Styrelseprotokoll-2020-06-17

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte juni 2020

Tid: 2020-06-17 ( kl. 1400 – 1530)

Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

 

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Info från Christian Hertz

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– GU avslutning FMTS 29/5 kl. 1100

Team Museet

– Lokal utanför FMTS Thomas

– Studiecirkel Folkuniversitetet Thomas

– Redovisning respektive projektgrupp Grpch

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöte

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

-Team Museet

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

– Nr 1 2020 utskickad 2020-06-03

– Nr 2 2020 innehåll ?

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2020-08-19 ,1400 – 1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2020-06-17 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Pakkonen, Jan Hjelm Kenneth Narstam, Christer Hertz del av tiden( p 4.1)

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

– Information från Christian Hertz

Christian driver ett antal företag i Halmstad och var inbjuden för att informera styrelsen om hur man kan samla in pengar till en förening. Christian gav en kort beskrivning av sig själv samt de företag som handriver i Halmstad innan han kom in på huvudfrågan – Hur samlar man in pengar till en förening? Christian tog upp 2 områden Crowfunding och Facebooks-insamlingar. Vi fick en kort beskrivning vad varje område krävde för åtgärder. Efter diskussion kom vi fram till att båda var användbara men vi bör starta med facebookinsamlingar genom att anmäla oss på facebook.com/fundraisers. Christian erbjöd sig att hjälpa till och lägga upp en Facebooksida där detta ingår. På Facebook kan man lägga upp olika grejer om tex Flyget i Halmstads historia. Bild med 5–10 raders text kan schemaläggas för inlägg på Facebook i 20 veckor utan att man behöver göra åtgärder varje vecka.

På Facebooksidan bör det också framgå information om föreningen samt vad vi vill åstadkomma och uppnå.

En hemsida är bra att ha och där man kan läsa mer om föreningen och dess syfte och mål samt kan också fungera som en digital version av museet.

Vi bör tänka på vilka grepp skall vi ta för att nå ut. Kanske göra en användarundersökning. Här kan tex Museet spegla flyget i Halmstad, dess historia, museet kan vara en viktig källa med information för att bevara flygets plats Halmstads utveckling så detta ej går förlorat för framtiden.

– Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-06-17 38 965:40:- kr.

– Nya ekonomiska bidrag

Hemvårdsförvaltningen har beviljar föreningen ett bidrag på 6521 kr för 2020.

Vi har nu fått klart med Folkuniversitetet, och följande gäller:

1. Vi får redovisa max 3 ggr/vecka och grupp ( m a o kan varje grupp träffas 3 ggr/vecka)

2. Max 12 tim/vecka (4×45 min) – fyll i verklig tid, så rättar Folkuniversitetet

3. Varje grupp kan redovisa max 480 tim/år

4. Max 10 st/grupp kan redovisas (fyll i alla som varit på plats trots det)

5. Projektgruppen som helhet kan också redovisas som cirkel

6. FKVF styrelsemöten omfattas inte av cirkelverksamheten

7. Redovisning gäller retroaktivt från 6 maj

8. Vi erhåller 200 kr/gång och grupp från Folkuniversitetet

Bifogar listan, som varje gruppchef svarar för att den blir ifylld vid varje träff, så vi inte förlorar någon möjlighet till inkomst.

Ett 20-tal listor kommer att ligga på bordet i styrelserummet fr o m i slutet på denna vecka.

Gruppchefer:

Thomas Ericsson, Hans Hansson, Jan Hjelm – Projektledning

Hans Andersson – Uppsättningsgrupp

Kenneth Narstam – Registreringsgrupp saker/föremål

Reino Paakkonen – Magasineringsgrupp

Per Olin – Registrering, böcker manualer, tidskrifter, filmer, ljud, CD och dokument

– Summa ekonomi

Vilket ger en total tillgång på 45 486,40 kr. Från detta kommer att avgå betalning om 4000 i layoutkostnader + tryckkostnader samt 6% moms till Stefan Gustafsson för KamratBladet nr 1

-Medlemsläget

– Vi har 133 betalande medlemmar i vårt medlemsregister. Av de 133 är 3 st. hedersmedlemmar och icke betalande medlemmar .

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

– GU-avslut FMTS 2020

Reino Pakkonen deltog från kamratföreningens sida i avslutningen av GU 2020. Pga. coronaviruset var det en avslutning utan anhöriga inne på fotbollsplanen. Föreningen skänker premier till bäste kamrat och rekryt om 500kr/st. Utöver detta så erhåller de vår tidning samt ett års fritt medlemskap i föreningen.

– Team museet

Thomas redogjorde för kontakter ,med kommunen om en lokal för museet utanför FMTS område. Patrik Larsson på kommunen är kontaktperson och skall återkomma i frågan. Under mötet uppkom ett nytt alternativ och det var lokalen under bastionen i centrum av Halmstad. Thomas tar med detta i diskussionen med kommunen. Det har även framkommit tankar om ett gemensamt militärhistoriskt museum i Halmstad. Även denna fråga tar Thomas med sig till kommunen för diskussion.

Thomas redogjorde för kontakten med Folkuniversitetet. Se punkt 4.1 Ekonomi

Kort redogörelse från övriga grupper i Team museet gav vid handen att arbetet är igång i de olika grupperna men man har kommit olika långt

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Museet

Beslöt att fortsätta att ha museet stängt dels pga. coronaviruset men även pga. pågående ombyggnad/upprustning. För närvarande är all aktivitet ställd pga. coronaviruset.

– Redaktionskommittémötena för KamratBladet nr 2 2020 sker enligt verksamhetsplanen

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Inga

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet stängt pga. coronaviruset. Team museets olika arbetsgrupper är i full gång. Just nu sker en omflyttning av böcker till det blivande biblioteket. Registreringen m m och därmed genomgången av alla föremål och böcker måste ske samtidigt så man vet vad som skall kastas och vad som skall vara kvar. När rensning i det gamla registret är klart så får man föra över allt i det nya registret.

Bord med stolar i klubbrummet är enligt gammalt avtal från 2005 skänkt av mässföreningen till kamratföreningen vilket medför att vi kan sälja eller på annat sätt hantera frågan runt ekbordet och stolarna i museet. Thomas fick i uppgift att kontrollera med auktionskammare om de går att sälja samt vad en prisbild kan vara.

7. KamratBladet

Underlag för nummer 2 finns. Styrelsen diskuterade att de vore trevligt med lite fler historiska artiklar i kommande nummer. Vi fortsätter med att samarbetspartner A32 projektet får en gratisannons i tidningen med förhoppning att de betalar för en annons i framtiden. Reino tar över som redaktionsansvarig för KamratBladet efter Thomas f r o m nr 2 2020. Thomas är backup vid behov.

En beskrivning, korrektur förevisades, av slutet på A32 projektet och kommer att via Thomas försorg lämnas till SFF Halland för publicering i deras tidning.

8. Inkommen post, mail m m

Diverse kamrattidningar från andra kamratföreningar har inkommit.

9. Övriga frågor

Kvarstår att sätta upp skylt vid A32 Lansen samt få parkförvaltningen att ta ned träd vid flygplanet. Möte sker efter midsommar. Då tar vi även upp tvätt av flygplan samt att vi är behjälpliga vid den insatsen så allt går rätt till.

Reino informerade om Mässällskapets arrangemang champangeprovning samt fotbollskväll vid div 1 starten med Halmstad-Trelleborg på storbild.

Solveig redovisade resultatet av nyckelinhämtningen innan mötet då hon var tvungen att avvika. Kvittenslista finns i kassaskåpet där alla omkvitterar sina nycklar.

Thomas redovisade artiklar och bilder för SFF om A32 projektet som man begärt till sin tidning för kommande nummer.

10. Beslut från mötet

Inga

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-08-19 kl. 1400–1530.

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *