Styrelseprotokoll-2019-02-06

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte februari 2019
Tid: 2019-02-06 kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordf. + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Budget 2019
– Nya ekonomiska bidrag Ordf.
– A32 projektet
– Ekonomi
– Sponsorer
– Medlemsläget
– Diplom pensionärer Ordf.

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– A 32 renovering Projektgruppen

– Projektmöten 12/12, 01/11
– Samarbetspartner
– Renoveringsläget
– Kontakter
– 21/12 Kommun
– 01/18 SAAB
– 01/14 MTA
– Historiska bilder hemsidan Ordf.
– Au möte inför årsmötet Ordf.
– Möte med C MHS-H Ordf.
– Veteranmöte soldathemmet Ordf.
– Julkaffe Lv 6 Ordf.
– Julavslut FMTS Ordf.
– Kursavslut SOU 17/18 Ordf.
– Lämnat verksamhetsberättelse 2018 Ordf.
till SMKR

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– Start av projektgrupp F14 75 år samt Jan
MHS-H 20 år
– Föredragsafton 24/4 Verksamhetsansv.
– Nordiskt kamratföreningsmöte Norge Ordf.
ev deltagande, anmälan namn 7/2
– Årsmöte 7/3
– Handlingar
– Föredrag
– Lokal m m
– Inbjudan föredrag Lv 6 Frida Stranne
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordf.

– Projekt A32 renovering Projektgruppen
– Deltagande och finansiering av Ordf.
deltagande nordiskt Kamratförenings-
möte Norge
– Övriga event mht F14 75 år och Ordf.
MHS-H 20 år

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet Thomas
nr 1 2019 innehållande jubileums
delar om F14 75 år och MHS-H 20 år

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail
– SMKR Vht-berättelse och
anmälan nordiskt KamratF.
– Post
– Div. tidningar

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet Ordf.

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2019-04-03 , 1500 – 1630 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet. Ordf.

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-02-06 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm, Thomas Grevholm, Stefan Nordgren, Lennart Jonsson
Förhinder: Bengt-Åke Andersson
————————————————————————————–
1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på
ca 47000: -kr.
Budgeten för 2019 redovisades och godkändes.

Nya ekonomiska bidrag:
A32 10000:- från Uppsala
MHS 20000:-

Medlemsläget är ca 130+

4.2 Genomförd verksamhet

A32 renoveringen fortskrider
Saknar ritningar på pelare, förslag är att flytta den gamla från flottiljområdet.
Ca 5-6 av personalen vid renoveringen är intresserade av att följa med till Vidsel.
Besök på F7 under mars månad.
21/12 -18 Plats bestämd vid rondellen där klätterflygplanet är placerat nu.
14/1 Kontaktat MTA ang pelaren.
18/1 Kontaktat Jonas Hjelm SAAB Aeronatic (inget besked ännu)

Dom historiska bilderna på hemsidan är populära.

Au möte inför årsmötet Hans Hansson och Per Olin deltager.

4.2 Genomförd verksamhet
Enl. verksamhetsplan.
Museigruppen har träffats varje onsdag.
24/4 föredragsafton sodathemmet
Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet:
Inbjudan till årsmötet finns på hemsidan och går ut som mail.
Mässen är bokad från 1800
Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.
Redaktionskommittémöten enl. plan
13-16/6 Nordiskt kamratföreningsmöte Hans Hansson representerar-
14/2 LV6 kamratföreningsmöte Hans Hansson representerar
1/3 MHS 20 år Thomas Eriksson representerar.
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete.

Projekt A32 renovering: Fortskrider
Tomas Ericsson har ordnat med T-shirts och kepsar, stöd A32 renoveringen med 200: – så får man en keps och en T-shirt.

5. Veteranstöd
29/5 veterandag Norre Katts park. Någon fanförare från kamratföreningen.

6. Traditionsärenden
Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Böckerna har börjat registreras.
Skärmarna börjar bli dåliga, ev nyinköp.
Beslut
Boklistan läggs ut på hemsidan.
Det finns ett antal gipsväggar som skulle kunna rivas för att få bättre utrymme i museumet.
Beslut
Museikommittén utarbetar ett förslag som sänds till Stefan Nordgren
Inget besked ännu.

7. Kamratbladet
Utökat jubileumsnr i juni.
18/3 redaktionskommittémöte

8. Inkommen post/mail
SMKR`s verksamhetsberättelse samt inbjudan till Nordiskt Kamratföreningsmöte.

9. Övriga frågor.

Stefan Nordgren är POC mot konvaljmässen.
MHS stabsC Lars Linden är POC mot kamratföreningen.
Tidningen spärras på hemsidan för icke medlemmar.

10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-10-10:

Beslut:Hans Hansson representerar på nordiskt kamratföreningsmöte i Norge
Beslut: Ett utökat jubileumsnr av kamratbladet ges ut i juni.
Beslut: Jan Hjelm och Kenneth Narstam letar bilder till VIP-rummet på konvaljmässen
Beslut: På hemsidan ändras kalendarium till aktiviteter

11. Nästa styrelsemöte sker 2019-04-03kl 1400 – 1530 på ordinarie sammanträdesplats.

12. Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet Justeras


Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.