Styrelseprotokoll-2021-11-17

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte nr 8 2021

Tid: 2021-11-17 (kl. 1400 – 1530)

Plats: Styrelserummet museet


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

Ekonomiska läget Ordf.

– 2021 års ekonomi från FMTS

– Bidrag Destination Halmstad

– Bidrag Riksantikvarieämbetet

– Verksamhetsstöd från Kommunen

– Bidrag från Region Halland och FMTS

Medlemsläget Kassör

– Uppdatering medlemsregistret slutprodukt

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Ingen

Team Museet

– Upprustning fortgår

Redaktionkommittémöten

– Redaktionsmöte nr 2 för 2021-10-18
KamratBladet nr 2-2021

Övrigt

– Möte med stf CFMTS om museet 2021-10-17

– Möte 2021-10-29 med kommunledning, Region Halland, FMTS

samt Riksdagsman Lars Puss

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot
Föreningsverksamhet

– Enligt verksamhetsplanen

– Filmafton 2021-11-24

– Verksamhetsplan 2022 våren

Team Museet

– Besök av C MHS-H 2021-11-24 på museet

– Avslut av VR produktion

Redaktionskommittémöte

– Föredragning KamratBladet nr 2

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Deltagande i Julmarknad 28/11 kl 1400-1800?

– Utlägg VR på Hemsida och Facebook när?

– Redovisning på utkast till avtal FMTS

– Namnbrickor – Utseende se förslag

– Kontakta kommun, regin för begäran om svar
avseende museum

– Deltagande på inbjudan till Adventskaffe Lv 6

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamratföreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Förslag gruppindelning och nyttjande av utrymmen
samt rensningsarbetets fortsättning

7. Kamratbladet. Redaktör

– Tryckning, packning och distribution av Reino
KamratBladet nr 2 2021

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

– Inget

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– Arbetsmöte för styrelsens arbetsutskott med uppgift

att förbereda alla handlingar till årsmötet.

– Styrelsemöte nr 1–2022 sker 2022-01-19

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson
Sekr

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte nr 8 2021-11-17

Möte: Styrelsemöte 8
Tid: 2021-11-17

Plats: Styrelserummet under matsalen

Närvarande: Hans Hansson, Reino Pakkonen, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Jan Hjelm
Stefan Gustafsson (under punkten 7 som avhandlades först)
Förhinder: Stefan Nordgren, , Thomas Grevholm, Per Olin

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen

Dagens godkändes

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 106 686:70 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Stödet från Destination Halmstad på 15 000 ingår. Stöd har också sökt från Riksantikvarieämbetet men inget svar har erhållits än. Stödet från Hemvårdsförvaltningen ingår med 6500 kr. I beloppet ingår också stöd från region Halland för en VR satsning på 25 000kr

Inget svar har erhållits från FMTS och kommunen på vår ansökan om stöd för lokaler utanför FMTS område.

Medlemsläget är 152 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– Ingen

Möten

– 2021-10-29 möte kamratföreningen Jonas Bergman kommunen, Lars Puss Riksdagsman och Mikaela Waltersson region Halland samt representant från FMTS på museet för att visa museisamlingarna samt diskutera stöd för lokalhyran.

– Möte med stf C FMTS 2021-10-17

Team Museet

– Upprustningsarbetet är igång

– Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet har fortsatt.

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

Redaktionsmöte nr 2 genomfördes 2021-10-18 inför utgivandet av KamratBladet nr 2

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Verksamheten enligt normal rutin

f r o m 2021-08-18

2021

– 24/11 filmafton på Soldathemmet kl 1800-2000

2022

– Föredrag 19/1 på Soldathemmet 1800-2000

– 22/3 Studiebesök på företag i Halmstadsområdet

– Årsmötet sker den torsdag 3/3med början kl 1700. Kallelse kommer i KamratBladet nr 2 som ges ut i början på december

– 12/5 Föreningsresa heldag

– Besök F10 museum 9/6

Diskuterades att kalla till ett möte med övriga kamratföreningar i Halmstad. Ordförande informerade om nyvalda SMKR/V ledamot Torbjörn Malmqvists ideér om ett sådant möte.

Förfrågan har kommit från Torbjörn om ett sådant möte i januari-februari 2022. Vi har tackat ja till att delta med representanter på mötet med andra kamratföreningar i Halmstad.

Team Museet

– Museiverksamheten är påbörjad igen efter Coronastoppet. En VR produktion kommer att avslutas och publiceras under v 47. Uppstartsplanering för hur ett museum utanför militärt område skall se ut har initierats. Återstår att bilda grupp för de olika delarna som behöver göras.

Redaktionskommittén

– Korrektur för nr 2 av KamratBladet presenterades för styrelsen på styrelsemötet 17/11. Tidningen avses ges ut i början på december.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

– Föreningen har fått en inbjudan att delta i julmarknaden vilken vi tackat ja till.

– VR läggs ut på Hemsida och Facebooksida under v 47

– Hans redovisade nytt avtalsförslag. Efter smärre justeringar så sänder Hans in det till stf C FMTS som äger frågan om upprättande av nytt avtal.

– Orienterades om att C MHS -H var villig att bistå med namnbrickor till styrelsen och Team Museet. Hans beskrev utseende och kommer att lämna lista till C MHS-H/regförv.

– Thomas fick uppgiften att kontakta kommun, region för att få svar på om de avser stödja museet flytt ekonomiskt

5. Veteranstöd

6. Traditionsärenden

– Förslag om indelning i grupper sant hur nyttja nuvarande museums utrymmen samt rensningsarbetet diskuterades för att bättre fördela arbetet då alla inte kan jobba med samma sak av flera skäl b l a utrymme

7. KamratBladet

– Planering av utgivningen av KamratBladet nr 2 är tänkt till på onsdag i v 48 (24/11). Etikettering mm samt postning av KB sker 24/11.

8. Inkommen post/mail
– Inget

9. Övriga frågor

– Skall vi fortsätta med ett års fritt medlemskap när någon går i pension på våra 2 värdförband? Styrelsen biföll fortsatt ett års medlemskap i föreningen vid pensionering.

10. Beslut från mötet

– Föreningen har fått en inbjudan att delta i julmarknaden vilken vi tackat ja till.

– VR läggs ut på Hemsida och Facebooksida under v 47

– Hans redovisade nytt avtalsförslag. Efter smärre justeringar så sänder Hans in det till stf C FMTS som äger frågan om upprättande av nytt avtal.

– Orienterades om att C MHS -H var villig att bistå med namnbrickor till styrelsen och Team Museet. Hans beskrev utseende och kommer att lämna lista till C MHS-H/regförv.

– Thomas fick uppgiften att kontakta kommun, region för att få svar på om de avser stödja museet flytt ekonomiskt

– Skall vi fortsätta med ett års fritt medlemskap när någon går i pension på våra 2 värdförband? Styrelsen biföll fortsatt ett års medlemskap i föreningen vid pensionering.

11. Nästa möte

– Arbetsmöte, Ordf. Sekr och Kassör, med styrelsen arbetsutskott med uppgift att förbereda alla handlingar till årsmötet

– Nästa styrelsemöte blir ett möte som går av stapeln den 19 januari 2022 kl. 1400-1530 i ordinarie lokal inne på FMTS.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *