Styrelseprotokoll-2021-04-14

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL videostyrelsemöte och möte med Team Museet

Möte: Styrelsemöte 2
Tid: 2021-04-14

Plats: Hemma hos respektive deltagare , Corona säkrat möte

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Jan Hjelm,

Från Team Museet: Styrelsen enligt ovan, Hans Anderson, Solveig Gunbro,

Frånvarande Team Museet: Sten Ingvar Nilsson Hans Göran Johansson, Lars Balkö, Greger Lönnergård

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen

Dagens möte var ett Coronasäkrat möte via video med både styrelsen och Team museet

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 72 037, 70 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Det har gått lite grus i maskineriet och ordförande har haft dialog med SMKR i denna fråga så att klarläggande från HKV erhålls.

Utöver detta så har Ordförande lämnat in begäran om att få ett bidrag till verksamheten till Hemvårdsförvaltningen ( ca 5500:-kr) och en ansökan till region Halland (30 000:-kr) för ett virtuellt projekt.

Medlemsläget är att till styrelsemötet den 14/4 hade 48 medlemmar betalt sin årsavgift. Påminnelse skall skickas ut till de 84 medlemmar som finns i vårt register och som ännu ej betalt in sin medlemsavgift för 2021.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under våren har varit begränsade pga. Coronaviruset. Styrelsen hade ett styrelsemöte ute i naturen på ÖN strax utanför Halmstad.

2021-03-04 genomfördes föreningens årsmöte som ett videomöte med 15 deltagare.

Utöver de två ovan nämnda aktiviteterna så har redaktionskommittén genomfört ett videomöte 2021-03-22.

Team Museet

Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad då FMTS område haft och har tillträdesförbud för alla som inte jobbar där.

Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet fortsätter. Videomöte med kulturförvaltningen har genomförts 15 mars. Även ett videomöte med destination Halmstad har skett under mars månad. Hans och Thomas har deltagit i ett seminarium om Virtuell Reality(VR).

Thomas och Hans har tillsammans med Malin från kulturförvaltningen besökt Skedala. Inspektion av lokaler på slottet som kan vara användbara för de olika föreningarna som söker nya lokaler har också genomförts i början på april.

E-postutbyte har skett med Folkuniversitetet för att klara ut när eventuella kurser kan starta.

Efter att vår ansökan om ekonomiskt bidrag från region Halmstad lämnats in så har radio P4 Halland sökt upp ordförande och genomfört en intervju som sändes

i början på april.

Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Just nu lägger Coronaviruset hinder i vägen för all verksamhet då vi skall undvika större folksamlingar enlig FHM rekommendationer.

Team Museet

Museiverksamheten är inställd tv vad avser iordningställandet av museet inne på FMTS område. Eventuell kommer en VR produktion igång under juni. Detta förutsätter att föreningen erhållit bidrag från region Halland.

Redaktionskommittén

Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 1 i juni 2021 fortsätter. Nästa redaktionsmöte är den 19/4 och sker via video. Manusstopp är den 7/5. Korrektur för nr 1 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 26/5.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Arbetet med museifrågan fortsätter och resultatet skall förläggas styrelsen på styrelsemötet i slutet på maj.

Då Corona har präglat allt som gjorts i eller kunnat göra i föreningen så har inget konstituerande möte genomförts efter årsmötet.

Ordförande föreslog för styrelsen att vi prolongerar uppgifter för valda styrelse enligt 2020 års konstituerandemöte. Styrelsen beslöt så.

5. Veteranstöd

6. Traditionsärenden

Ordförande lyft fram Jan Hjelms arbete med att kronologisera allt som skrivits om förbandet i HP. Vinsten som årets förening i Halmstad på Eldsjälsgalan lyftes fram för styrelsen. Diplom och statyett hämtas via ordförande.

7. KamratBladet

Läget för första numret ab 2021års KamratBlad är gott. Det finns framme ett antal artiklar från MHS-H och FMTS samt en del föreningsinformation. Något av Jans framtagna artiklar bör komma med i nästa nummer av tidningen.

8. Inkommen post/mail

E-post skickad till SMKR avseende ekonomifrågorna. Diverse kamrattidningar har inkommit till föreningen.

9. Övriga frågor

Ordförande skickar ut den digitala tidningen från F16 till styrelsen

10. Beslut från mötet

Konstituering av styrelsen prolongeras enlig 2020 års konstituerandemöte.

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett videomöte som går av stapeln den 26 maj 2021 kl. 1400-1530

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *