Styrelseprotokoll-2019-10-09

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte oktober 2019
Tid: 2019-10-09( kl 1400 – 1530 (OBS NY TID))
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
Kvarstående frågor/beslut
– Mikrovågsugn (Patrik R)
– Datum för PUB och avslut
jubileumsår (Jörgen Sennow)

4. Verksamhet Ordf.+ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– A32 projektet ekonomi Ordf.

– Medlemsläget Kassör


4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– A 32 renovering Projektgruppen

– Samarbetspartner

– Renoveringsläget
– Pelare
– Rek. Väg
– Fpl
– Projektmöte

– Kontakter per mail tfn

– Historiska bilder hemsidan Ordf.

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– 75 års middag på mässen Ordf.
– Föredrag Olle Jensen 16 oktober Ordf.
– Studiebesök FMTS 23 oktober Ordf./Kenneth
– A32 projektet Ordf.
– Filmafton 20 november Kenneth
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Verksamhetsplanen 2020 Ordf.
– Kallelse och agenda Årsmöte 2020 Ordf.

– Projekt A32 renovering Projektgruppen
– Flygplanet Kenneth
– Samarbetspartner Thomas
– Tidsplan framåt Ordf.

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén

7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet Thomas
nr 2 2019 innehållande jubileumsdelar
om F14 75 år och MHS-H 20 år

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail
– Inbjudan MR V 5 dec.
– Post
– Bilder BBS
– Bilder Torsten Nilsson
F12

9. Övriga frågor. Ordföranden


10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2019-11-13, 1400 – 1530 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

___________________________________________________
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)


PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-10-09 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Reino Paakkonen
Förhinder: Jan Hjelm, Stefan Nordgren, Patrik Rydell,

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Mikrovågsugn är på plats via Kenneths försorg. Lån via Fort V. Kyl på gång.

Datum för summering av årets 75-årsjubileum sker vid deltagande i mässföreningens PUB afton den 7 november kl.1700-. Inbjudan kommer att skickas ut till medlemmarna.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget
Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. PÅ båda föreningens konton fanns det den7 oktober 40 653:-kr. Bidraget från FMTS på 20 000 (ersättning resan Vidsel) har inte inkommit än.

– Nya ekonomiska bidrag

Bilkörningarna för Bil Månsson fortsätter. Räkningen är skickad på 3600:-kr för september är inskickade. 1 ny körning gjord oktober för 550:-kr.

Thomas har fortsatt att bearbeta diverse företag. Magnus Snabbservice, Kakelhuset Halmstad flygklubb har fått besök. Inga beslut från företagen.

– A32 projektet

– Ekonomi

Delas upp efter fullgjort projekt för att redovisa vad kostnaden för renoveringen slutligen stannade på.

– Samarbetspartner

Eventuellt så kommer Magnus Snabbservice och Kakelhuset att bli samarbetspartner

– Medlemsläget

Vi har 167 medlemmar i vårt register varav 3 st. är hedersmedlemmar. Av de 167 är ca 18 st. icke betalande medlemmar då de erhöll sitt 1 års medlemskap grattis vid pensionering från FMTS och MHS-H. 23st. medlemmar har ej betalat sin årsavgift. Totalt är vi alltså 123 st. betalande medlemmar i dagsläget. Under året har ett antal medlemmar avlidit vilka stryks ur medlemsregistret så fort det blir känt i föreningen att de gått bort.

Beslut: Ordförande kommer att skicka ett mail till de som uppgivit mailadress med en påminnelse samt ett klarläggande att de stryks som medlemmar 2020 då medlemsavgift saknas om de ej betalt in före årets utgång.

4.2 Genomförd verksamhet

– A32 renovering

– Renoveringsläget

Bakroppen är lyft och ligger nu i bakkroppsvagnen. Roder och stabilisator är monterade. Rensning av färg fortsätter. Spackling av bakkroppen påbörjat. Nya luckor klara. Nya akanluckor har erhållits från FV Museum. Huven är polerad på utsidan. Av Mr. Cap. Insidan gör man själv. PÅ framkroppen är fortfarande landningsställsluckorna ett problem. Pelare klar för montering av flygplan sånär som stålplattan som skall sättas dit. Rekognosering av transportväg är gjord med Jinerts och Elia Express. Det sker utan kostnad dock får vi betala några tusenlappar för följebilen som måste vara med.

– Samarbetspartner

Linson har lovat att han står för högtalare och skärmbild vid invigningen utan kostnad för föreningen. Vi skall ta fram en USB sticka med bilder på flygplanrenoveringen till Linson. Kenneth och Hans har bilder och säkerställer att Linson får ett underlag.

Totalt är det 28 samarbetspartner som stödjer projektet. Vi samlar in loggor för att kunna presentera dessa på Hemsidan och Facebooksidan.

– Thomas kontrollerar med Landshövdingen om middagen på slottet är genomförbart.

– Projektmöten
Styrelsen beslöt att nästa projektmöte för projektgruppen A32 är den 15 oktober kl. 1500 i den civila hangaren. Därefter kommer det att genomföras ett nytt projektmöte var 14:e dag i hangaren kl. 1500.

Hemsidan har uppdaterats efterhand med både nya historiska bilder såväl som artiklar om saker som hänt.

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Utgivning av jubileumsnummer av Kamratbladet 2 förbereds av redaktionskommittén.

– Museikommittémötena är vilande efter sommarens uppehåll. Många av museikommitténs medlemmar jobbar med A32. Museet hålls dock öppet enligt rutin på onsdagar.

– Styrelsen beslutade att anordna en enklare samling under november till självkostnadspris på mässen för att avsluta jubileumsåret. Denna samling samordnas med mässföreningens PUB kväll den 7 november. E-postinbjudan kommer gå ut till medlemmarna via Ordf. försorg.

– Studiebesöket på FMTS är den 23 oktober. Tid 0930–1430. Samling sker i klubbrummet kl. 0930 för lite Kaffe och avslutas i klubbrummet kl. 1400 för kaffe. Enskild deltagare betalar sin lunch.

– FN dagen den 24 oktober högtidshålls i Norre Katts Park kl. 1600–1730. MHS-H ansvarig. Samordning kommer att ske med firande i St. Nikolai kyrka och fika på soldathemmet. Inbjudan har gått ut till medlemmarna. Inga övriga arrangemang sker från föreningens sida

– Föredraget av Olle Jensen sker i soldathemmet den 16 oktober kl. 1800–2000

– Filmafton den 20 november sker också på soldathemmet kl.1800–2000. Film om A32 kommer att visas

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Verksamhetsplanen för 2020 skickas ut till styrelsen för översyn. Avdömning sker på nästa styrelsemöte. Hans ser till att alla erhåller ett ex av 2020 års verksamhetsplan.

Kallelse och agenda för 2020 års Årsmöte är skickad till Thomas för publicering i KamratBladet nr 2 2019.

Inga avdömningar för A32. Tas upp på nästa projektmöte den 15 oktober om behov föreligger

5. Veteranstöd

Inget

6. Traditionsärenden

Museet hålls öppet men i övrigt så är det låg verksamhet i museikommittén pga. renoveringen av A32 Lansen.

7. KamratBladet

Thomas redovisade underlaget för nästa nummer av KamratBladet. Redaktionskommittén sammanträder 21oktober kl.1500. Utgivningen sker i december.

8. Inkommen post, mail m m

Det har kommit en del anmälningar till olika aktiviteter samt kamrattidningar från andra kamratföreningar. Även en del räkningar har inkommit som vidarebefordrats till kassören för betalning.

Inbjudan till möte i Skövde från MrV har inkommit. Styrelsen beslöt att inte delta. Ordf. skickar svar på skrivelsen från MR V.

Det har inkommit en del bilder från medlemmar (Ingmar Karlsson, Torsten Nilsson) som Ordf. överlämnade till museikommittén för vidare åtgärder.

9. Övriga frågor

– Styrelsen beslöt att köpa in boken som gett ut om den civila flygtrafiken under 75 år i Halmstad. Thomas tar kontakt med Flygplatsen för att se om man kan erhålla ett gratisexemplar.

10. Beslut från mötet

Beslut:
Ordförande kommer att skicka ett mail till de som uppgivit mailadress med en påminnelse samt ett klarläggande att de stryks som medlemmar 2020 då medlemsavgift saknas om de ej betalt in före årets utgång.

Beslut:

Styrelsen beslutade att anordna en enklare samling under november till självkostnadspris på mässen för att avsluta jubileumsåret. Denna samling samordnas med mässföreningens PUB kväll.

Datum erhålls från Jörgen Sennow för PUB kväll i november.
E-postinbjudan kommer därefter gå ut till medlemmarna.

Beslut:

Kenneth och Hans har bilder på A32 renoveringen och säkerställer att Linson får ett underlag att använda under invigningen.


Thomas kontrollerar med Landshövdingen om middagen på slottet är genomförbart.

Beslut:

Styrelsen beslöt att nästa projektmöte för projektgruppen A32 är den 15 oktober kl. 1500 i den civila hangaren. Därefter kommer det att genomföras ett nytt projektmöte var 14:e dag i hangaren kl. 1500.

Beslut:

Inbjudan till möte i Skövde från Mr V har inkommit. Styrelsen beslöt att inte delta. Ordf. skickar svar på skrivelsen från MR V.

Beslut:
Styrelsen beslöt att köpa in boken som gett ut om den civila flygtrafiken under 75 år i Halmstad. Thomas tar kontakt med Flygplatsen för att se om man kan erhålla ett gratisexemplar.

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 2019-11-13 kl. 1400–1530

12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.


Hans Hansson Hans Hansson
Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.