Styrelseprotokoll-2021-08-18

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte nr 6 augusti 2021

Tid: 2021-08-18 (kl. 1400 – 1530)

Plats: Styrelserummet museet


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Ej utbetalt 2021 års
ekonomi från FMTS

– Sökt Bidrag region
Halland VR produktion

– Sökt bidrag FMTS lokaler

– Bidrag Destination
Halmstad

– Medlemsläget Kassör

– Uppdatering medlems-
registret slutprodukt

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Styrelsemöte video 2021-06-16

– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Verksamheten har varit inställd

– Samtal med FMTS

Redaktionsmöten

– Eso

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen

– Verksamhet enligt normal
rutin återupptas 18/8

– Ställa ut på Stora torg Thomas
Halmstad 21 augusti
kl. 1100-160

– Museikommittémötte

– Tfn. samtal med hl Hst

kommun om verksamhetsstöd

– Uppstart av VR produktion kontakt
med fotograf

– Redaktionskommittémöte

– Planering nr 2 2021

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Ställningstagande till fortsatt
agerande i museifrågan

– Ja eller nej till 91:an lokalen

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

7. Kamratbladet. Redaktör

– Innehåll nr 2 KamratBladet Reino

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

– Inget

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– Styrelsemöte ordinarie plats
nr 7 2021-10-06 1400–1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-08-18

Möte: Styrelsemöte 6
Tid: 2021-08-18

Plats: Styrelserummet under matsalen

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, Thomas Grevholm

Förhinder: Stefan Nordgren, Thomas Ericsson Jan Hjelm, Kenneth Narstam

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen

Dagens godkändes

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 99 830 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Stödet från Hemvårdsförvaltningen ingår med 6500 kr. I beloppet ingår också stöd från region Halland för en VR satsning på 25 000kr

Inget svar har erhållits från FMTS på vår ansökan om stöd för lokaler utanför FMTS område.

Skrivelse skickad till Halmstad kommun med begäran om verksamhetsstöd för etablering av museet utanför militärt område. Beslut tas i november.

Medlemsläget är 142 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under våren har varit begränsade pga. Coronaviruset.

– 2021-06-16 genomfördes föreningen ett styrelsemöte som ett videomöte.

– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad då FMTS område haft och har tillträdesförbud för alla som inte jobbar där.

– Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet fortsätter. Ett antal skrivelser har utarbetats och skickats till C FMTS, Region Halland, Destination Halmstad samt kommunledningen.

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

– Tidningen KamratBladet nr 1 är utskickad till medlemmarna och planeringen för nästa nummer är påbörjat. KamratBladet nr 2-2021 utges i december

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Läget avseende Coronaviruset lägger fortfarande hinder i vägen för verksamhet en då vi skall undvika större folksamlingar enlig FHM rekommendationer. Vi har påbörjat arbetet i Team Museet den 18 augusti efter ett positivt besked från C FMTS att, styrelsen och Team Museet, får tillträde till lokalen för fortsatt upprustningsarbete av museet

– Föreningen ställer ut på Stora Torg den 21 augusti. Halmstad har erbjudit alla föreningar en möjlighet att stå på olika platser i Halmstad och marknadsföra sin verksamhet. Planeringsarbetet är slutfört för genomförandet och alla föremål som skall med är förberedda.

Team Museet

– Museiverksamheten är påbörjad igen efter Coronastoppet. En VR produktion kommer att starta så fort vi hinner avsluta upprustningen som blivit försenad pga. Coronastoppet.

Redaktionskommittén

– Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 2-2021 fortsätter. Redaktionsmöte sker 13/9 samt 18/10 och manusstopp är den 5/11. Korrektur för nr 2 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 17/11. Tidningen avses ges ut i början på december.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Lokalfrågan för museet utanför militärt område var uppe till diskussion och styrelsen behövde fatta ett inriktningsbeslut för fortsatt arbete med lokalfrågan. FM Log var inbjudna och deras representant Markus berättade om planerna för de lokalerna som vi nu disponerar under matsalen. Man har för avsikt att flytta Försvarshälsan med Pv konsulent till utrymmet där vi planerade att sätta en simulator (ingår idag inte i våra lokaler). I biblioteket skall det bli kontorsplatser och i museidelen är tanken att FM log skall ha en mindre utlämnings verksamhet för diverse persedelbyten. Tidsplanen som nämndes är:

– Bedömt behov att få till gång för påbörjan av planering och ombyggnad från 2022

– Processen är lång med alla inblandade parter men beräknas behöva vara slutfört

till 2025-2027

Föreningen har tidigare av C FMTS fått beskedet att C FMTS tar kostnaden för hyran av 91:an lokalen som ligger utanför militärt område. Ett beslut i den frågan efterfrågas av FMTS

Beslut

Lokalen i 91:an museet passar inte vår verksamhet och styrelsen beslöt att tacka nej till FMTS erbjudande. Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet med inriktning mot STX lokalen. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo. Om FMTS har behov av lokalen innan föreningen hittat ersättningslokal återstår bara att förrådsställa museet i avvaktan på en framtida lösning.

En sådan lösning, utan museiverksamhet, kan få konsekvenser för föreningens möjlighet att bedriva en vettig verksamhet som lockar våra medlemmar att engagera sig i föreningens arbete vilket på sikt kan leda till att föreningen inte finner det lönsamt att fortsätta med föreningsverksamheten

5. Veteranstöd

6. Traditionsärenden

Jan nämnde en intressant historia om en Mig 15 som nödlandade efter flykt från Polen i Horred. Lämplig artikel i nästa nummer av KamratBladet

7. KamratBlade
Planeringen av KamratBladet nr 2 fortsätter. Förslag på artiklar m m skickas till Reino.

8. Inkommen post/mail
– Inget då vi inte haft möjlighet att tömma vårt postfack

9. Övriga frågor

– MHS-H representant, Thomas Grevholm nämnde att det var lämpligt att ordförande tar kontakt med nya Chefen MHS-H för att introducera kamratföreningen verksamhet för honom.

Thomas skickar kontaktuppgifter för C MHS-H sekreterare till ordförande för att hitta en tid i almanackan för ett möte.

10. Beslut från mötet

Beslut

Lokalen i 91:an museet passar inte vår verksamhet och styrelsen beslöt att tacka nej till FMTS erbjudande. Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet med inriktning mot STX lokalen. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo. Om FMTS har behov av lokalen innan föreningen hittat ersättningslokal återstår bara att förrådsställa museet i avvaktan på en framtida lösning.

En sådan lösning, utan museiverksamhet, kan få konsekvenser för föreningens möjlighet att bedriva en vettig verksamhet som lockar våra medlemmar att engagera sig i föreningens arbete vilket på sikt kan leda till att föreningen inte finner det lönsamt att fortsätta med föreningsverksamheten

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett möte som går av stapeln den 6 oktober 2021 kl. 1400-1530 i ordinarie lokal inne på FMTS.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *