Styrelseprotokoll-2020-05-27

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte april 2020

Tid: 2020-05-27 ( kl. 1400 – 1530)

Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

 

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Coronakarantär ingen verksamhet

– Kontakter per mail och tfn

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöte
– GU avslutning FMTS 29/5 kl. 1100

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

-Team Museet

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren
– 2020-06-17 ,1400 – 1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte
Möte: Styrelsemöte
Tid: 2020-05-27 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Pakkonen, Jan Hjelm Kenneth Narstam, Stefan Nordgren, Patrik Rydell

Förhinder: Ingen

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-05-27 41 890:90:- kr.

Överenskommelse har träffats mellan Kamratföreningen och Stefan Gustafsson ,Utblickmedia om att han erhåller 4000:-kr/per nr av KamratBladet för sitt layoutarbete med tidningen. Beloppet betalas ut eftre utgivningen av varje nummer av tidningen.

– Nya ekonomiska bidrag
Inga nya bidrag har inkommit

-Medlemsläget

Vi har 131 betalande medlemmar i vårt medlemsregister varav 3 st. är hedersmedlemmar. Av de 131 är 3 st. hedersmedlemmar och icke betalande medlemmar .

Efter utskick om ej betald medlemsavgift har kassören erhållit ett antal inbetalningar samt ett antal avsägningar av sitt medlemskap. Övriga gamla medlemmar som ej betalt efter påminnelsen, 27 st., tas bort från registret av kassören. Efter revidering av medlemsregistret skickar kassören en kopia till ordförande

Hans fick i uppdrag att ta fram ett antal diplom till blivande pensionärer på MHS-H: Bo Loggarve, Ketty Forsberg, Stephen White samt på FMTS: Magnus Heimler. Uppgiften var också att ta fram diplom till bäste rekryt och bäste kamrat GU 2020 FMTS

Övrigt rörande Ekonomin. Per säger upp A32 kontot samt klipper kreditkortet kopplat till kontot

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Verksamheten inställd pga. coronaviruset och flyttad till hösten då vi förhoppningsvis kan genomföra våra planerade aktiviteter. Aktuell verksamhetsplan finns på föreningens hemsida www.fkvf.se .

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan. För närvarande är all aktivitet ställd pga. coronaviruset

– Museikommittémötena och museet är inställda/stängt pga. coronaviruset fram till den 15/6. Nytt beslut om museiverksamheten tas den 17 juni på styrelsemötet.

– Redaktionskommittémötena för KamratBladet sker enligt verksamhetsplanen

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Diskuterades Team Museet vårt projekt för att fräscha upp/upprusta museet. Arbetsgrupperna är igång enligt beslut på projektmötet 2020-05-06.

Lokalgruppen har haft samråd med Fort V. Se särskilda anteckningar.

Projektledningen har haft kontakt med Log och arkivet på FMTS. Se särskilda anteckningar från dessa möten.

Innan styrelsemötet genomfördes ett förmöte med C Log FMTS Anders Hörström och Stefan Månsson Log samt Stefan Nordgren FMTS avseende möbler, försäljning magasinering av saker. Resultat återges i särskilda anteckningar (se ovan).

5. Veteranstöd

Veterandagen i Halmstad firas genom att förbandscheferna lägger ned en krans kl. 0900 i Norre Katts Park. Hela förloppet direktsänds i You Tube. Motsvarande You Tube sändning sker från Sthlm och sjöfartsmuseet där ÖB, Försvarsministern, Prins Carl Filip och statsministern deltar. Denna sändning börjar kl. 1430 och håller på ca 45 minuter.

6. Traditionsärenden

Museet stängt pga. coronaviruset. Team museets olika arbetsgrupper är i full gång. Just nu sker en omflyttning av böcker till det blivande biblioteket. Registreringen m m och därmed genomgången av alla föremål och böcker måste ske samtidigt så man vet vad som skall kastas och vad som skall vara kvar. När rensning i det gamla registret är klart så får man föra över allt i det nya registret. Beslut om vilket register som skall användas tas den 3 juni då Kenneth redovisar vilka möjligheter för registrering som är bäst för våra ändamål.

7. KamratBladet

Korrekturet för KamratBladet nr 1 2020 godkändes för tryckning. Utgivningen av KamratBladet nr 1 2020 sker i juni. Samarbetspartner A32 projektet får en gratisannons i tidningen med förhoppning att de betalar för en annons i framtiden. Reino tar över som redaktionsansvarig för KamratBladet efter Thomas f r o m nr 2 2020. Thomas är backup vid behov.

En beskrivning av slutet på A32 projektet kommer att via Thomas försorg lämnas till SFF Halland för publicering i deras tidning.

8. Inkommen post, mail m m
Inget

9. Övriga frågor
Kvarstår att sätta upp skylt vid A32 Lansen samt få parkförvaltningen att ta ned träd vid flygplanet.

C FMTS vill göra i ordning mässen och söker idéer och tips om fonder mm som kan vara med och finansiera mässen renovering. Stefan Nordgren nämnde att han eftersökte historien om mässen tillkomst med beskrivande bilder samt från den första tiden då F14 skapades. Möjlighet finns att göra foton på canvastavlor att häng upp på mässen. Här kan även FOHS , MHS-H och FMTS första tider få en motsvarande beskrivning.

Ordförande tycker detta kan vara ett lämpligt projekt för någon i kamratföreningen att sätta tänderna i och ta fram det C MTS vill åstadkomma. Ärendet tas upp den 3 juni då Team Museet träffas.

Stefan Nordgren nämnde också C FMTS ambition att göra i ordning emblemen som hänger på kanslihuset, vakten och matsalen till dess ursprungliga skick. Stefan efterfrågade om någon visste hur de ursprungligen sett ut.

10. Beslut från mötet

Beslut

Korrekturet till KamratBladet nr 1 2020 godkändes för tryckning.

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-06-17 kl. 1400–1530.

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.