Styrelseprotokoll-2021-05-26

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte maj 2021

Tid: 2021-05-26 (kl. 1400 – 1530)

Plats: Videomöte via Teams

 

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Ej utbetalt 2021 års
ekonomi från FMTS

– Sökt bidrag Hemvårds-
förvaltningen

– Sökt Bidrag region
Halland VR produktion

– Medlemsläget Kassör

– Uppdatering medlems- Thomas
registret

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Styrelsemöte video 2021-04-29

– Intervjuv i radio P4 Halland

– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Museifrågan

– Videomöte med Kulturförvaltningen

– Videomöte med destination Halmstad

– Besök Arenahallen och idrottsmuseet

– Videoseminarium/workshop med Viakub avseende virtuella presentationer (VR)

– Skrivelse till C FMTS

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen

– Inställd tv pga. Coronaviruset

– Ställa ut på torg eller gata i Thomas
Halmstad 21 augusti

– Museikommittémötte

– Inställd tv pga. Coronaviruset

– Eventuell VR produktion

– Redaktionskommittémöte

– Utgivning av tidning juni

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Ställningstagande till fortsatt
agerande i museifrågan

– Konstituerande av styrelsen 2021
redovisning

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– ?

7. Kamratbladet. Redaktör

-Korrektur KamratBlad nr 1 2021 Reino

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Inget

– Post

– Diverse kamrat-
tidningar

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– Videostyrelsemöte nr3 2021-06-04 1400–1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson
Sekr

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL videostyrelsemöte 2021-05-26

Möte: Styrelsemöte 4
Tid: 2021-05-26

Plats: Hemma hos respektive deltagare , Corona säkrat möte

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, , Thomas Ericsson Jan Hjelm,

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Kenneth Narstam

1. Ordföranden öppnande mötet.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.
2. Dagordningen

Dagens möte var ett Coronasäkrat möte via video.

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 82 903,70 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan.

Utöver detta så har Ordförande lämnat in begäran om att få ett bidrag till verksamheten till Hemvårdsförvaltningen ( ca 5500:-kr) och en ansökan till region Halland (30 000:-kr) för ett virtuellt projekt. Besked förväntas komma i maj efter genomförda möten i kommun och region.

Medlemsläget är att till styrelsemötet den 26/5 hade 119 betalande medlemmar, 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade). 20 medlemmar har trots påminnelser ej betalt. Har de ej betalt till 1 juni stryks de ur medlemsregistret.

Påminnelse i form av E-post, brev och telefonsamtal har skickats ut till de medlemmar som finns i vårt register och som ännu ej betalt in sin medlemsavgift för 2021. En klar förbättring av inbetalda medlemsavgifter har skett efter denna påminnelse.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under våren har varit begränsade pga. Coronaviruset.

– 2021-04-19 genomfördes föreningen ett styrelsemöte som ett videomöte.

– Ordförande har varit intervjuad i radio P4 Halland avseende föreningens ansökan om stöd från region Halland avseende produktion av en VR film från museet.

– Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

– Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad då FMTS område haft och har tillträdesförbud för alla som inte jobbar där.

– Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet fortsätter. Videomöte med kulturförvaltningen har genomförts 15 mars. Även ett videomöte med destination Halmstad har skett under mars månad. Hans och Thomas har deltagit i ett seminarium om Virtuell Reality(VR).

Thomas och Hans har tillsammans med Malin från kulturförvaltningen besökt Skedala. Inspektion av lokaler på slottet som kan vara användbara för de olika föreningarna som söker nya lokaler har också genomförts i början på april.

– Skrivelse har skickats till C FMTS med begäran om stöd för etablering av förbandsmuseet utanför FMTS område. C FMTS har inte svarat än.

– Begäran om möte med kommunföreträdare har skett i samma fråga och motsvarande begäran har lämnats in om stöd till museet.

– Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

– Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Just nu lägger Coronaviruset hinder i vägen för all verksamhet då vi skall undvika större folksamlingar enlig FHM rekommendationer.

Team Museet

– Museiverksamheten är inställd tv vad avser iordningställandet av museet inne på FMTS område. Eventuell kommer en VR produktion igång under juni. Detta förutsätter att föreningen erhållit bidrag från region Halland.

Redaktionskommittén

– Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 1 i juni 2021 fortsätter. Manusstopp var den 7/5. Korrektur för nr 1 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 26/5 och tas upp under punkten 7.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

– Arbetet med museifrågan fortsätter och resultatet skall förläggas styrelsen på styrelsemötet i slutet på juni.

– Ordförande orienterade styrelsen att vi prolongerar uppgifter för valda styrelse enligt 2020 års konstituerandemöte då inget särskilt konstituerande möte hållits. Beslut togs på förra styrelsemötet i april-

5. Veteranstöd

6. Traditionsärenden

7. KamratBladet

Första numret av 2021års KamratBlad är färdigt och går till tryck efter styrelsen granskning idag. Beräknad utgivning början på juni-

8. Inkommen post/mail

– Inget

9. Övriga frågor

– FljomrKoV utsågs till årets förening vid Halmstad eldsjälsgalans 2021. Diplom och statyett skall hämtas av ordförande då eldsjälsgalan fick genomföras via video pga. Coronapandemin.

10. Beslut från mötet

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett videomöte som går av stapeln den 16 juni 2021 kl. 1400-1530

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *