Styrelseprotokoll-2020-02-05

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte februari 2020
Tid: 2020-02-05 ( kl 1400 – 1530)
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
Kvarstående frågor/beslut

– Inga kvarstående frågor

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet
– 20/11 Filmafton A32
– 8/12 Adventskaffe Lv 6
– 10/12 Examen SOU
– 14/12 Invigning A32
– AU arbetsmöte årsmöte -framtagning
handlingar 2020-01-08

– Kontakter per mail och tfn

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöte
– Årsmöte 5/3
– Föredragscafé 23/4

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Nästa projekt? Ordf.

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail
– Begäran om årssamman-
ställning och statistik från
SMKR
– Inbjudan SMKR
repr.möte 2020-04-21—22

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2020-03-05, 16300 – 2100 Årsmöte
– 2020-03-11 ,1400 – 1500 Konstituerandemöte

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2020-02-05 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Pakkonen, Jan Hjelm
Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Kenneth Narstam

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget
Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-02-04 36 715:- kr.
Detta ger en tillgång på 107 115:-kr innan kända utestående räkningar är betalda.
Räkningar, kända, som inte är betalda omfattar 16 227:-kr samt Stefan Gustafsson räkning för tidningen på ca 20 000. Behållningen är då 70 888 kr då alla idag kända räkningar är betalda.

– Nya ekonomiska bidrag

Fakturerat men ej ännu inkommit är 25 000:-kr från Region Halland, 10 000:-kr Halmstad City Airport, Bil Månsson 400:-kr. Ej fakturerat FMTS årliga bidrag på 35 000:-kr
Bilkörningarna för Bil Månsson fortsätter. I januari inkom 400:-kr från Bil Månsson efter föreningens bilkörande.

– Ekonomi för det genomförda A32 projektet
Kostnaden har varit 1,9 miljoner. Vi har fått tjänster för 1,7 miljoner och bidrag på ca 200 000:-kr. Utgifter som är betalda på ca 185 000:-kr. Så ett litet plus har projektet medfört även om det finns några småposter kvar som skyltar. Vi har även för avsikt att få media att skriva mer om projektet. Vi har lagt ned 3840 arbetstimmar i projektet. Till detta tillkommer ett antal timmar i efterarbete.
Beslut
Beslöts att Thomas inköper en tårta till Halmstad City Airport som tack för allt det stöd vi fått utöver att få vara i hangaren under renoveringstiden.

Medlemsläget
– Vi har 166 medlemmar i vårt register varav 3 st. är hedersmedlemmar. Av de 166 är 18 st. icke betalande medlemmar 2019 då de erhöll sitt 1 års medlemskap grattis vid pensionering från FMTS och MHS-H.
Då många av de icke betalande medlemmarna inte uppgett E-postadress är det svårt att kontakta dem för att efterhöra om de önskar kvarstå som medlem i kamratföreningen. Har de ej betalt vid årsskiftet så stryks de som medlem i föreningen.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet
– 20/11 genomfördes en filmafton med filmvisning av filmer om A32 Lansen. Detta passade väl in med de renoveringar av en A32 Lansen som föreningen åtagit sig att göra. Ca 25 medlemmar deltog
– 8/11 deltog ordförande i Adventskaffe på Lv 6 som förbanden i Halmstad garnison bjöd in till.
– 10/12 deltog Thomas Ericsson i SOU examen med middag på mässen.
– 14/12 genomförde förening stor invigning med mingel, snittar, kaffe och tal mm av den renoverande A 32 Lansen. PÅ kvällen följde en middag för alla samarbetspartners.
– 08/01–2020 genomfördes ett arbetsmöte i AU (arbetsutskottet) för att förbereda alla årsmöteshandlingar.

A32 renovering

Efterarbeten såsom att flytta överbliven plåt till Stena vilket bör ge en del pengar till föreningen. Till slut skall städning i hangar samt återlämning av en del verktyg mm ske till FMTS och rengöring av civil flygmaskin i hangaren.
Projektmöten
Projektmöte nr 16 har genomförts 2019-12-08. Minnesanteckningar från det mötet är delgivet berörda.
Projektmöte nr 17 och 18 har genomförts 2019-12-10 och 2020-01-08. Minnesanteckningar från det mötet är delgivet berörda.
Hemsidan har uppdaterats efterhand med både nya historiska bilder såväl som artiklar om saker som hänt.

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Museikommittémötena är nu igång som vanligt. Museet hålls dock öppet enligt rutin på onsdagar.
– Redaktionskommittémötena för KamratBladet nr 1 2020 sker enligt följande:
– 16/3 redaktionskommittémöte
– 20/4 redaktionskommittémöte
– 7/5 Manusstopp
– 11/5 presentation av korrektur
– 10/6 ges tidningen ut
-Årsmötet 2020
Handlingarna till årsmötet redovisades av Ordförande och kassör. Styrelsen godkände alla handlingarna och ordförande kommer att lägga ut dem på hemsidan där alla medlemmar kan läsa eller hämta dem. Ordförande fick i uppgift att försöka få ihop en valberedning. Lokal samt mäss är beställt via Reino i december 2019.
Beslut:
Årsmöteshandlingarna godkändes. Ordförande fick i uppdrag att lägga ut dem på hemsidan. Ordförande skall också ringa runt och försöka få ihop en valberedning

– Föredragscafé 23 april 1800-2000
Förslaget är att fråga om Halmstad City Airport vill berätta om sina 75 år som civil flygstation i Halmstad samt bjuda in Sven Scheiderbauer att hålla ett föredrag om museiverksamhet eller annat ämne
Beslut:
Thomas fick i uppdrag att ta kontakt med flygplatsen och Sven för att efterhöra intresse att föreläsa den 23 april

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Per Olin erhöll sitt diplom och CD skiva med filmen om A32 då han ej kunde delta på avslutningsfesten Team A32. Boken om den civila flygplatsen överlämnades också. Boken var en gåva från Halmstad City Airport vid invigningen av uppsättningen av A32 Lansen. Hans överlämnade tavlan från Lv6 som vi fick i samband med invigningen av A32.

Diskuterades nästa projekt. Beslöts att satsa på fräscha upp museet och gå igenom hur det skall se ut samt rensa bort allt övrigt. Som ett led fick Thomas i uppdrag att bjuda in Sven Scheiderbauer för att föreläsa för styrelsen om vad man bör tänka på i då man anordnar ett museum. Föreläsning så fort som möjligt gärna i februari.
Beslut:
Thomas Ericsson kontaktar Sven för att hitta en tidpunkt för besöket.

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet hålls öppet enligt rutin. Under 2019 har vi haft 537 besökare i museet

7. KamratBladet

Thomas redovisade underlaget för nästa nummer av KamratBladet. Utgivningen sker i juni. Se punkt 4.3

8. Inkommen post, mail m m

Mail från SMKR om representantskapsmötet den 21–22 april. Styrelsen beslöt att utse Hans och Thomas som föreningens representanter. SMKR står för betalningen av 1 deltagare och föreningen för den andra deltagaren.

Inbjudan att delta i I16 och Hallandsbrigadens årsmöte 17 april har inkommit. Thomas utsågs att representera föreningen. Thomas anmäler sitt deltagande själv.

9. Övriga frågor

– Landshövdingen slutar den 31/3. Styrelsen beslöt att skriva en hälsning och tacka för stödet vid invigningen av A32 Lansen
– Nästa Pubkväll är den 13/2 på mickedalamässen.

10. Beslut från mötet

Beslut
Beslöts att Thomas inköper en tårta till Halmstad City Airport som tack för allt det stöd vi fått utöver att få vara i hangaren under renoveringstiden.

Beslut:
Årsmöteshandlingarna godkändes. Ordförande fick i uppdrag att lägga ut dem på hemsidan. Ordförande skall också ringa runt och försöka få ihop en valberedning

Beslut:
Thomas fick i uppdrag att ta kontakt med flygplatsen och Sven för att efterhöra intresse att föreläsa den 23 april

Beslut:
Thomas Ericsson kontaktar Sven för att hitta en tidpunkt för besöket om att föreläsa om ett museums uppbyggnad.

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-03-05 kl. 1630–2100 och är årsmöte. Det följs av ett konstituerandemöte 2020-03-11 kl. 1400–1500

12. Ordförande avslutade mötet
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson
Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *