Styrelseprotokoll-2021-04-29

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL vid extra videostyrelsemöte

Möte: Styrelsemöte 3
Tid: 2021-04-29

Plats: Hemma hos respektive deltagare , Corona säkrat möte

Närvarande: Hans Hansson, Reino Pakkonen, Thomas Ericsson

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Jan Hjelm, Per Olin, Kenneth Narstam,

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt då Kenneth fått informationen i förväg och bifallit Thomas och Hans förslag till fortsatt agerande i museifrågan.

2. Dagordningen

På dagens agenda fanns en huvudfråga som var ställningstagande till fortsatt agerande i museifrågan.

Utöver denna fråga orienterade ordförande om arbetet med att uppdatera vårt medlemsregister samt förfrågan från Flygvapenmuseum om vi önskade erhålla en del materiel som var på väg att utrangeras från Flygvapnet.

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Museifrågan

Inför mötet hade ordförande skickat ut en sammanfattning av gjorda undersökningar avseende att hitta en lokal utanför militärt område. Dokumentet bifogas protokollet som bilaga 1.

Efter att Hans och Thomas redogjort för genomfört undersökningsarbete fattade styrelsen beslut att gå på Thomas och Hans förslag om att gå vidare med Flygstadsalternativet.

Beslut

Bilhallen Flygstaden

Ett bra strategiskt läge för FKVF med stort flöde av passerande bilister och övriga tillströmmande till Handelsområdet Flygstaden. Lokalerna ligger i omedelbar anslutning till uppsatt flygplan A32A Lansen, vilket underlättar vid guidning. I denna lokal finns tillräcklig yta, för att med kort varsel kunna flytta ut från militärt område hos FMTS, och på så sätt skapa ett populärt besöksmål för Halmstad och Halland. Hyresvärden iordningställer lokalen enligt våra önskemål. Lokalhyran är nedförhandlad till mindre än halva priset, och vi räknar med att Halmstad Kommun och Region Halland står för detta utlägg. Tanken är att föreningen på sikt skall klara sig själva ekonomiskt, varför en idé är att omförhandla bidraget vartannat år. Denna plats ser vi som den bästa möjligheten, och vi vill helst inte låta denna chans gå oss förbi. Lokalen kommer att döpas till Hallands Flyghistoriska Center, och kommer även att inrymma olika delar av flyg i Halland t e x Samhällstjänst, flygklubbar, sjöbevakning, brandflyg och militärt flyg. Föreningen kommer inte att ligga varken Halmstad Kommun eller Region Halland till last, utan FKVF klarar sig själva med den befintliga personalen och de resurser som finns inom FKVF.

Vi föreslår detta alternativ för FKVF, under förutsättning att FKVF kan erhålla stöd för hyran och drift från respektive Halmstad Kommun och Region Halland. I annat fall stannar FKVF kvar inne på FMTS område.

Styrelsen beslöt enligt ovan

Hans och Thomas jobbar nu vidare gentemot kommun, region och FMTS för att få deras ställningstagande till att stå för lokalkostnaderna. När lokalfrågans finansieringsdel är klar tar Hans och Thomas kontakt med övriga intressenter såsom flygklubbar m fl för att undersöka deras intresse att delta.

5. Övriga frågor

Hans orienterade om det arbete som pågår med att uppdatera vårt medlemsregister. Samtliga medlemmar har antingen fått ett telefonsamtal, E-post eller brev med begäran om att inbetala 2021 års medlemsavgift (för de som ej redan gjort detta) samt komplettera de adress och personuppgifter som saknas i registret.

Hans orienterade om inkommen E-post från Flygvapenmuseum med förfrågan om vi vill erhålla materiel som håller på att utrangeras från Flygvapnet. E-posten utskickad till styrelsen med önskemål att traditionsansvarig tar ställning till vad vi vill ha. Reino fick i uppgift att prata med Jan Hjelm i denna fråga.

6. Beslut från mötet

Styrelsen beslöt att gå vidare med Flygstadsalternativet enligt redovisat förslag ovan för etablering av ett Flyghistoriskt centrum utanför militärt område.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett videomöte som går av stapeln den 26 maj 2021 kl. 1400-1530

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *