Styrelseprotokoll-2020-10-14

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte oktober 2020

Tid: 2020-10-14 (kl. 1400 – 1530)

Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

 

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Inställd pga. Coronavirus

– Lokaler utanför FMTS museet

– Begäran om träff med C FMTS

– Kontakter kommunen om Lansen Thomas

– Skylt A 32 Lansen – möte kommunen Thomas

– SMKR representantskapsmöte via

Videolänk

– Museibesök av nya Garnisonspastorn
Jonas Hagård 2020-10-14

Team Museet

– Möte museiföreståndare Lv 6 2020-09-28 samt besök på vårt museum 2020- 10-13

– Möte med Team museet 2020-09-24 och 2020-10-07

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet     Ansvarig ledamot
– Enligt verksamhetsplanen

– 2020-10-22 föredrag
Soldathemmet kl. 1800–2000

(9 anmälda samt fikar)

– FN dagen 2020-10-24

– Filmafton 2020-11-26

– Museikommittémötte

– Kör onsdagar

– Redaktionskommittémöte

-Nästa möte 2020-10-19     Reino

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete    Ordförande

– Föreningsverksamheten – aktiviteter
2021?

– Årsmöteskallelse och dagordning?

– Redaktionskommittén?

– Team Museet?

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Museet framtid kort och lång sikt?

7. Kamratbladet. Redaktör

– Nr 2 2020 innehåll – översikt? Reino

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2020-11-18 ,1400 – 1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

Hans Hansson

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte 6
Tid: 2020-10-14 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, Jan Hjelm Kenneth Narstam

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Thomas Ericsson

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag med tillägg till p 9 Övriga frågor;

– Ordna återträff med A32 Lansen gänget

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-08-19 87 286:70 :- kr.

– Nya ekonomiska bidrag

– Inga nya men utbetalningar från Folkuniversitetet sker i juni och december

-Medlemsläget

– Vi har 136 medlemmar i vårt medlemsregister. 3 st. är hedersmedlemmar

4.2 Genomförd verksamhet

– Föreningsverksamhet

– Verksamheten har under våren och sommaren varit inställd pga. Coronaviruset.

– Styrelsen har vidtagit följande åtgärder;

– Undersökt lokaler för museet utanför FMTS. Halmstad kommun återkommer i frågan           avseende våra förfrågningar om Bastionen, Galgberget samt lokaler i centrum gamla Royal           biografen m m

– Brev via mail skickats till CFMTS med begäran om ökade föreningsbidrag för 2020. Möte           kommer att ske i nästa vecka om allt stämmer. Ingen tid bestämd än

– Kontakter har genomförts med Halmstad kommun angående skyltning. Skylt framtagen           samt skickad till tryckning med vårt förslag

– Hans och Thomas har deltagit i SMKR:s videomöte som ersatte det fysiska           representantskapsmötet. Mötte var förberett genom att begära in föreningarnas syn på de           frågor som normalt ingår i denna form av möte vilket gjorde att val ,verksamhetsberättelser,           ansvarsfrihet mm löpte på friktionsfritt

– 2020-10-14 så besökte Garnisonens nya garnisonspastor, Jonas Hagård, museet och fick en           rundvandring samt en pratstund med Team Museets deltagare.

– Team museet

Möte har skett med museiföreståndaren ”Lv 6” museum 2020-09-28 på deras museum i Soldathemmet. Deltog gjorde Hans, Thomas och Jan.

Återträff skedde i vårt eget museum 2020-10-07 för visning samt fortsatta diskussioner om museiverksamhetens utveckling på kort och lång sikt.

Löpande uppdatering har skett av föreningens sociala medier

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

-2020-10-22 genomförs föredrag. Till idag finns det 9 anmälda.

– Firandet av FN dagen. Inga signaler har ännu kommit om hur denna dag skall uppmärksammas. Vi      misstänker att den blir inställd eller genomförd via videolänk

– Vi planerar för en filmafton 2020-11-26. Kenneth fick i uppgift att ta fram en lämplig film att visa.      Mötet sker på Soldathemmet

– Museet

Beslöt att ha museet stängt dels pga. coronaviruset men även pga. pågående ombyggnad/upprustning som fortsätter på onsdagar.

– Redaktionskommittémötena för KamratBladet nr 2 2020 sker enligt verksamhetsplanen. Nästa möte är 2020-10-19 kl. 1500 i klubbrummet.

– Påminner att aktiviteter under hösten är självfinansierade.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Styrelsens medlemmar ombands tänka till på verksamhet inför 2021. Verksamhetsplanen för 2021 skall med i KamratBladet nr 2 2020 så planen måste vara klar till styrelsemötet den 18 november.

Även 2021 årsmöte med agenda, kallelse samt program skall tas fram och införas i KamratBladet nr 2–2020.

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet fortsatt stängt pga. coronaviruset samt upprustningen. Team museets olika arbetsgrupper är i full gång. Viktigt att registreringen sker i en dator då det annars blir svårt att följa upp vad som är registrerat av våra samlingar.

7. KamratBladet

Underlag för nummer 2 finns. Vi fortsätter med att samarbetspartner A32 projektet får en gratisannons i tidningen med förhoppning att de betalar för en annons i framtiden.

8. Inkommen post, mail mm

Diverse mail har inkommit

9. Övriga frågor

Återträff för A32 Lansen gänget diskuterades. Följande beslöts:

Träff anordnas för A32 gänget på Soldathemmet den 2020-12-07 kl 1000–1130. Föreningen bjuder på smörgåstårta, lättöl/vatten samt kaffe. Hans skickar ut en inbjudan till deltagarna i A 32 gänget

Kenneth ställde frågan om han fick köpa in en diabildscanner till föreningen för det framtida arbetet med att scanna in diabilder och negativ. Styrelsen beslöt bifalla Kenneths begäran

10. Beslut från mötet

Beslut

Styrelsen beslöt att bifalla begäran om återträff med A32 Lansen gänget. Föreningen står för förtäring och dryck i form av smörgåstårta och lättöl/vatten samt kaffe

Beslut

Kenneths begäran om inköp av en diabildsscanner godkändes och Kenneth fick i uppdrag att köpa in en diabildsscanner

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-11-18 kl. 1400–1530.

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.