod av. Föreningen samarbetar med Destination Halmstad i besöksnäringsfrågor.               

– Ordförande och vice ordförande deltog i SMKR:s representantskapsmöte 2022  -03-29-30 i Stockholm/Åbo

– Ordförande deltog i och uppvaktat avgående Flj.Förv. Stefan Nordgren i samband med bytet till ny Flottiljförvaltare vid FMTS. Anders Heinegård ersätter Stefan Nordgren.      

– Vice ordförande deltog i I16/Hallandsbrigadens årsmöte.              

– 3 medlemmar från föreningen deltog i samarbetsarrangemanget mellan Försvarsutbildarna och FKVF avseende föreläsning om Ukraina den 12 april

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

 Team Museet

– Upprustningsarbetet är igång och fortgår.

– Möte har skett på Halmstads flygklubb avseende möjlighet att samlokalisera i ny lokal där flygplan och museiverksamheten kan sammas. Resultat är att samarbetet måste skjutas på framtiden då flygklubben prioriterar investering i flygplan före nya lokaler.

Redaktionsmöten

Inga redaktionsmöten har genomförts. Nästa tidning ges ut i juni nr 1 – 2022. Manusstopp är den 6 maj

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021.

April

– Föredrag SFF 21 april 1730 -samarrangemang mellan SFF och FKVF

– Ordförande deltar i FMTS vårfest den 23 april                                                      

– Föreningsresa ändras från 12 maj till 27 maj och planeras till Husqvarna och deras museum    Kenneth fortsätter detaljplaneringen och förser ordförande med en kallelse att skicka ut till medlemmarna.

Team Museet

– Upprustningen fortsätter

Redaktionskommittémöte

– Redovisas under punkt 7                                            

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

– Arbetsredovisning av Jubileumsläget F14 80-år. Anders Heinegård tar med sig frågan och återkommer med beslut om vilka ramar som finns för FMTS att delta i ett firande av F14 – 80-år                  

– MHS – H 25 år arbetsläge. Då Thomas var frånvarande så återstår frågan tills nästa möte.      

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Ordförande gick igenom, för de nya deltagarna i styrelsen, de nya projekt som tidigare redovisats för Team museet dvs; (Prioritering av gruppernas arbete enligt följande)

 • Prio 1 Grp IT
 • Prio 2 Rekrytering
 • Prio 3 Film /Foto
 • Prio 4 Förråd/rensa
 • Prio 5 Administration
 • Prio 6 Finjustering museet
 • Prio 7 Medalj
 • Prio 8 On-line shop
 • Prio 9 Ny bok F14 1994-
 1. KamratBladet

Stefan Gustafsson ,vår nya redaktionschef, redogjorde för utgivande av nästa nummer av KamratBladet. Manusstopp är den 6/5, 20/5 finns ett korrektur färdigt, 25/5 presenteras förslaget för styrelsen och 8/6 skickas tidningen ut till medlemmarna.

 Diskuterades utgivning av fler nummer av KamratBladet antingen som papperstidning alternativt som digital utgivning.

Beslöts att inte ge ut fler nummer för närvarande utan hemsidan skall användas för att publicera fler artiklar av olika innehåll som komplement till de 2 nummer som KamratBadet som ges ut idag.

 1. Inkommen post/mail

– Inget

 1. Övriga frågor

– Redogjorde vice ordförande för möjligheten att söka bidrag via Sparbanksstiftelsen. Stefan Gustafsson tar fram en offert på kostnader för att ta fram en ny bok ,som tar vid där den gamla slutade,  om F14:s efterföljare 1994-2024 som kan användas i ansökan till Sparbanks-stiftelsen.

 

 1. Beslut från mötet

– Beslöts att inte ge ut fler nummer för närvarande utan hemsidan skall användas för att publicera fler artiklar av olika innehåll som komplement till de 2 nummer som KamratBadet som ges ut idag.

– Stefan Gustafsson tar fram en offert på kostnader för att ta fram en ny bok ,som tar vid där den gamla slutade,  om F14:s efterföljare 1994-2024 som kan användas i ansökan till Sparbanks-stiftelsen.

– Arbetsredovisning av Jubileumsläget F14 80-år. Anders Heinegård tar med sig frågan och återkommer med beslut om vilka ramar som finns för FMTS att delta i ett firande av F14 – 80-år                  

– Beslutade styrelsen att föreningsresa ändras från 12 maj till 27 maj och planeras till Husqvarna och deras museum. Kenneth fortsätter detaljplaneringen och förser ordförande med en kallelse att skicka ut till medlemmarna i god tid.

– Medlemsläget är 163 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).  Resterande medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift 2022 kvarstår året ut innan åtgärd vidtas mot dem.

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir årsmötet 2 mars 2022 kl. 1730-2100 i Soldathemmet Lv 6.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar