FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE 2022-02-02

Möte:            Styrelsemöte 1
Tid:               2022-02-02

Plats: Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm ,Thomas Grevholm, Per Olin
Förhinder: Stefan Nordgren, Reino Pakkonen, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson

 1. Ordföranden öppnande mötet.Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.
 2. Dagordningen

Dagens godkändes

 1. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Kassören redovisade resultat- och balansräkningen från 2021 vilken styrelsen godkände. Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 146 577 kr . Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan.

Budget för 2022 redovisades och diskuterades. Efter vissa justeringar godkände styrelsen budgeten för 2022. Kassören rättar upp budgeten och förelägger den tillsammans med resultat- och balansräkningen på det kommande årsmötet efter godkännande från revisorerna.

Ingående ekonomi för 2022 är 146 577 kr samt det tillkommande bedömda betalningen för utförda tjänster av traditionsvård åt FMTS och MHS-H medlemsavgifter, stöd Hemvårdsförvaltningen samt lite övriga små inkomstkällor. Totalt räknar föreningen med inkomster 2002 på 87 000 kr.

Investeringar

Styrelsen godkände föreslagen investering i förnyelse av IT lösningen på museet. Kostnaden bedöms till ca 40 000 och tas upp i budgeten för 2022

Medlemsläget är 164 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Inställt föredrag av Alf Ingesson Thoor den 19/1 pga. Corona smitta och utgivna restriktioner

– Ordförande och vice ordförande har fört en kortare dialog med delar av FMTS ledning avseende; Inpassering till FMTS, 80-års firande av F14 och nytt avtal. Dessa saker stabsbehandlas nu av FMTS stab och vi får svar Eso.

Team Museet

 

– Upprustningsarbetet är igång och fortgick fram till att FM kom med nya restriktioner om inpassering till militära områden pga. Coronasmittan (01-20).

– Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete i lokalfrågan med diverse samverkanspartners. Det arbetet har fortsatt och fortsätter framöver.

Under januari månad så ordnade föreningen en miniutställning på Köpmangatan 8 i Halmstad i några skyltfönster. Syfte vara att rekrytera samt visa upp föreningens verksamhet. Resultatet är att vi fått ytterligare någon ny medlem.

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

Inga redaktionsmöten har genomförts. Nästa tidning ges ut i juni nr 1 – 2022. Manusstopp är den 6 maj

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021. Tyvärr har verksamheten avstannat pga. nya restriktioner för tillträde till militärt område (Corona smitta). Verksamheten enligt normal rutin f r o m 2022-03-01 om inte restriktionerna kvarstår.

Mars            

2                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 035–2662037.

3                    Årsmötet genomförs på Soldathemmet LV 6. Det föregås av ett föredrag av C      MHS H om Patriotsytemet. Efter årsmötet bjuder föreningen på                     smörgåstårta” på Konvaljmässen. Årsmötet startar kl 1730-2100

8                    Styrelsemöte nr 2 och Konstituerandemöte. Nyvalda styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom styrelsen för det kommande verksamhetsåret.

22                  Kamratföreningen ordnar ett studiebesök på företag i Halmstadsområdet

29-30            Representantskapsmöte SMKR Stockholm/Åbo

April

6                    Museikommittén möts på museet onsdagar varje vecka och bedriver traditions vård. Intresserade att delta hör av er till museet på tfnnr 035–2662037

13                  Styrelsemöte nr 3–2022

20                  Föredragscafé på Soldathemmet kl. 1800-2000. Vi lyssnar på….

Namnbrickorna är klara och levererade från MHS-H

Team Museet

Verksamheten inställd tv pga. restriktioner för tillträde till militärt område (Covidsmitta).

Redaktionskommittén

– Inget

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

– Ordf. redovisade nytt avtalsförslag som är sänt till stf C FMTS som äger frågan om upprättande av nytt avtal.

– Ordförande redogjorde för de svar man erhållit från Region Halland m fl från mötet den 31 oktober 2021. Region Halland svarade med hänvisning till tidigare möten och svar vi fått. Då det fanns felaktigheter i deras svar gjorde vi ett genmäle men räknar inte att det förändrar deras inställning till att bidra till lokalhyran för museet. Kommunen har inte hört av sig. FMTS gav svar på mötet att de inte kunde stödja hyreskostnader utanför militärt område. Arbetet går vidare. Ny lokal i anslutning till flygklubben kan vara en lösning som nu undersöks.

– Årsmöteshandlingarna redovisades och godkändes. Ordförande kommer att lägga upp handlingarn på hemsidan samt skicka ut E-post med ny kallelse till årsmötet innehållande de förändringar som skett, byte av plats samt justerad tid, till medlemmarna. Alla handlingar utom de ekonomiska kommer att vara tillgängliga för medlemmarna på hemsidan.

– Nästa möte som är ett styrelse- och konstituerande möte (8/3 kl 1400-1530) måste fördela arbetsuppgifterna så att det blir en bättre arbetsfördelning i styrelsen. Eventuellt bör övervägas om inte styrelsen skall utökas med 2 personer då FMTS och MHS-Hs representanter inte är arbetande styrelsemedlemmar. Dessa kan adjungeras efter styrelsemötet då tiden är knapp att få fram namn innan årsmötet. Ordförande nämnde följande ansvarsområden;

– Ordförande

– Vice ordförande tillika PR och marknadsansvarig

– Sekreterare

– Kassör

– Verksamhetsansvarig

– Medlemsuppföljningsansvarig

– Verksamhetsansvarig

– Redaktionsansvarig – Ansvarig sociala medier

– Museiansvarig

Ordförande bad styrelsen fundera på vilka uppgifter som man kunde tänka sig att axla till mötte den 8 mars.  Eventuellt kan någon kanske ansvara för flera ansvarsområden.

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

Ordförande gick igenom de nya projekt som tidigare redovisats för Team museet dvs; (Prioritering av gruppernas arbete enligt följande)

 1. KamratBladet

Inga beslut togs men styrelsen föreslår att kommande styrelse- och konstituerandemöte (8 mars) fattar beslut om att öka antalet nummer av KamratBladet och ge ut 2 digitala nummer samt 2 pappersutgåvor av KamratBladet per år med tidfördelningen digitalt/Mars, Pappersutgåvan/Juni, Digitalt/Oktober och Pappersutgåva/December

 1. Inkommen post/mail

– Inget

 1. Övriga frågor

 

 1. Beslut från mötet

– Verksamheten inställd tv pga. restriktioner för tillträde till militärt område (Covidsmitta).

– Budget för 2022 redovisades och diskuterades. Efter vissa justeringar godkände styrelsen budgeten för 2022. Kassören rättar upp budgeten och förelägger den tillsammans med resultat- och balansräkningen på det kommande årsmötet efter godkännande från revisorerna.

– Styrelsen godkände föreslagen investering i förnyelse av IT lösningen på museet. Kostnaden bedöms till ca 40 000 och tas upp i budgeten för 2022

– Årsmöteshandlingarna redovisades och godkändes. Ordförande kommer att lägga upp handlingarn på hemsidan samt skicka ut E-post med ny kallelse till årsmötet innehållande de förändringar som skett, byte av plats samt justerad tid, till medlemmarna. Alla handlingar utom de ekonomiska kommer att vara tillgängliga för medlemmarna på hemsidan.

– Inga beslut togs men styrelsen föreslår att kommande styrelse- och konstituerandemöte (8 mars) fattar beslut om att öka antalet nummer av KamratBladet och ge ut 2 digitala nummer samt 2 pappersutgåvor av KamratBladet per år med tidfördelningen digitalt/Mars, Pappersutgåvan/Juni, Digitalt/Oktober och Pappersutgåva/December

– Nästa möte som är ett styrelse- och konstituerande möte (8/3 kl 1400-1530) måste fördela arbetsuppgifterna så att det blir en bättre arbetsfördelning i styrelsen. Eventuellt bör övervägas om inte styrelsen skall utökas med 2 personer då FMTS och MHS-Hs representanter inte är arbetande styrelsemedlemmar. Dessa kan adjungeras efter styrelsemötet då tiden är knapp att få fram namn innan årsmötet. Ordförande nämnde följande ansvarsområden;

– Ordförande

– Vice ordförande tillika PR och marknadsansvarig

– Sekreterare

– Kassör

– Verksamhetsansvarig

– Medlemsuppföljningsansvarig

– Verksamhetsansvarig

– Redaktionsansvarig – Ansvarig sociala medier

– Museiansvarig

Ordförande bad styrelsen fundera på vilka uppgifter som man kunde tänka sig att axla till mötte den 8 mars.  Eventuellt kan någon kanske ansvara för flera ansvarsområden.

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir årsmötet 2 mars 2022 kl. 1730-2100 i Soldathemmet Lv 6.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar