Styrelseprotokoll-2020-04-15

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte april 2020

Tid: 2020-04-15 ( kl 1400 – 1530)

Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

 

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren

Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

– Coronakarantär ingen verksamhet

– Kontakter per mail och tfn

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöte
– Föredragscafé 23/4 inställt nytt datum?
– Nästa styrelsemöte 27 maj

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Nästa projekt museet? Ordf.

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Flyttande av representantskapsmötet
till 6–8 oktober

– Myndighet för kultur och analys
Museienkät

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren
– 2020-05-27 ,1400 – 1530

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2020-04-15 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Pakkonen, Jan Hjelm Kenneth Narstam

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell,

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget

Föreningen erhåller i år en minskning av bidraget från FMTS. Av tidigare 35 000 kr så erhåller FljomrKoV bara 20 000 kr för 2020. Bidraget har utbetalts. Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-04-15 37 029:- kr.

Detta ger en tillgång på 37 029:-kr innan kända utestående räkningar är betalda.

Räkningar, kända, som inte är betalda omfattar 2161:-kr (fotobok) samt Stefan Gustafsson räkning för tidningen 2018/2019, som efter styrelsemöte och Stefans godkännande, är på 4 000 kr. Behållningen är då 30 868 kr då alla idag kända räkningar är betalda.

Kontakt med Stefan efter styrelsemötet gav följande. Han ringde upp mig och vi diskuterade mailet och missförstånd som det blir när man bara skriver och inte pratar med varandra. Hans avsikt var 4000kr/nr av KamratBladet.

Efter diskussion så kom vi fram till att han får 4000kr för nr 1 under 2020. Jag gick med på detta och sa att vi kommer att ompröva nr 2 av tidningen m h t till ekonomin då det närmar sig årets slut. Vi kan komma att förändra sidantal, utgivning m m vilket han förstod och därmed även hans arvode.

Stefan kommer att inkomma med en offert/förslag/överenskommelse om hans åtagande och kostnad per nr av KamratBladet som underlag för att fastställa en överenskommelse mellan Stefan och FljomrKoV.

Han köpte att han får 4000 kr för 2018/19 utgivna nr m h t vår ekonomi.i kom överens om att han kommer att skicka en offert/överenskommelse på vad vi sa dvs tryckerikostnader memoms (6%) snarast så vi vet Diskuterades vad vi kan göra med de återstående medlen på 30 868 kr.

Beslut

Styrelsen beslöt att alla av årets resterande aktiviteter skall var självfinansierade.

Styrelsen beslöt att tidningen är viktig att hålla kvar och avser 2020 ge ut 2 nr med 150 ex ( vikande betalning av medlemsavgift innebär färre exemplar av tidningen) bestående av 20 sidor med nuvarande grafisk utformning. För detta reserveras 21 500Kr (inkluderar Stefans arvode, tryckning och porto). Kvar som reserv för uppkomna kostnader är 9368 kr samt eventuellt tillkommande 5000 kr från Hemvårsförvaltningen Halmstad. Totalt 14368 kr. 27 maj tas beslut om slutligt utformande och kostnad för nr 2 av KamratBladet (ekonomin styr).

– Nya ekonomiska bidrag

Från Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning har ansökts om föreningsbistånd. Jämfört med bidraget 2019 så uppskattar vi att tillskottet kan bli 5000 kr om vi får ett positivt bifall. Inräknat ovan.

Medlemsläget

– Vi har 171 medlemmar i vårt register varav 3 st. är hedersmedlemmar. Av de 171 är 18 st. icke betalande medlemmar 2019 då de erhöll sitt 1 års medlemskap grattis vid pensionering från FMTS och MHS-H. 82 medlemmar har betalt medlemsavgiften 2020. 68 medlemmar + de 18 som haft frisläng 2019 har inte betalt medlemsavgiften för 2020 vilket är lika med 86 ej betalande medlemmar (68+18).

Då många av de icke betalande medlemmarna, 30 st. inte uppgett E-postadress är det svårt att kontakta dem för att efterhöra om de önskar kvarstå som medlem i kamratföreningen via digitala media.

Beslut

Påminnelse skickas ut till de 86 medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för 2020 till en extra kostnad för föreningen på 946 kr i frimärkesavgifter då medlemmarna ej har uppgett E-post eller svarat på E-postutskick.

Thomas, Per, Hans och Reino svarar för utskicket vilket sker den 16/4. OM svar och inbetald medlemsavgift ej erhålls innan aprils månads utgång så stryks medlemmarna ur registret.

Övrigt rörande Ekonomin

Beslut

Per säger upp A32 kontot och klipper därtill hörande Kreditkort.

Styrelsen beslöt att det är OK att ta in annonser i tidningen och på hemsidan för att förbättra det ekonomiska läget. Ansvarig: Thomas håller i detta.

Styrelsen beslöt att det är OK att sälja av saker som föreningen har i sin ägo för att förbättra det ekonomiska läget . Ansvarig: Tas upp senare.

Styrelsen beslöt att söka extra anslag av FMTS/MHS-H. Ansvarig: Hans

Styrelsen beslöt att försöka få in en gratisannons i HP om bilkörning Ansvarig: Thomas

Styrelsen beslöt att undersöka om vi kan starta studiecirklar – Museiverksamhet – för att få in bidrag till verksamheten. Ansvarig: Thomas

Styrelsen beslöt att undersöka med Rikshem som kommer att bygga u Kadettbyn om möjlighet till att erhålla lokal utanför området utan kostnad för föreningen. Ansvarig: Hans

4.2 Genomförd verksamhet
Föreningsverksamhet

Verksamheten inställd pga. coronaviruset

4.3 Kommande verksamhet
– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan. För närvarande är all aktivitet ställd pga. coronaviruset
– Museikommittémötena och museet är inställda/stängt pga. coronaviruset fram till den 15/6. Nytt beslut om museiverksamheten tas den 27 maj på styrelsemötet.

– Redaktionskommittémötena för KamratBladet nr 1 2020 sker enligt verksamhetsplanen

– 16/3 redaktionskommittémöte

– 20/4 redaktionskommittémöte

– 7/5 Manusstopp

– 11/5 presentation av korrektur

– 27/5 presentation av tidningen för styrelsen

– 10/6 ges tidningen ut

Föredraget om Halmstad City Airport 75 år som civil flygstation i Halmstad samt Sven Scheiderbauer föredrag om museiverksamhet eller annat ämne sker på ett nytt datum i höst. Förslaget är den 21/10. Thomas kontaktar föreläsarna.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Diskuterades nästa projekt. Beslöts att satsa på fräscha upp museet och gå igenom hur det skall se ut samt rensa bort allt övrigt.

Beslut

Ordförande utarbetar ett förslag på projektorganisation samt en övergripande tidsplan på arbetets framåtskridande. Detta presenteras på nästa projektmöte för museet som är den 6/5 kl. 1300

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet stängt pga. coronaviruset.

7. KamratBladet

Beslut togs om framtiden för KamratBladet på styrelsemötet se pkt 4.1

Utgivningen av KamratBladet nr 1 2020 sker i juni.

8. Inkommen post, mail m m

Mail från SMKR om representantskapsmötet den 21–22 april är flytta till 6–8 oktober. Styrelsen har tidigare utsett Hans och Thomas som föreningens representanter. SMKR står för betalningen av 1 deltagare och föreningen för den andra deltagaren.

Inbjudan att delta i I16 och Hallandsbrigadens årsmöte 17 april har inkommit. Thomas utsågs att representera föreningen. Mötet har ställts in

9. Övriga frågor

Kvarstår att sätta upp skylt vid A32 Lansen samt få parkförvaltningen att ta ned träd vid flygplanet.

Inkom förslag från Anders Hörström om att veterankort borde ge möjlighet till inpass till FMTS enligt av P7 godkänt förslag. Frågan har varit upp tidigare och fått avslag. Styrelsen kommer att skicka förnyad förfråga till Chefen FMTS.

10. Beslut från mötet

Beslut

Styrelsen beslöt att alla av årets resterande aktiviteter skall var självfinansierade.

Styrelsen beslöt att tidningen är viktig att hålla kvar och avser 2020 ge ut 2 nr med 150 ex ( vikande betalning av medlemsavgift innebär färre exemplar av tidningen) bestående av 20 sidor med nuvarande grafisk utformning. För detta reserveras 21 500Kr (inkluderar Stefans arvode, tryckning och porto). Kvar som reserv för uppkomna kostnader är 9368 kr samt eventuellt tillkommande 5000 kr från Hemvårsförvaltningen Halmstad. Totalt 14368 kr. 27 maj tas beslut om slutligt utformande och kostnad för nr 2 av KamratBladet (ekonomin styr).

Beslut

Påminnelse skickas ut till de 86 medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för 2020 till en extra kostnad för föreningen på 946 kr i frimärkesavgifter då medlemmarna ej har uppgett E-post eller svarat på E-postutskick.

Thomas, Per, Hans och Reino svarar för utskicket vilket sker den 16/4. OM svar och inbetald medlemsavgift ej erhålls innan aprils månads utgång så stryks medlemmarna ur registret.

Beslut

Per säger upp A32 kontot och klipper därtill hörande Kreditkort.

Styrelsen beslöt att det är OK att ta in annonser i tidningen och på hemsidan för att förbättra det ekonomiska läget. Ansvarig: Thomas håller i detta.

Styrelsen beslöt att det är OK att sälja av saker som föreningen har i sin ägo för att förbättra det ekonomiska läget . Ansvarig: Tas upp senare.

Styrelsen beslöt att söka extra anslag av FMTS/MHS-H. Ansvarig: Hans

Styrelsen beslöt att försöka få in en gratisannons i HP om bilkörning Ansvarig: Thomas

Styrelsen beslöt att undersöka om vi kan starta studiecirklar – Museiverksamhet – för att få in bidrag till verksamheten. Ansvarig: Thomas

Styrelsen beslöt att undersöka med Rikshem som kommer att bygga u Kadettbyn om möjlighet till att erhålla lokal utanför området utan kostnad för föreningen. Ansvarig: Hans

Beslut

Ordförande utarbetar ett förslag på projektorganisation samt en övergripande tidsplan på arbetets framåtskridande. Detta presenteras på nästa projektmöte för museet som är den 6/5 kl. 1300

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-05-27 kl. 1400–1530.

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson

Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *