FLYGVAPNETS ORDFÖRANDEKONFERENS 2019

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Ordföranden

Sammanfattning av Flygvapnets ordförandekonferens 2019-03-05—06

Programmet bestod dels av ett antal genomgångar samt ett antal diskussioner på följande områden; Ledning och organisation av Flygvapnet, Information om nya flygstaben, information från Prod/Utb samt Kamratföreningsinformation.

C LSS informerade om LSS. Stf C LSS Pernille Undén informerade om LSS verksamhet. Garnisonen har växt i Uppsala och omfattar nu ca 1100 anställda.
Där arbetar personal från följande enheter: HKV/Open Skies, FM UndSäk C, LSS, Flygstaben, Livgardets säkinspektion, Delar av FMTIS, Delar av JSS Log, Delar av FMTS, Delar av FMHRC, Delar av MHS-K, Delar ur Fort V, Polis, LFV/ATS, Securitas, Delar från Akademiska sjukhuset, Fazer.

Huvuduppgiften för LSS är:
– Insatsberedskap 24/7 i form av luftrumsövervakning, Beredskap på Ärna samt beredskapskontroller
– Utbildning av GU soldater ca 1010 st samt stöd till FRIV
– Utveckling av flygstridskrafternas framtida hot samt utveckling av system , materiel, organisation och metoder
– Stöd till samhället och ceremoniell verksamhet
– Övningsverksamhet

Anders Emanuelsson informerad om SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund).
Anders pratade om att SMKR jobbar för följande:
– Öka föreningsdemokratin
– Utbyta idéer och tankar mellan kamratföreningar mfl
– Tydlig regional indelning av kamratföreningar med ett värdförband att vända sig till
– Stärka folkförankringen och kamratskapet
– Öppna för dem som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitik
– Se till att alla kamratföreningar har en överenskommelse med ett värdförband
– Rekrytering till kamratföreningar
– Vad kan vi, kamratföreningar, göra för Försvarsmakten?
– Dåtid – Traditioner levandegörs
– Nutid – Hjälpa till (Flygdagar etc)
– Framtid – Rekrytering, karriärsystem

Peter Vivstam från Prod/Utb pratade om Prod 19 ”Vad skall lagas” och ”Interaktionen mellan FM o SMKR”.
Tydligheten skall ökas mellan förbandsproduktion och resursproduktion.
Peter pratade även om den kommande VU 19 samt Parad 6.

Chefen för flygstaben Öv. Anders Persson berättade om Flygvapnet i dag och dess utmaningar.


Flygvapnets huvuduppgifter är:


– Luftförsvar
– Offensiva företag
– Luftburen transport
– Underrättelseinsamling
– Stöd till samhället


Flygvapnets prioriteringar följande:


– Nationellt försvar
– Taktisk överlägsenhet – övar för det
– Ett Flygvapen i balans dvs system , materiel, personal
– Personal samt rekrytering till Flygvapnet

Flygvapnets krigsförband består av ca 4000 kontinuerligt tjänstgörande samt ca 700 tillfälligt anställda. Av dessa är ca 9000 officerare, 1400 specialistofficerare, 900 soldater och 800 civila samt ca 375 från FMV. FV har idag 6 flygdivisioner, ! Tpflygenhet, 1 Hkpenhet,
1 strilbataljon samt 4 flottiljer som krigsorganiseras.

Urban Scwalbe från SFHM informerade om Försvarets traditionsnämnd som är en expertgrupp som hanterar Försvarets traditioner. De hjälper till när det uppstår frågor om traditioner och ger råd om hur man skall agera. Nämnden möts 5-7 gånger/år.

Ulf Delbro från SFF informerade om SFF verksamhet som bildades 1961. Syftet med SFF är att aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av flyghistorisk värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt och militärt flyg samt dokument såväl materiel som personalhistoria.
SFF har idag ca 5800 medlemmar. Det kostar 395:- kr om året att bli medlem och då får man 6 nr av deras tidskrift. De har butik på nätet. Det finns 14 stycken lokalavdelningar runt om i landet. Hemsidan når man via www.flyghistoria.org. Vidare informerade SFF om flygminnesmärken samt den förteckning som finns. Under SFF hemsida kan man hitta denna förteckning m m. Varje förening erhöll ett USB minne med uppmaningen att hjälpa till och uppdatera listan.

Sven Scheidenbaur från SMKRs styrelse informerade var SMKR står idag. Det finns 123 kamratföreningar med 36078 individer som medlemmar. I Flygvapnet så har F2, F9, F12 kamratföreningar avvecklats. F20 har aldrig haft en kamratförening.

Christian Braunstein från SvMM ( Sveriges Militära Minnesmärken) informerade om deras verksamhet.
Idag finns det 776 minnesmärken varav 465 är inventerade i Sverige. I utlandet, 33 länder, finns det 241 minnesmärken varav 137 st är inventerade.

Mellan alla genomgångar fanns det tid för kamratföreningarna att utbyta information.
Hans Hansson
Ordförande

Lämna ett svar