FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

Konstituerandemöte

Möte:            2022-03-09

Tid:               1000–1100

Plats:             Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

————————————————————————————–

 1. Ordföranden öppnande mötet.
 2. Godkännande av dagordningDagordningen godkändes
 3. Närvaro och beslutsmässighetNärvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Pakkonen,
  Frånvarande: Stefan Nordgren, Thomas Grevholm (Anmält förhinder)

  Mötet var beslutsmässigt.

 4. Val av mötessekreterare och protokollförareOrdförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.
 5. Val av justerareThomas Ericsson valdes till justerare av dagen protokoll
 6. Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetetOrdförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet:

  Då styrelsen inte var ny så återges ordförandes inriktning från 2019 som fortsatt gäller.

  ”Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket ”självgående” individer”. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk 

  Styrelsens åligganden
  – Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål vilket framgår av våra stadgar.
  – Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
  – Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
  – Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
  – Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
  – Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
  – Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
  – Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd. 
  – Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet  

  Den av styrelsen framtagna prioriteringslistan, som redovisades på årsmötet, på åtgärder som behöver vidtas gicks igenom. Styrelsen konstaterade att man under 2022 fortsätter med att åtgärda listade saker på prioriteringslistan. Prioriteringslistan finns med som handling inför årsmötet 2022 och hittas på hemsidan under menyn Organisation/Årsmöte 2022.

 7. Val av vice ordförande, sekreterare och kassörMöte valde Thomas Ericsson till vice ordförande. Per Olin valdes som kassör.   Reino Paakkonen valdes till sekreterare. Beslöts att adjungera 2 medlemmar till styrelsen. Adjungerades Stefan Gustafsson och Greger Lönnergård
 8. Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

Följande ansvarsfördelning/Uppgiftsfördelning fastställdes:

– PR & marknadansvarig – Thomas Ericsson
– Redaktionsansvarig KamratBladet – Stefan Gustafsson
– Traditionsansvarig/Museet – Jan Hjelm samt Greger Lönnergård
– Sociala medier (Hemsida, Facebook Twitter) – Ordf.
– Rekryteringsinsatser under året – ansvarig – Reino Paakkonen
– Verksamhetsansvarig/Planerare – Kenneth Narstam
– Jubileumsansvarig F14 80 år 2024, MHS-H 25 år, FMTS 20 år 2025 – Ordförande
– Veteranansvarig – FMTS och MHS-H förbands-
representanter med stöd på avrop från övriga styrelsen

Befattningsbeskrivning för respektive uppgift tas fram.

 1. Information till medlemmarna om nya styrelsenDen nya styrelsen presenteras på hemsidan.
 2. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2022-03-02- -2023-03-08Enligt de reviderade stadgarnas § 4 så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

   För tiden 2022-03-02- – 2023-03-08 är ordförande 1953-03-01-5019 Hans Hansson samt kassör 1948-08-01-3231 Per Olin, var för sig, firmatecknare i kamratföreningen.

  Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna till banken för firmatecknarna.

 3. Övriga frågor- Inga
 4.  Nästkommande mötenNästa styrelsemöte blir 2022- 04-13 kl. 1400–1530 i ordinarie sammanträdeslokal på FMTS.

  Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

 5.  Mötet avslutasOrdförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.

  Hans Hansson                                                                          Thomas Ericsson
  Tillförordnad mötessekreterare                                               Justerare

Lämna ett svar