FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

STYRELSEMÖTE nr 1 2023-02-08

Styrelseprotokoll nr 1-2023-02-08

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 

PROTOKOLL styrelsemöte nr 1 2023-02-08

Möte:            Styrelsemöte 1
Tid:               Kl. 1030-1200

Plats: Klubbrummet FMTS

Närvarande: Hans Hansson, Jan Hjelm, Per Olin, Thomas Ericsson, Reino Paakkonen (deltog från 1100), Anders Heinegård FMTS,
Greger Lönnergård (Adjungerad). Stefan Gustafsson (p.7 KamratBladet)

Förhinder: Thomas Grevholm MHS-H (anmält förhinder) Kenneth Narstam

 1. Ordföranden öppnande mötet.

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

 2. Dagordningen

Dagens godkändes med tillägget under 4.4 Årsmötet Förslag ny årsavgift

 1. Föregående protokoll

Kvarstående frågor att bevaka: Inga

 1. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och visar på ett tillgodohavande på 114 617,01 kr . Ytterligare tillkomst är ej betalda årsavgifter för 50 personer = 7500:-kr

Underåret kommer fortsatt externt stöd från Hemvårdsförvaltningen att sökas ( ca 8000:-kr). Föreningen kommer även att undersöka andra externa stöd från b la Region Halland med flera.

Medlemsläget är: 172 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 3 GU FMTS (avgiftsbefriade). 2 Medlemmar har avsagt sig fortsatt medlemskap samt 2 medlemmar har avlidit. Efter årsmötet kommer de som ej betalt sin medlemsavgift för 2023 att avföras från föreningens medlemsmatrikel.

IT investeringar

Thomas Eriksson redogjorde för läget avseende tidigare beslutad investering i ny IT-utrustning. Datorer (3), skärmar, tangentbord fotoskanner, externa hårddiskar 2 st., skrivare, USB minnen och CD spelare är inköpta och driftsatta. Internetuppkopplingen från FMTS (FMTIS) sida är klar. Återstår för föreningen att ordna anslutningen i vår ända vilket Anders Åkerberg har påbörjat arbetet med.

It gruppen har följande saker kvar att ordna:

– Tömma befintliga FM datorer på filer som kopieras till en av de externa hårddiskarna

– Samla ihop all FM datorer och annan utrustning och säkerställa att de blir avförda ur registret

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Ingen

Team Museet

 – Upprustningsarbetet är igång och fortgår. Allt går så sakta framåt.

Redaktionsmöten

Inga fysiska redaktionsmöten har genomförts.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Föreningens E-post får mycket spam. Ordf. har kontaktat Loopia vår E-postleverantör samt Interwebsite för att se om de kan hjälpa oss komma åt spamflödet. Tyvärr negativt besked.

Frågan skall lyftas med Anders Åkerberg för att se vad som kan göras åt saken när övriga IT åtgärder kommit på plats.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns upplagd på vår hemsida och i KamratBladet nr 2 2021. Närmast står på tur ett besök på ett Halmstadsföretag den 23 mars

4.4 Behov av avdömningar

– Redovisning läget av F14 80-år 2024.

Arbetsgrupp utsedd bestående av Ordf. för gruppen Thomas Ericsson, Hans Andersson, Greger Lönnergård, Hans Hansson. Uppgift ta fram en strategi/plan för hur vi vill genomföra firandet. Den skall vara så konkret att vi kan ta en diskussion med FMTS för att få deras syn på vilket stöd för genomförandet vi kan erhålla för genomförandet.

Thomas kommer att skicka en förhandskopia (sammanställning av våra önskemål) till Anders Heinegård inför vårt begärda möte med FMTS.  Anders Heinegård återkommer med tid för mötet. Övriga punkter som framfördes till Anders H var att vi vill vid det kommande mötet även ta upp följande saker:

– Framtida lokaler

– Flyttning av foton från Arkivet till föreningen

– Besök av C FMTS på museet före en kopp kaffe och rundvandring

– Läget bok F14 80 år

Arbete fortskrider. Artiklar har hittats för att beskriva utvecklingen. Nu pågår ett bildsök till dessa artiklar.

– Läget medaljframtagning

– Thomas E har begärt in en offert från ett företag i Malmö på en medalj i silver respektive guld tillsammans med liten medalj och ribba. Följande kostnader kan utläsas ur svaret: Medalj guld 69,90, silver 49,90. Tillkommer kostnader för moms och frakt samt ribba oh liten medalj. Inriktning är att beställa 25 guld och 50 silver i en första omgång. Fler offerter kommer att begäras in för jämförelse.

– MHS-H 25 års jubileum

MHS-H har utsett en traditionsnämnd som skall hantera denna fråga bland andra traditionsfrågor. Föreningen är inbjuden att delta i traditionsnämnden. Ordförande deltog i det första mötet. Föreningen har utsett Reino Paakkonen att ingå från föreningens sida i MHS-H traditionsnämnd. Nästa möte är planerat till 15 februari. Reino kommer att delta för föreningens räkning. Styrelsen diskuterade vad vi kan bistå med inför jubiléet. Reino får framtaget förslag för FMTS hemskickat av Thomas E som underlag för mötet. Föreningen erbjuder sig också att ta fram ett specialnummer för MHS-H jubileum under förutsättning att MHS-H står för kostnaderna bedömt ca 10 000kr för 200 ex av specialutgåvan av KamratBladet.

– Inför årsmötet 2023

Ordförande har tagit fram följande handlingar som är utskickade till styrelsen samt finns på hemsidan:

Kallelse, agenda, verksamhetsberättelse, inbjudan andra kamratföreningar (4), styrelsens prioriteringar.

Budget, resultaträkning revisionsberättelse har tagits fram av föreningens kassör. Kassören redovisade resultat och balansräkningen samt förslag på budget för 2023 som styrelsen godkände. Stora utgifter 2022 var satsningen på ny IT samt KamratBladet. Styrelsen godkände redovisat underskott med 33 371 kronor för 2022

Beslut: Styrelsen godkänner framtaget förslag på resultat- och balansräkning för 2022 samt kassörens förslag på höjd medlemsavgift till 200 kr från 2024. Styrelsen lägger en proposition till årsmötet om förhöjd medlemsavgift till 200 kr. Kassören kallar föreningens revisorer till onsdagen den 15/2 för att åstadkomma en revisionsrapport inför årsmötet. Ordf. ordnar inpassering för revisorerna för onsdagsmötet.

 1. Veteranstöd

 1. Traditionsärenden

– Museet är öppet och det kommer en del besökare under öppettiderna

– Städningen av museet samt förrådsställning av materiel som ej kan visas fortgår.

 1. KamratBladet

– Stefan Gustafsson redovisade läget med KamratBladet nr 1 2023 som avses ges ut i juni. Tidningens innehåll föreslås innehålla en blandning av historia, föreningsverksamhet, information om pågående/genomförd förbandsverksamhet samt eventuella personliga berättelser. Arbetsläget är följande:

– Flygdirektör Tage Hedbergs artikelserie del 2 klar

– Årsmötesprotokoll skall delges

– Nya boken skall beskrivas

– Verksamhetsplan höst skall tas fram

– Bilder överflygning av Flygvapnets Hercules och JAS 39

– Förbandsartiklar från verksamheten

– 5/5 manusstopp för KamratBladet nr 1

– 7/6 färdig för tryck och medlemmarna tillhanda före midsommar

– Föreningen har erbjudit sig att ta fram jubileumsutgåvor av KamratBladet som beskriver MHS-H 25 år och FMTS 20 år om förbandet stödjer framtagningen ekonomiskt. Tidningen som då innehåller en historik över förbandens år är användbar vid besök m m.

 1. Inkommen post/mail

– Offert för en ny medalj har inkommit. Redovisas under punkt 4.4

 1. Övriga frågor
 1. Beslut från mötet

– Beslut: Styrelsen godkänner framtaget förslag på resultat- och balansräkning för 2022 samt kassörens förslag på höjd medlemsavgift till 200 kr från 2024. Styrelsen lägger en proposition till årsmötet om förhöjd medlemsavgift till 200 kr. Kassören kallar föreningens revisorer till onsdagen den 15/2 för att åstadkomma en revisionsrapport inför årsmötet. Ordf. ordnar inpassering för revisorerna för onsdagsmötet.

 1. Nästa möte

– Nästa möte blir årsmötet den8/3 2023 kl. 1730-2000 på Soldathemmet Lv 6.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar