Styrelseprotokoll-2021-06-16

Kallelse och protokoll 2021-06-16

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte nr 5 juni 2021

Tid: 2021-06-16 (kl. 1400 – 1530)

Plats: OBS Möte ute på Handikappsbadet i Tylösand OBS

————————————————————————————–
1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Ej utbetalt 2021 års
ekonomi från FMTS

– Sökt bidrag Hemvårds-
förvaltningen

– Sökt Bidrag region
Halland VR produktion

– Sökt bidrag FMTS lokaler

– Sökt bidrag Regin Halland
Expresstöd

– Medlemsläget Kassör

– Uppdatering medlems- Thomas
registret slutprodukt

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Styrelsemöte video 2021-05-26
– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Videomöte med destination Halmstad

– Skrivelse till C FMTS

– Skrivelse till region Halland

– Skrivelse region Halland Expresstöd

– Skr Destination Halmstad om stöd

Redaktionsmöten

– KamratBladet nr 1-2021 distribuerad

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen

– Inställd tv pga.
Coronaviruset

– Premie samt diplom
utdelning till GU FMTS

– Ställa ut på Stora torg Thomas
Halmstad 21 augusti
kl. 1100-1600

– Verksamhetenligt normal
rutin återupptas 1/8?

– Museikommittémötte

– Inställd tv pga. Coronaviruset

– Eventuell VR produktion kontakt
med fotograf

– Videomöte med kommunledning
17/6 kl. 10-11

– Redaktionskommittémöte

– Planering nr 2 2021

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Ställningstagande till fortsatt
agerande i museifrågan

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– ?

7. Kamratbladet. Redaktör

– Innehåll nr 2 KamratBladet Reino

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Mail till C FMTS med
förfrågan om resultat på
vår framställan om bidrag

– Svar från Region Halland
på vår framställan VR

– Post

– Ej kontrollerad då tillträdes-
förbud till FMTS område

9. Övriga frågor. Ordföranden

– Inget

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– Styrelsemöte ordinarie plats
nr 4 2021-08-18 1400–1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson
Sekr

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-06-16

Möte: Styrelsemöte 5
Tid: 2021-06-16

Plats: Handikappbadet Tylösand ute , Corona säkrat möte

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, , Thomas Ericsson Jan Hjelm, Kenneth Narstam

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell,

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen

Dagens möte var ett Corona säkrat möte ute vid Handikappbadet i Tylösand.

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 83 604,70 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan.

Utöver detta så har Ordförande lämnat in begäran om att få ett bidrag till verksamheten till Hemvårdsförvaltningen ( ca 5500:-kr)

En ansökan till region Halland (30 000:-kr) för ett virtuellt projekt har fått avslag.

Inget svar har erhållits från FMTS på vår ansökan om stöd för lokaler utanför FMTS område.

Region Hallands Expresstöd som söktes har fallit ut positivt. Föreningen erhöll 25 000 kr till VR projektet.

Beslut

Styrelsen beslöt bibehålla Pg nr som föreningen haft för A 32 renoveringen och använda det till museiupprustningen

Uppdatering av medlemsläget är nu avslutat. Många timmar har lagts ned för att få ordning på medlemsregistret. Medlemsläget är 126 betalande medlemmar, 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade). 7 medlemmar har trots påminnelser ej betalt.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under våren har varit begränsade pga. Coronaviruset.

– 2021-05-26 genomfördes föreningen ett styrelsemöte som ett videomöte.

– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad då FMTS område haft och har tillträdesförbud för alla som inte jobbar där.

– Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet fortsätter. Ett antal skrivelser har utarbetats och skickats till C FMTS, Region Halland, Destination Halmstad samt kommunledningen.

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

KamratBladet nr 1 2021 är distribuerad till medlemmarna. En digital kopia finns att läsa på föreningens hemsida.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Just nu lägger Coronaviruset hinder i vägen för all verksamhet då vi skall undvika större folksamlingar enlig FHM rekommendationer. Vi siktar på att komma igång den 1 augusti. Vi behöver ett besked från FMTS. Ordförande tar upp det den 18/6 med C FMTS.

– Thomas skall representerade föreningen vid GU avslut den 18/6 och dela ut diplom och premie till bästa kamrat och rekryt

– Föreningen ställer ut på Stora Torg den 21 augusti. Halmstad har erbjudit alla föreningar en möjlighet att stå på olika platser i Halmstad och marknadsföra sin verksamhet.

– Hans och Thomas genomför ett videomöte med kommunrådet Jonas Bergman, kommundirektör

Team Museet

– Museiverksamheten är inställd tv vad avser iordningställandet av museet inne på FMTS område. Eventuell kommer en VR produktion igång under juni. Detta förutsätter att föreningen får inpasseringstillstånd till museet inne på FMTS område. Kontakt är tagen med fotograf för projektet.

Redaktionskommittén

– Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 2-2021 fortsätter. Redaktionsmöte sker 13/9 samt 18/10 och manusstopp är den 5/11. Korrektur för nr 2 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 17/11. Tidningen avses ges ut i början på december.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Beslut

Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet. De fick även mandat att fatta beslut i museifrågan om så krävs om styrelsen inte hinner samlas m.h.t. till sommaruppehållet i föreningens verksamhet. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo.

Föreningen ställer ut på Stora Torg den 21 augusti. Halmstad har erbjudit alla föreningar en möjlighet att stå på olika platser i Halmstad och marknadsföra sin verksamhet.

Beslut

Hans undersöker med Hans Anderson om han vill ta samordningsansvaret i att planera för denna utställning. Reserv är Thomas och Hans. Följande anmälde att de kan hjälpa till under dagen den 21 augusti:

– Reino, Hans, Thomas, Kenneth, Jan

En diskussion fördes om upplägget och följande bör beaktas i den kommande planeringen:

– Väderskydd måste ordnas i form av tält som täcker utställda föremål

Transport av föremål till Stora Torg måste ordnas

– Utställningsföremål kan vara raketstol, docka med flygutrustning, andra flyganknutna föremål

– Presentation av A32 projektet och att vi blev året förening

– Försäljning av kepsar vykort m m

– Blankett för att ansluta sig som medlem skall finnas

– Inköp av lite godis att erbjuda besökarna

– Lotteri 20 kr lotten med vinst ett pass i SAAB Safir med Thomas (kan bli 3 vinster) med 2 lotteriringar vilket ger 4000kr till föreningen

– Bra möjlighet att rekrytera nya medlemmar för föreningen

– Kontrollera om FMTS vill vara med på ett hörn (rekrytering)

5. Veteranstöd

6. Traditionsärenden

Jan nämnde en intressant historia om en Mig 15 som nödlandade efter flykt från Polen i Horred. Lämplig artikel i nästa nummer av KamratBladet

7. KamratBladet

Planeringen av KamratBladet nr 2 fortsätter. Förslag på artiklar m m skickas till Reino.

8. Inkommen post/mail

– Inget då vi inte haft möjlighet att tömma vårt postfack

9. Övriga frågor

– FljomrKoV utsågs till årets förening vid Halmstad eldsjälsgalans 2021. Diplom och statyett skall hämtas av ordförande då eldsjälsgalan fick genomföras via video pga. Coronapandemin och tas med till Stora Torg 21 augusti

– Tog Kenneth upp frågan om en återträff med ”32 gänget”. Han erbjöd att ordna en grillträff i Laholm. Kenneth fick uppgiften att återkomma med tid för detta.

Beslut

Diskuterades och beslöts att föreningen köper in flyglitteratur till biblioteket. Thomas har beställt Alf Ingelsson Thors bok. Böckerna om flygbaser skall också köpas

10. Beslut från mötet

Beslut

Styrelsen beslöt bibehålla Pg nr som föreningen haft för A 32 renoveringen och använda det till museiupprustningen

Beslut

Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet. De fick även mandat att fatta beslut i museifrågan om så krävs om styrelsen inte hinner samlas m.h.t. till sommaruppehållet i föreningens verksamhet. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo.

Beslut

Hans undersöker med Hans Anderson om han vill ta samordningsansvaret i att planera för denna utställning. Reserv är Thomas och Hans. Följande anmälde att de kan hjälpa till under dagen den 21 augusti:

– Reino, Hans, Thomas, Kenneth, Jan

En diskussion fördes om upplägget och följande bör beaktas i den kommande planeringen:

– Väderskydd måste ordnas i form av tält som täcker utställda föremål

Transport av föremål till Stora Torg måste ordnas

– Utställningsföremål kan vara raketstol, docka med flygutrustning, andra flyganknutna föremål

– Presentation av A32 projektet och att vi blev året förening

– Försäljning av kepsar vykort m m

– Blankett för att ansluta sig som medlem skall finnas

– Inköp av lite godis att erbjuda besökarna

– Lotteri 20 kr lotten med vinst ett pass i SAAB Safir med Thomas (kan bli 3 vinster) med 2 lotteriringar vilket ger 4000kr till föreningen

– Bra möjlighet att rekrytera nya medlemmar för föreningen

– Kontrollera om FMTS vill vara med på ett hörn (rekrytering)

Beslut

Diskuterades och beslöts att föreningen köper in flyglitteratur till biblioteket. Thomas har beställt Alf Ingelsson Thors bok. Böckerna om flygbaser skall också köpas

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett möte som går av stapeln den 18 augusti 2021 kl. 1400-1530 i ordinarie lokal inne på FMTS.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *