Styrelseprotokoll-2019-04-17

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte april 2019
Tid: 2019-04-17 kl 1400 – 1530 (OBS NY TID)
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Budget 2019
– Nya ekonomiska bidrag Ordf.
– A32 projektet
– Ekonomi
– Samarbetspartners
– Medlemsläget

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– A 32 renovering Projektgruppen

– Samarbetspartner
– DACAR
– Kontakt övr .
– Renoveringsläget
– Besök F7
– Kontakter per mail
– 22/3 SFF styrelse – 20/3 Hemvårdsförvaltningen Halmstad – 25/3 Arrangemang och kulturstöd Halmstad
– 25/3 Linn Lichtermann SAAB (Bo Lennhammar)
– 9/3 Chefen Flygstaben Uppsala Anders Persson
– 9/3 C F21 Claes Izos
– 25/3 SAAB veteranernas kamratförening
– Historiska bilder hemsidan Ordf.
– Årsmöte 7/3
– Konstituerandemöte styrelsen 13/3
– SMKR årsmöte 9-10/4 Thomas

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– Föredragsafton 24/4 Verksamhetsansv.
– Nordiskt kamratföreningsmöte Norge Ordf.
Hans o Thomas deltar anmälda 7/4
– Föreningsresa till flygdagen F17 25/8 Kenneth
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Projekt A32 renovering Projektgruppen

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet Thomas
nr 1 2019 innehållande jubileums
delar om F14 75 år och MHS-H 20 år

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail

– Post

– Div. tidningar

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2019-05-15 , 1400 – 1530 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-04-17 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm,
Förhinder: Stefan Nordgren FMTS, Patrik Rydell MHS-H
————————————————————————————–
1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt


2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag


3. Föregående protokoll lästes upp.

Protokollet lades därefter till handlingarna.


4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på
20 000 kr avseende bägge kontona som föreningen har. Till detta kommer en liten kontantkassa på ca 3 000kr. Per den 30/4 så uppgår föreningens skulder till 18500 kr. Detta ger en kassa på 4500 kr.

Inköpsorder från FMTS har kommit vilken omfattar 2019 års stöd som uppgår till 35 000kr FMTS (årligt stöd), 10 000 kr(oljor m m för A32) stöd A32, 20 000 kr engångsstöd MHS-H i (Jubileumsstöd m m)

A32 projektet

Ordförande redogjorde för de ansökningar om ekonomiskt stöd till projektet som skickats in. Ansökningar har gått till:

– SFF styrelse (Bedömt ekonomiskt stöd från 0-10 000: – kr)
– Hemvårdsförvaltningen Halmstad (Bedömt ekonomiskt stöd från 0-10 000: – kr)
– Arrangemang och kulturstöd Halmstad kommun (Bedömt ekonomiskt stöd från 0- 50 000: – kr)
– SAAB (Osäkert läge då inga svar på Tfnsamtal och E-post erhållits)

Övrigt stöd har begärts via E-post till chefen Flygstaben (FlygTp av bakkropp från Vidsel) samt boende, biltp i Vidsel av C F21

Begäran om stöd att få följa med Flygtp till Vidsel/F21 kommer att göras till C F7 för personal och materiel. Begäran om stöd för 3 pensionerade flygtekniker för en rek.resa till Vidsel med SK 60 (4-sitsig).

Thomas Ericsson redogjorde även för resultatet efter hans besök på ett antal bilfirmor i Flygstaden.

Tyvärr än så länge ett magert resultat då sponsring av flyg inte riktigt var deras grej.

Fortsatt stöd genom T-shirts och Kepsar fortsätter att så sakta sippra in, (Bedömer att vi kommer att göra av med alla T-shirts och Kepsar vilket utgör ett tillskott till kassan framledes).

Flytt av pelare genom FMTS försorg samt grävande på ny plats genom Halmstad kommun/Tage och Söner ger ytterligare en intäkt/kostnad. (Bedömt ekonomiskt stöd från 50 000-100 000:- kr)

Medlemsläget

Det kommer 1 ny medlem per vecka. Vi är nu totalt 157 stycken medlemmar i föreningen. I dessa ingår hedersmedlemmar (3 st) samt övriga som har gratis medlemskap under 2019 då detta var en rekryteringsåtgärd för personer som går i pension under 2018.
Det saknas fortfarande betalning av 2019 års medlemsavgift från ca 40 medlemmar.

Beslut
Ordförande skickar ut en påminnelse om inbetalning av 2019 års medlemsavgift.
4.2 Genomförd verksamhet

A32 renoveringen

– Renoveringsläget

Arbetet fortskrider med korrosionsåtgärder samt åtgärdande av diverse plåtdetaljer. Demontering av befintlig bakkropp är gjord för att få kunskap om hur vi demonterar fena och vingar när man är i Vidsel.

– Reservdelar

F7 har besökts och där finns vissa reservdelar att hämtas.


– Kontakter med myndigheter och organisationer

Kontakter per mail och tfnsamtal
– 22/3 SFF styrelse
– 20/3 Hemvårdsförvaltningen Halmstad
– 25/3 Arrangemang och kulturstöd Halmstad
– 25/3 Linn Lichtermann SAAB (Bo Lennhammar)
– 9/3 Chefen Flygstaben Uppsala Anders Persson
– 9/3 C F21 Claes Izos
– 25/3 SAAB veteranernas kamratförening
(Ritningar m m)

– Följande organisationer och personer har besökt oss
– Dan Carlsson från DACAR Hässleholm (Dinitrol
och rostskyddsvätskor)
– Radio P4 Halland

– Finansiering
– Besök av bilföretag på Flygstaden har skett

Föreningsverksamhet övrigt

– Årsmöte genomfördes den 7/3 med 35 deltagare

– Konstituerandemöte genomfört den 13 mars med nya styrelsen

– Thomas Ericsson har deltagit i SMKRs möte i Stockholm den 9-10/4.
90 av 123 kamratföreningar var representerade. Thomas presenterade vår Lansen renovering under ca 15 minuter.
Föreningsuniversitetet intresserade av vår verksamhet. De ordnar studiecirkelverksamhet som kan generera en del pengar till föreningen. Kontakt skall tas med Folkuniversitetet.

Hemsidan uppdateras löpande med både nyheter och gamla historiska bilder m m. Vid jämförelse med övriga kamratföreningars hemsidor så har vi en modern hemsida som är uppskattad av många.

4.3 Kommande verksamhet:
– Enligt verksamhetsplanen som hålls uppdaterad på hemsidan. OBS
föreningsresan flyttad till augusti då en bussresa till F17 flygdag
genomförs
– Museikommittémöten sker kontinuerligt på onsdagar
– Redaktionskommittémöten har egen punkt
– Utgivning av jubileumstidning m a a F14 75 år samt MHS-H 20 år
kommenteras under punkten Kamratbladet
– Föredragsafton 24/4 med C MHS-H sker på soldathemmet.
Fredsbaskarna med flera är inbjudna att delta och vi har fått respons då en del anmält sig från dessa andra föreningar. Bedömt ca ett 25-tal deltar .
– Nordiskt kamratföreningsmöte Norge. Hans o Thomas deltar
anmälda 7/4. Åker buss med danskarna till Norge.
4.4 Behov av avdömningar

Beslut
Kostnaden för måltider var uppe till diskussion. Styrelsen beslöt m a p det ekonomiska läget att göra följande initiala begränsningar:
– Inga måltid får sättas upp under påskveckan, juni-augusti samt 10 december-15 januari i matsalen på föreningens konto. Matkontot tar för stor del av erhållet årligt bidrag. Om det genomförs något gruppbesök under denna tid i traditionsrummet runt lunchtid må besöksmottagare sätta upp 1 lunch.
Förhoppningsvis är detta en temporär åtgärd tills ekonomin kommit på fötter ordentligt igen.

Beslut
Ett antal T-shirts och Kepsar lämnas till försäljning i traditionsrummet som stöd för Lansenprojektet. Kostnad är 200:-kr för Keps och T-shirt. Annars 100:- kr st

5. Veteranstöd

Vi skall vara representerade med föreningens fana vid följande arrangemang :
– 29/5 veterandag Norre Katts park. Någon fanförare från kamratföreningen.
– 6/6 nationaldagen. Någon fanförare från kamratföreningen
– 24 oktober FN dagen. Någon fanförare från kamratföreningen

6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.

Snickeriförändringarna har gått i stå pga. FMTS genomgång av befintliga lokaler för att kartlägga möjligheter till kontorsåterställning av befintliga utrymmen i FMTS olika lokaler.

7. Kamratbladet

Utökat jubileumsnummer kommer ut juni. Eventuellt kommer delar av underlaget att presenteras i decembernumret då de historiska inslaget från jubileumsåret tenderar att bli rätt omfattande.

Sändlistan skall ses över då Kamratbladet är en utomordentlig PR källa för föreningens och Försvarets verksamhet över tiden.

Beslut
Sändlistan kompletteras med utsändning till bibliotek i Halmstad i steg 1 för att kanske utökas till bibliotek i övriga städer senare. Även kommunen bör få ett antal exemplar då vi söker bidrag från deras nämnder. Gymnasieskolor, FMV och Föutskottet är andra organisationer/enheter som bör sättas upp på sändlistan.
Antalet exemplar av tidningen justeras med anledning av den nya sändlistan.

Beslut
Per Olin tar fram etiketter så att tidningen kan skickas ut i juni

8. Inkommen post/mail

Ett antal mail har inkommit avseende anmälan till kommande aktiviteter samt diverse kamratföreningstidningar

9. Övriga frågor.

Styrelsen var eniga om att de som ej betalar sin medlemsavgift efter påminnelse stryks ur medlemsregistret och erhåller ingen mer information eller tidning från föreningen.

Kenneth ordnar en maillista för de som ingår i A32 projektet så att alla kan hållas uppdaterade av vad som pågår inom projektets ram.

10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2019-04-17:

Beslut
Ordförande skickar ut en påminnelse om inbetalning av 2019 års medlemsavgift

Beslut
Kostnaden för måltider var uppe till diskussion. Styrelsen beslöt m a p det ekonomiska läget att göra följande initiala begränsningar:
– Inga måltid får sättas upp under påskveckan, juni-augusti samt 10 december-15 januari i matsalen på föreningens konto. Matkontot tar för stor del av erhållet årligt bidrag. Om det genomförs något gruppbesök under denna tid i traditionsrummet runt lunchtid må besöksmottagare sätta upp 1 lunch.
Förhoppningsvis är detta en temporär åtgärd tills ekonomin kommit på fötter ordentligt igen.

Beslut
Ett antal T-shirts och Kepsar lämnas till försäljning i traditionsrummet som stöd för Lansenprojektet. Kostnad är 200:-kr för Keps och T-shirt. Annars 100:- kr st

Beslut
Sändlistan kompletteras med utsändning till bibliotek i Halmstad i steg 1 för att kanske utökas till bibliotek i övriga städer senare. Även kommunen bör få ett antal exemplar då vi söker bidrag från deras nämnder. Gymnasieskolor, FMV och Föutskottet är andra organisationer/enheter som bör sättas upp på sändlistan.
Antalet exemplar av tidningen justeras med anledning av den nya sändlistan.

Beslut
Per Olin tar fram etiketter så att tidningen kan skickas ut i juni

11. Nästa styrelsemöte sker på ny tid 2019-05-22 kl 1400 – 1530 på ordinarie sammanträdesplats.

12. Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet Justeras


Hans Hansson Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.