Styrelseprotokoll-2019-11-13

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte november 2019
Tid: 2019-11-13 ( kl 1400 – 1530)
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
Kvarstående frågor/beslut

– Inga kvarstående frågor

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet
– Föredragscafé 16/10
– Flottans män 80 år 19/10
– Studiebesök FMTS 23710

A 32 renovering

– Samarbetspartner

– Renoveringsläget

– Kontakter per mail


– Historiska bilder hemsidan Ordf.

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida


4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– Filmafton 20 november Kenneth
– Deltagande mässens Lillejul 17/12
– A32 lyft på pelare 7/12 Projektgrp.
– Invigning A32 14/12 Projektgrp.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Verksamhetsplanen 2020 Ordf.
– Projekt A32 renovering Projektgruppen
– Flygplanet Kenneth
– Samarbetspartner Thomas
– Invigningen tidsplan Ordf.

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet Thomas
korrektur nr 2 2019 innehållande
jubileumsdelar om F14 75 år och
MHS-H 20 år

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post
– Inbjudan adventskaffe
8/12

9. Övriga frågor. Ordföranden

– AU arbetsmöte årsmöte -framtagning
handlingar 2020-01-08

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2020-02-05, 1400 – 1530 Styrelsemöte
-2020-03-05 ,1630 – Årsmöte


12. Ordföranden avslutar mötet. Ordf.

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT – OCH VETERANFÖRENING
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-11-13 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Paakkonen
Förhinder: Jan Hjelm, Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Kenneth Narstam

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget
Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2019-11-13 14 424:- kr. PÅ A32 kontot finns det 33 589:-kr. Tillsammans har vi 48 013:- kr på konton. Fakturerat men ej ännu inkommit är 20 000:-kr till FMTS, 3 000:-kr Magnus Snabbservice och 3 000:-kr Kakelhuset= totalt 26 000:-kr. Behållningen är då 74 013:- kr

– Nya ekonomiska bidrag

Bilkörningarna för Bil Månsson fortsätter. Hitintills har 29 860:- kr inkommit från Bil Månsson efter föreningens bilkörande fram till november månad.

Thomas har fortsatt att bearbeta diverse företag. Region Halland och Destination Halland har kontaktats. Destination Halland har tackat nej. Ännu inget svar från region Halland.

– Ekonomi

Delas upp efter fullgjort projekt för att redovisa vad kostnaden för renoveringen slutligen stannade på.
Bedömda utgifter resten av 2019:
– Målning Lansen 30 000:-kr
– Följebil vid lyft av Lansen 7 000:-kr
– Inbjudan invigning 1 500:-kr
– Middag invigning VIP samarbetspartner 25 000:-kr
– Tidning Stefan 20 000:-kr
– Tryck tidning 8 000:-kr
– Tidning utskick 2 000:-kr
– Totalt utgifter resten av 2019 = 93 500:-kr
– I kassan 74 013-utgifter 93 500 = – 19 487:-kr som måste inarbetas ( typ bilkörning Månsson) eller skaffas sponsorer för

– Medlemsläget
Vi har 166 medlemmar i vårt register varav 3 st. är hedersmedlemmar. Av de 166 är 18 st. icke betalande medlemmar 2019 då de erhöll sitt 1 års medlemskap grattis vid pensionering från FMTS och MHS-H. 22st. medlemmar har ej betalat sin årsavgift. Totalt är vi alltså 126 st. betalande medlemmar i dagsläget.

Då många av de icke betalande medlemmarna inte uppgett E-postadress är det svårt att kontakta dem för att efterhöra om de önskar kvarstå som medlem i kamratföreningen. Har de ej betalt vid årsskiftet så stryks de som medlem i föreningen.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet
– 16/10 genomfördes ett föredragscafé med Olle Jensen som föreläsare och han berättade om Mickedalaby – som blev ett flygfält. Dryga 20 medlemmar hade mött upp.

– 19/10 så representerade ordförande föreningen på Flottans mäns 80-årsjubileum. Till Flottans män överräcktes Boken Flyget i Mickedala 50-år

– 23/10 genomfördes ett studiebesök på FMTS. 26 medlemmar hade hörsammat kallelsen till studiebesöket

– 24/10 deltog ordförande med föreningens fana på FN dagen i fanmarschen från St. Nikolai kyrkan till Norre Katts Park samt ceremonin vid veteran monumentet där.

– 7/11 Deltagande i mässen ölprovning samt tillika föreningens avslutande 75-års arrangemang fick inga anmälningar från föreningen och fick ur föreningens synpunkt ställas in även om mässen genomförde ölprovningen för övriga deltagare.

A32 renovering

– Renoveringsläget

Radomen är klar, Spackling är gjord, låda med namn på projektdeltagare finns i fpl bakom förarens säte, Huven är låst och tätad, Hål borrat i luftintag för vattenavrinning, avfuktningsanordning på plats, Landningsställ monterade, Tätning av luckor är gjord, Hål för elanslutningar klara, EBK tätad så inga objudna gäster tar sig in, Tätning sidoroder gjord. Kvar är att borra hål i pelare för stag, att tvätta fpl 2–3 ggr med vatten, rödsprit och silikontvätt. Montering av pitårör sker efter målning. När fpl är målat skall en del ställen målas svarta (är normalt öppna hål men nu stängda)

Efterarbeten såsom att flytta överbliven plåt till Stena vilket bör ge en del pengar till föreningen. Till slut skall städning i hangar samt återlämning av en del verktyg mm ske till FMTS

– Samarbetspartner

Inga nya samarbetspartner förutom tidigare nämda.

– Projektmöten
Projektmöte nr 15 har genomförts 2019-11-12. Minnesanteckningar från det mötet är delgivet berörda. Nästa projektmöte är 2019-12-03 i hangaren kl. 1500–1630.

Hemsidan har uppdaterats efterhand med både nya historiska bilder såväl som artiklar om saker som hänt.

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Museikommittémötena är vilande efter sommarens uppehåll. Många av museikommitténs medlemmar jobbar med A32. Museet hålls dock öppet enligt rutin på onsdagar.

– Utgivning av jubileumsnummer av Kamratbladet nr 2 föredrogs av redaktionskommittén och styrelsen godkände korrekturet som nu går till tryck för att senast i början på december postas till medlemmarna.

– Filmafton den 20 november sker på soldathemmet kl.1800–2000. Film om A32 kommer att visas

– A32 Lansen lyfts på plats på pelaren den 7/12

– Invigning sker den 14/12 kl. 1230–1400 vid flygplanet följt av en middag för samarbetspartners på kvällen kl. 1900 hos Bil Månsson

– Medlemmar inbjuda att delta i mässens lillejul den 17/12 anmälan på info@fkvf.se senast 10/12

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Verksamhetsplanen för 2020 godkändes och finns med i KamratBladet nr 2 2019-.

Kallelse och agenda för 2020 års Årsmöte 5 mars kl 1630–2100 publiceras i KamratBladet nr 2 2019.

Muséets lokaler samt vad som skall finnas där blir nästa projekt att ta tag i. Den planeringen börjar efter jul.

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet hålls öppet men i övrigt så är det låg verksamhet i museikommittén pga. renoveringen av A32 Lansen. Se även punkt 4.4

7. KamratBladet

Thomas redovisade underlaget för nästa nummer av KamratBladet. Utgivningen sker i slutet av november/början december.

8. Inkommen post, mail m m

Ingen post förutom en del kamrattidningar har inkommit
Inbjudan till adventskaffe har inkommit. Ordförande representerar föreningen på adventskaffet.

9. Övriga frågor

Arbetsutskottet sammanträder den 8 januari 2020 för att förbereda årsmöteshandlingar.

10. Beslut från mötet

Beslut:
Ordförande deltar i adventskaffet på Lv 6 mäss den 8 december.

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 2020-02-05 kl. 1400–1530 följt av årsmöte 2020-03-05 kl. 1630–2100

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson Hans Hansson
Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.