Styrelseprotokoll-2019-05-22

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte maj 2019
Tid: 2019-05-22 kl 1400 – 1530 (OBS NY TID)
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


Agenda

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande +
ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget

– Nya ekonomiska bidrag Ordf.

– A32 projektet Ordf.
– Ekonomi
– Samarbetspartners

– Medlemsläget Kassör

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– A 32 renovering Projektgruppen

– Samarbetspartner

– Renoveringsläget

– Kontakter per mail
tfn

– Föredrag C MHS-H om Korea Ordf.

– Veteranmöte 16 maj Ordf.
– Historiska bilder hemsidan Ordf.


Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– Nordiskt kamratföreningsmöte Norge Ordf.
– Föreningsresa till flygdagen F17 25/8 Kenneth

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordf.

– Föreningsverksamheten
– Projekt A32 renovering Projektgruppen

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden
– Veterandagen 29 maj

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet Thomas
nr 1 2019 innehållande jubileums
delar om F14 75 år och MHS-H 20 år

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

9. Övriga frågor. Ordföranden
– Fråga från kommun om stöd med
ungdomsverksamhet i sommar
– Frågor från medlemmar
– Avresetiden för förenings-
resan bör ske tidigare
– Namn på föreningen bör
vara F14s ….
– Efterlysning av individen ”Lakrits”
från Hans Olof Bengtsson

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2019-08-14 , 1400 – 1530 Styrelsemöte

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

 


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-05-22 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm,
Stefan Nordgren (del av tid mötets senare hälft)
Förhinder: Patrik Rydell MHS-H

1. Ordföranden öppnande mötet.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt . Ordförande hälsade Reino Pakkonen välkommen till styrelsen. Reino adjungeras till styrelsen fram till nästa årsmöte.
2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. 2019 års pengar har inkommit från myndigheterna FMTS och MHS-H. 65 000: -kr är insatta på kontot. Detta tillsammans med pengarna i kassan, 3 811,55kr, ger en total ekonomi om 68 111,55kr.

– Nya ekonomiska bidrag

Ordförande redovisade resultatet av inskickade framställningar om ekonomiskt stöd till projektet. SFF styrelse sammanträder 27/5 och därefter väntas ett svar från SFF (ansökan 20 000: -kr). Ansökan till Halmstad kommuns nämnder Arrangör och kulturstöd (ansökan 50 000: -kr) samt Hemvårdsförvaltningen (ingen summa specificerad) har sina sammanträden i början på juni samt slutet på maj. Därefter väntas ett svar på våra ansökningar.

-A32 projektet

– Ekonomi
Av de kvarvarande 3811:- kr var 1911:- tillhörande A32 projketet.

– Samarbetspartner

Hans och Thomas har varit i kontakt med:
– Bil Månsson (funderar över erbjudandet och återkommer)
– Maxi flygstaden tecknar sig för bronserbjudandet (3000:- kr) samt
står för dryck och tilltugg vid invigningen
– Halmstad stadsnät – troligt nej men har erhållit underlag för
sponsring
– God Middag (restaurang på flygstaden) – Inga pengar erhålls men
ett antal lunchkuponger kan fås
– Halmstad kommun har sagt nej till att stå för kostnaden för
grävning av hål för pelare

– Medlemsläget

Vi har 157 medlemmar i vårt register varav 3 st är hedersmedlemmar. Vi saknar adress till 3 st så registret är till 99,9% uppdaterat.

4.2 Genomförd verksamhet

– A32 renovering

– Renoveringsläget

Det återstår en del arbete med att slipa och få bort korrosion på framkroppen. En del luckor har börjat korrosionsskyddas. Återstår en del plåtarbete för att ersätta dåliga luckor m m. Rek. för att hämta bakkropp från Vidsel sker i v 24 då Kenneth och Lennart åker upp.. Avsikten är att få ned bakkroppen till Halmstad i augusti. Verktyg finns utan det är mest förbrukningsmateriel som fylls på efterhand.

Kontakt med F7 Tp. Flygenhet behöver ske. Hans lovade att få fram kontaktpersoner.
( Uppgiften löstes 23 maj och kontaktpersoner på F7 och Malmen är: Skolchefen heter Andreas Grunning och finns på 073-362 99 63. På Malmen är kontaktpersonen Niklas Ahlenbeck och finns på tfn 070-853 80 83).

Förfrågan har gått till F7 och FV Museum om reservdelar men ännu har inga svar erhållits.

FMTS har nu klart med entreprenör för flytt av pelare. Thomas är vår kontaktperson gentemot NCC som fått uppdraget.

Thomas har mätt platsen för uppsättning av A32 och det blir inga problem med kringliggande vägar och cykelbana.

– Samarbetspartner

Arbetet kommer att intensifieras den närmaste tiden. Kontakt med
målnings –och lackfirma står högt på agendan.

– Övr. kontakter organisationer och myndigheter

Markförvaltaren Halmstad kommun Robert Palm besöker hangaren
och platsen för uppsättning den 28/5.

Kontakt med C F21 och F7 kommer att ske inför rek.resa m m.

– Föredrag

C MHS-H höll den 24 april ett föredrag om sin tid i Korea och den mission som finns mellan Nord – och Syd Korea. Ett 30 tal medlemmar från kamratföreningen, angränsande kamratföreningar och fredsbaskrarna deltog. Artikel finns på hemsidan.

– Veteranmöte Lv 6

Ordförande deltog i veteranmöte som Lv 6 kallat till på soldathemmet. HKV veteranenhet var på plats och veteranfrågor diskuterades med närvarande veteranföreningar och kamratföreningar.

– Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats efterhand med både nya historiska bilder såväl som artiklar om saker som hänt.

4.3 Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Utgivning av jubileumsnummer av Kamratbladet se punkt 7 nedan.

– Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Norge 12-16 juni. Hans och Thomas deltar från föreningens sida.

– Föreningsresa sker den 25 augusti till F17s flygdag. Tiden för avresa ändras till 0700 såvida det inte föreligger hinder från bussbolaget.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Inga behov av nya avdömningar framkom under mötet

5. Veteranstöd

– Hans redogjorde kort för mötet på Lv 6 med HKV veteranenhet

– Veterandagen den 29 maj

Föreningen skall vara representerad med fana under ceremonin den 29 maj kl 1800-1830 i Norre Katts park Halmstad. Thomas Ericsson tog på sig att vara fanförare.

6 Traditionsärenden

Arbete pågår med att göra om utställningsytorna. Bl.a. håller ett nytt utrymme för signalskolan på att iordningsställas. I övrigt är det lite stopp mht till kommande beslut om ombyggnation (letas efter kontorsutrymmen på områdets alla byggnader).

7 KamratBladet

Thomas redovisade korrekturet för det kommande jubileumsnumret. En utökning från normala 20 sidor till 32 sidor har skett. Styrelsen tyckte att underlaget var bra och gav grönt ljus åt de sista korrigeringarna innan tidningen går i tryck. Den 5 juni etiketteras och skickas tidningen ut. Hans Thomas och de som är i på museet hjälps åt att etikettera tidningarna.

8 Inkommen post, mail m m

Det har kommit en del anmälningar till olika aktiviteter samt kamrattidningar från andra kamratföreningar. Även en del räkningar har inkommit som vidarebefordrats till kassören för betalning.

En motion har inkommit med begäran om namnbyte på föreningen. Motionen behandlas på nästa årsmöte 2020 då det är årsmötet som har att fatta beslut i frågor av denna art.

9 Övriga frågor

– Fråga från kommun om stöd med ungdomsverksamhet i sommar. Styrelsen beslöt att inte delta.

-Ny tid för avresa till F17s flygdag har inkommit från en medlem. Styrelsen beslöt att tidigarelägga avfärden till kl 0700 om bussbolaget kan ändra tiden från 0730 till 0700.

– Efterlysning av individen ”Lakrits”, Erik Pettersson, har inkommit. Föreningen kunde med sin personkännedom hjälp till att föremedla kontaktuppgifter till släktingar till ”Lakrits”.

10 Beslut från mötet

– Fråga från kommun om stöd med ungdomsverksamhet i sommar. Styrelsen beslöt att inte delta.

– Ny tid för avresa till F17s flygdag har inkommit från en medlem. Styrelsen beslöt att tidigarelägga avfärden till kl 0700 om bussbolaget kan ändra tiden från 0730 till 0700.

– Föreningen skall vara representerad med fana under ceremonin den 29 maj kl 1800-1830 i Norre Katts park Halmstad. Thomas Ericsson tog på sig att vara fanförare. Hans kommer att vara där också. Alla våra medlemmar uppmanas att delta i ceremonin vid veteranmonumentet i Norre Katts Park.

11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte var inplanerat till 5 juni. Då tidigare möte skjutits framåt i tiden beslöt styrelsen att nästa möte blir 2019-08-14 kl 1400-1530

12 Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Hans Hansson Hans Hansson
Sekreterare Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.