Styrelseprotokoll-2018-08-15

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte augusti 2018
Tid: 2018-08-15kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Medlemsläget
– Kontroll av medlemskader
– Plusgiro A32 projektet

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– Sommaruppehåll
– Projektmöten A 32 renovering

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Kamratmiddag 5/9 Konvaljmässen
– SMKR möte Göteborg 11/9
– FOHS reunion 12/9
– Pubkväll 13/9
– Veteranlunch 27/9
– Styrelsemöte 10/10

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Projekt A32 renovering

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén


7. Kamratbladet. Redaktör

– Läget avseende nr 2 2018

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Inget

9. Övriga frågor.


10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren


– 2018-10-10 , 1500 – 1630 Styrelsemöte

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordförande

 

 

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2018-08-15
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Bengt-Åke Andersson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm,
Förhinder: Thomas Grevholm, Stefan Nordgren
————————————————————————————–
1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet. Ärendet kvarstår för ytterligare beredning

Protokollet lades därefter till handlingarna.


4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på 82400: -kr.

Kassören redogjorde för medlemsläget: 19/7 hade 115 medlemmar betalat.
1/9 görs en aktuell lista på medlemmar.

Avgående C FMTS Stig Olof Krohnè får gratis medlemskap under 2019 samt ett diplom.

A32 projektet:
Kassören anskaffar ett bankgiro och ett betalkort för projektet. Projektet lånar 20 000:- av kamratföreningen vilket ska återbetalas.

4.2 Genomförd verksamhet

Museet har varit öppet hela sommaren.
4 projektmöten om A32 renoveringen (protokollen finns på hemsidan)

Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet

Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.

Redaktionskommittémöten fortsätter enligt plan

29/8 Åker Hans Hansson Thomas Ericsson och Kenneth Narstam till Flygvapenmuseum för att se vad de kan erbjuda till renoveringen av A32.

5/9 Kamratmiddag på Konvaljmässen

11/9 SMKR- möte i Göteborg Hans Hansson och Thomas Ericsson deltager.

12/9 FOHS reunion Per Olin ordnar inbjudan.

13/9 Pubkväll.

19/9 Styrelsemöte hemma hos Thomas Ericsson 1800-2100.

27/9 Veteranlunch.

10/10 Styrelsemöte.

24/10 Föredrag om Korea.

Beslut
Thomas Grevholm fick i uppgift att kontrollera med nya C MHS-H om han var villig att genomföra föredraget den 24 oktober 2018. Klart

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Projekt A32 renovering:

Vi har fått en plats i f.d. Skywayshangaren.

Studiebesök 29/8 på Flygvapenmuseum för att se vad dom kan hjälpa oss med.

Personalfrågan är inte löst ännu.

Ekonomi: Projektet lånar 20 000:- SEK av kamratföreningen för att kunna göra en start av renoveringen.
Förhoppningsvis får FMTS bidra med pengar och stöd.

Kenneth Narstam åker till Linköping 27/9 och deltar i en internationell konferens om förvaring av Fpl utomhus

5. Veteranstöd
Ingen verksamhet

6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Böckerna har börjat registreras.

Kenneth Narstam har väckt frågan på Luftsystavdelningen om att få disponera SK60 simulatorn.
Den används i rekryteringssyfte och detta bör inte bli något hinder om vi kan få ha den.

Beslut
Boklistan läggs ut på hemsidan.
Det finns ett antal gipsväggar som skulle kunna rivas för att få bättre utrymme i museet

Beslut
Museikommittén utarbetar ett förslag som sänds till Stefan Nordgren
Inget besked ännu.

7. Kamratbladet
Är på gång.
Birger Wennberg har lämnat ett antal berättelser som vi kan använda i KB.

8. Inkommen post/mail

Inbjudan till chefsbyte 30/8 100-1500

Beslut
Hans Hansson deltager.

9. Övriga frågor.

Thomas Ericsson kontaktar Evert Gran angående arbetskläder till A32 projektet.

Hemsidan bör rensas så den blir mer lättläst.

Beslut
Hans tillsammans med Thomas ser över hemsidan och städar efter bästa förmåga.


10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-08-15

Beslut
Ett bankgiro samt ett betalkort anskaffas för A32 projektet.

Beslut
A32 projektet lånar 20 000:- av kamratföreningen.

Beslut
Avgående C FMTS får diplom, blomma samt gratis medlemskap under 2019.

Beslut
Chefsbyte på FMTS 30/8 Hans Hansson representerar.

Beslut
A32 projektet:
Hans Hansson, Thomas Ericsson samt Kenneth Narstam besöker Flygvapenmuseum 29/8

11. Nästa styrelsemöte sker 2018-10-10kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.

12. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.