Styrelseprotokoll-2021-02-03

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte och möte med Team Museet

Möte: Styrelsemöte 1
Tid: 2021-02-03
Plats: Öns naturområde , Corona säkrat möte ute
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell

Från Team Museet: Styrelsen enligt ovan, Hans Anderson, Hans Göran Johansson, Lars Balkö, Greger Lönnergård

Frånvarande Team Museet: Solveig Gunbro, Sten Ingvar Nilsson

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen

Dagens möte var ett Coronasäkrat möte ute med både styrelsen och Team museet med en något kortare agenda än vanligt:

– Orientering i museifrågan

– Kommande årsmöte

– ”Anita” frågan från FMTS

– Allmän orientering i diverse frågor

3. Orientering i museifrågan

Thomas orienterade deltagarna om läget i museifrågan vad avser etablering utanför militärt område. Diskussion förs med ägare till lokal granne med A 32 Lansen om att hyra del av den lokalen. Diskussionen har kommit en bit på vägen och ett förslag till kostnad för lokalhyran diskuterades. Inga löften är givna och inge bindningar är gjorda.

Möte har hållits med kulturförvaltningen samt Destination Halmstad om möjligheter att få stöd från kommun och region. Det videomötet mynnade ut i att kommunen undersöker med Länsstyrelsen om möjligheter att erbjuda lokal för museifrågan i slottets del som ligger mot Nissan.

Thomas orienterade om att vi jobbar vidare med olika alternativ där dock kommun och region är tunga spelare när det gäller finansiering av lokal m m. Det fortsatta arbetet sker brett och fördjupat på de olika alternativ som redovisades under mötet. När bilden klarnar så avser Thomas och Hans återkomma till styrelsen och Team Museet för slutligt ställningstagande.

Hans nämnde också att Thomas och han besökt F10 och Sven Scheiderbauer för att få mer information om hur de driver sitt museum.

Hans orienterade också om hur museet såg ut efter den vattenskada som inträffat någon gång efter den 2 december. Hans och Thomas var kallade till museet för att se över om det behövde göras några eventuella museala åtgärder mht vattenskadan. Inga av våra samlingar var vattenskadade och Fort V var på plats och igång med att säkerställa upprensningen samt åtgärda det som behöver åtgärdas vad avser värmefläktar och lite senare byte av matta på golvet som blivit vattenskadat.

4. Kommande årsmöte

Årsmötesdatum är fastställt till den 4 mars 2021. Då Corona fortsatt påverkar föreningens möjligheter att samlas i större antal med hänsyn till restriktioner m m så diskuterade hur föreningen skulle gå vidare med årets årsmöte den 4 mars. Efter en liten diskussion så kom styrelsen fram till att mötet genomförs som ett videomöte den 4 mars med Zoom som videoinstrument. Kallelse kommer att gå ut till alla med anvisningar för vad man behöver göra för att delta i mötet över videolänken. Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida i god tid innan mötet.

Årets möte blir mer av ett formaliamöte så att verksamheten kan fortsätta enligt stadgarna. Det innebär att de andra kamratföreningarna som brukar bjudas in fysiskt ges möjlighet att delta på video. I år så förgås mötet inte av en föreläsare. Den traditionella ärtmiddagen efter mötet blir också inställd.

5. ”Anitafrågan”

Fråga har inkommit till föreningen från FMTS/Stefan Nordgren om den Anita flygfyr som står mellan by 4 och by 10 på FMTS. Den är tagen ur drift för många år sedan men kamratföreningen har tidigare lovat skötta den. Övriga intressenter i masten är den lokala radioamatörsföreningen på FMTS samt ett tfn bolag som har sändare/mottagare i masten.

Frågan gäller tillsynskontroll som måste ske på olika tidsintervall beroende på vilken typ av tillsyn det gäller. Årligen sker en okulär besiktning samt vart 6 år en tillsynskontroll som är lite mer omfattande. Vem ordnar denna?

Ordförande ställde frågan i till nuvarande styrelse men ingen kände till ärendet. Ordförande fick i uppdrag att återmata frågan till FMTS/Stefan Nordgren.

6. Övriga frågor

Ordförande orienterade om FMTS eventuella möjligheter att stödja föreningen i lokalfrågan utanför FMTS. FMTS är inte ointresserade men vill återkomma då det föreligger klarare alternativ att ta ställning till.

Reino kallar till redaktionsmöte för tidningen som skall vara klar i juni.

Efter årsmötet uppmanades valda ordförande att kalla till ett konstituerandemöte lämpligen under samma former som detta möte för att sortera ut arbetsuppgifterna i den nya styrelsen.

Alla närvarande tyckte mötet var bra och ser fram emot ett motsvarande möte lite längre fram i tiden mht Coronarestriktioner m m

7. Nästa möte

Nästa möte blir efter årsmötet den 4 mars Eso mht till Cornarestriktioner

8. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *