Styrelseprotokoll-2018-05-16

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte februari 2018
Tid: 2018-05-16kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande +
ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Medlemsläget
– Swish anskaffning

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– Inställd Pub afton
– Föredragscafé 25/4 – Int. Vht.
– Deltagande i årsmöten I16, Lv 6
– FMTS Fanceremoni 14/5

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Museikommittémöten
– Redaktionskommittémöten
– Studiebesök FMTS XX xx
– Utgivning av KamratBladet nr 1- 2018
– Veterandag 29 maj
-Pubafton 30 maj
– Föreningsresa 12 juni
– Veteranlunch 28 juni

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Bildandet av 32 grp för drivande av
åtgärder 32 på pinne. Innan C FMTS
slutar. (Koll. reservdelar)
– Simulatorer Kenneth
– Bjuda in medlemmarna till en enklare
förtäring på mässen för diskussion om
kamratföreningen Ordförande

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén
– Åtgärdsplan/prio verksamhet museet

7. Kamratbladet. Redaktör

– Läget avseende nr 1 2018

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Inbjudan lunch Lv 6 för deltagande
i Nordiskt Kamratföreningsmöte 2017

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekreteraren

– 2018-08-15 , 1500-1630 Styrelsemöte

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2018-05-16
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Thomas Grevholm, Kenneth Narstam, Jan Hjelm, Stefan Nordgren
Förhinder: Bengt-Åke Andersson
————————————————————————————–
1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut:Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet. Ärendet kvarstår för ytterligare beredning

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på 115 985: -kr.

Kassören redogjorde för medlemsläget. Föreningen hade 2017, 280 medlemmar av dessa har 98 betalat årsavgiften för 2018. 182 har inte betalat årsavgiften varav 153 är ”ständiga” medlemmar och 28 betalande.
En påminnelse kommer i tidningen, de som inte betalat den 1/10 stryks i medlemsregistret.

Kassören har ordnat ett swish-konto med nr 1230724344.

4.2 Genomförd verksamhet

3/5 Pubafton inställd då ingen anmälan skett.

25/4 Intressant föredrag om internationell verksamhet. 16 medlemmar deltog

20/4 Thomas deltog i I16 kamratförenings årsmöte

26/4 Hans deltog i Lv 6 kamratförenings årsmöte

14/5 Thomas Ericsson deltog i ceremonin med överlämnandet av FMTS nya fana.

Veteranlunchen inställd p.g.a. inga anmälningar

Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet

Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.

Redaktionskommittémöten: Kamratbladet utges 13/6.

Studiebesök på FMTS 23/5: POC Stefan Nordgren. Tid ca 0800-1400.
Beslut
Föreningen bjuder deltagande medlemmar på lunch

29/5 Veterandag Norre Katts park
Beslut
Bengt Åke Andersson är fanförare vid veterandagen 29/5.

14/6 Pubafton

Höstens verksamhet: 24/10 föredrag om Korea. Planera för filmafton med historiska filmer.

Styrelsen diskuterade att anordna en kamrat och veteranmiddag 5/9 kl 1800
Beslut
Inbjudan läggs ut på hemsidan.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Orienterade ordförande om behovet att genomföra ett möte för att diskutera kamratföreningens utveckling.

Beslut
Styrelsen träffas hos Thomas Ericsson den 19/9 1800-2100 för diskussion om utveckling av föreningen.

Styrelsen diskuterade rensning av medlemsregistret samt betalning av medlemsavgiften.

Beslut
I kamratbladet så förklaras de nya reglerna för medlemskap i föreningen, medlemsavgiften ska vara betald senast 1/9. För att få delta i föreningens resa i juni ska medlemsavgiften vara betald.

Styrelsen diskuterade A32 på pinne framför matsalen

Beslut
Styrelsen beslöt att bilda en 32´grupp som ansvarar för de åtgärder som måste vidtas för att bevara flygplanet.

Kenneth Narstam från styrelsen redogjorde för läget avseende simulatorer. Kenneth har inte hört något från SAAB om möjligheten att erhålla ett embryo till simulator.

Beslut
Frågan kvarstår

5. Veteranstöd

Frag O om veterandagen kommer att utges.

6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Böckerna har börjat registreras.
Beslut
Boklistan läggs ut på hemsidan.

Det finns ett antal gipsväggar som skulle kunna rivas för att få bättre utrymme i museet.
Beslut
Museikommittén utarbetar ett förslag som sänds till Stefan Nordgren

7. Kamratbladet

Manuset till Kamratbladet gicks igenom av styrelsen, bara smärre ändringar.
Beslut
Styrelsen beslutade att trycka upp 330 ex. Hans säkerställer att beställningen till tryckeriet kommer iväg

8. Inkommen post/mail

Inbjudan till lunch på LV6 officersmäss 4/6 kl.1130

Beslut
Hans Hansson och Thomas Ericsson deltager

9. Övriga frågor.

Frågan om att ge våra hedersmedlemmar ett diplom väcktes.

Beslut
Styrelsen beslöt att alla hedersmedlemmar skall erhålla ett diplom som uttrycker att de är hedersmedlemmar i kamratföreningen.

10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-05-16

Beslut
Föreningen bjuder deltagande medlemmar på lunch den 23/5

Beslut
På föreningens resa 12/6 bjuder föreningen på kostnaderna för medföljande (inträde och bussresa).

Beslut
Bengt Åke Andersson är fanförare vid veterandagen 29/5.

Beslut
Inbjudan till Kamrat och veteranmiddag 5/9 kl 1800 läggs ut på hemsidan.

Beslut
Styrelsen träffas hos Thomas Ericsson den 19/9 (nytt datum) 1800-2100 för diskussion om utveckling av föreningen. Sker efter mötet med medlemmarna på ässen den 5 september

Beslut
I kamratbladet så förklaras de nya reglerna för medlemskap i föreningen, medlemsavgiften ska vara betald senast 1/9. För att få delta i föreningens resa i juni ska medlemsavgiften vara betald.

Projekt A32
Beslut
Styrelsen beslöt att bilda en 32´grupp som ansvarar för de åtgärder som måste vidtas för att bevara flygplanet.

Simulatorer
Beslut
Frågan kvarstår

11. Nästa styrelsemöte sker 2018-08-15 kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.

12. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ord

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.