Styrelseprotokoll-2018-11-14

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte november 2018
Tid: 2018-11-14 kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Medlemsläget
– Redovisning efter
kontroll av medlems-
kader

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– A 32 renovering Projektgruppen
– Redaktionsmöte Kamratbladet Thomas

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot
– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Thomas
– Start av projektgrupp F14 75 år samt Jan
MHS-H 20 år


4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Projekt A32 renovering Projektgruppen

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Redovisning av kamratbladet
nr 2 2018

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Mail
– Post

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2019-02-06 , 1500 – 1630 Styrelsemöt
12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2018-11-14 Plats: Ordinarie lokal, föreningens
styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm, Bengt-Åke Andersson, Christer Lundin ersätter Stefan Nordgren
Förhinder: Thomas Grevholm, Stefan Nordgren,

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut:Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på
ca 58000: -kr.

Kassören redogjorde för medlemsläget: 14/11 är vi 130 medlemmar..

4.2 Genomförd verksamhet

Museigruppen har träffats varje onsdag
5 projektmöten om A32 renoveringen (protokollen finns på hemsidan)
Redaktionsmöten
A32 renoveringen pågår
Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet:

Föredrag med C MHS 24/10 är inställt och skjuts på framtiden.
Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.

Redaktionskommittémöten enl. plan
Förslag att ge ut ett utökat jubileumstidning i juni.
Thomas Ericsson kontaktar Stefan Gustavsson

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Projekt A32 renovering:
Lennart Jonsson har varit i kontakt med RFN i Vidsel, det finns kanske möjligheter att få tag i vissa reservdelar därifrån.
Sista arbetsdagen innan jul blir den 4/12, uppstart igen 8/1 2019
Tomas Ericsson har ordnat med T-shirts och kepsar, stöd A32 renoveringen med 200: – så får man en keps och en T-shirt.

5. Veteranstöd

Uppstartmöte på soldathemmet LV6 27/11 kl. 13-14.30 Thomas Ericsson deltar.

6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Böckerna har börjat registreras.
Skärmarna börjar bli dåliga, ev nyinköp.
Hans Andersson är ett nytt tillskott i museet.

Kenneth Narstam har väckt frågan på Luftsystavdelningen om att få disponera SK60 simulatorn.
Den används i rekryteringssyfte och detta bör inte bli något hinder om vi kan få ha den.

Beslut
Boklistan läggs ut på hemsidan.
Det finns ett antal gipsväggar som skulle kunna rivas för att få bättre utrymme i museumet.
Beslut
Museikommittén utarbetar ett förslag som sänds till Stefan Nordgren
Inget besked ännu.

7. Kamratbladet

Thomas Ericsson redovisade kommande tidning, utskick 12/12.

8. Inkommen post/mail

Inget

9. Övriga frågor.

Inköp av ramar för diplom.
FMTS julavslutning samt jullunch 11/12 Hans Hansson representerar.
Adventskaffe på mässen LV6 9/12 Hans Hansson representerar.
SFF möte 6/12 Kenneth Narstam visar bilder får A32 renoveringen.

10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-10-10:

Beslut:Alla som gått i pension ska uppvaktas med diplom och ett års medlemskap
Beslut: M.a.a F14 75 år så ska det es ut ett utökat nr av kamratbladet i juni.
Beslut:Inköp av ramar till diplom

11. Nästa styrelsemöte sker 2019-02-06kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.

 

12. Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet Justeras


Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.