Styrelseprotokoll-2018-10-10

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte oktober 2018
Tid: 2018-10-10kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande +ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Medlemsläget
– Kontroll av medlemskader

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– Info till gamla FSS medarbetare Ordf.
– Projektmöten A 32 renovering Projektgruppen
– Chefsbyte på FMTS Ordf.
– Middag med kamratföreningens
medlemmar på Konvaljmässen 5/9 Ordf.
– Redaktionsmöte Kamratbladet Thomas
– SMKR möte regionalt Göteborg Ordf.
– Reunion FOHS 12/9 Ordf.
– Deltagit SFF möte Halmstad Projektgruppen
– Utvecklingsmöte kamratföreningen Ordf.
19/9
– A32 på ”pinne” nedmonterad 26/9 Projektgruppen

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Föredrag 24 oktober förändring Ordf.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordf.

– Projekt A32 renovering Projektgruppen
– Offert tryckning av tidning Thomas
– Utgivning av jubileumstidning m a a
F14 75 år samt MHS-H 20 år Ordf.
– Start av projektgrupp F14 75 år samt Ordf.
MHS-H 20 år
– Start av projekt nytt monument på Ordf.
A32 plats

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC

Traditionsvård
– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Läget avseende nr 2 2018

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Inget

9. Övriga frågor.


10. Beslut från styrelsemötet Ordf.

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2018-11-14 , 1500 – 1630 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet. Ordf.

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2018-10-10 Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm,
Förhinder: Thomas Grevholm, Stefan Nordgren, Bengt-Åke Andersson

 

1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut:Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på
ca 60000: -kr.

Kassören redogjorde för medlemsläget: 1010 hade 127 medlemmar betalat.
1/9 görs en aktuell lista på medlemmar.
Kassören delade ut listor på medlemmar som ska kontaktas angående adress, telfnr, email, och personnr.
Resultatet skall avrapporteras på nästa styrelsemöte 2018-11-14

4.2 Genomförd verksamhet

Museet har varit öppet hela sommaren.
5 projektmöten om A32 renoveringen (protokollen finns på hemsidan)
Kamratmiddag 5/9
Chefsbyte FMTS
SMKR-möte GBG 11/9

Redaktionsmöten
Utvecklingsmöte hos Tomas Ericsson
Rekryteringsmöte med SFF
Kenneth Narstam har varit på konferens på flygvapenmuseum ang. utomhusförvaring av fpl.

Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet

Föredrag med C MHS 24/10 är inställt och skjuts på framtiden.
A32 möte 11/10 kl 1000
H-B Sinclair med följe vill besöka museumet 31/10 kl 1600

Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.

Redaktionskommittémöten enl. plan som framgår av kalendariet.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Projekt A32 renovering:
Flygplanet och verktyg mm flyttas 17-18/10 till civila sidan.


Tomas Ericsson har ordnat med T-shirts och kepsar, stöd A32 renoveringen med 200: – så får man en keps och en T-shirt.

5. Veteranstöd

Ingen verksamhet
6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Böckerna har börjat registreras.
Skärmarna börjar bli dåliga, ev nyinköp

Kenneth Narstam har väckt frågan på Luftsystavdelningen om att få disponera SK60 simulatorn.
Den används i rekryteringssyfte och detta bör inte bli något hinder om vi kan få ha den.

Beslut
Boklistan läggs ut på hemsidan.
Det finns ett antal gipsväggar som skulle kunna rivas för att få bättre utrymme i museumet.
Beslut
Museikommittén utarbetar ett förslag som sänds till Stefan Nordgren
Inget besked ännu.
7. Kamratbladet

Manusstopp 1/11
Vi har fått 4 offerter om tryckning av kamratbladet.

Beslut:Styrelsen beslöt att använda Kontorstryck i Halmstad


8. Inkommen post/mail

FV-konsert 11/11
Höstmöte Ängelholms flygmuseum 14/10


9. Övriga frågor.

Inköp av ramar för diplom.
Sten-Ingvar Nilsson har föreslagit att vi ska köpa in div. saker att sälja .


10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-10-10

Beslut:Uppdraget att trycka kamratbladet går till Kontorstryck i Halmstad.

Beslut: Viavvaktar med Sten-Ingvar Nilssons förslag medanledning av A32 projektet.

Beslut:Inköp av ramar till diplom

11. Nästa styrelsemöte sker 2018-11-14 kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.


12. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.