Styrelseprotokoll-2018-04-18

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte februari 2018
Tid: 2018-04-18kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt


2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag


3. Föregående protokoll lästes upp.

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut:Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet. Ärendet kvarstår för ytterligare beredning

Protokollet lades därefter till handlingarna.


4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på 119572:-kr.

Kassören redogjorde för medlemsläget. Föreningen hade 2017, 280 medlemmar

av dessa har 98 betalat årsavgiften för 2018. 182 har inte betalat årsavgiften varav 153 är ”ständiga” medlemmar och 28 betalande.

Kassören fortsätter med att ordna ett Swish konto för föreningen.

4.2 Genomförd verksamhet

Konstituerande möte genomfördes den 14/3.

Veteranlunchen den 29 mars blev inställd pga. inga anmälningar.

Pubafton den 28/3 blev inställd pga. inga anmälningar från medlemmarna.

Ordförande Hans Hansson deltog i chefsöverlämningen vid MHS-H den 5 april. Avgående chef erhöll 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen samt boken F14 50 år i gåva.

Hans Hansson och Thomas Ericsson deltog i SMKR representantskapsmöte den 10-11 april i Stockholm/Åbo. Protokoll från mötet kommer att finnas på hemsidan. Alla övriga handlingar rörande årsmötet hittar ni på hemsidan.

Ordförande meddelade att 12/4 avslutades E-post kontot hos Spray.

Kamratföreningens nya hemsidas abonnemang är förlängd 1 år.

Lista för inpassering är skickad till FMTS.

En förfrågan om besök på F5 förbandsmuseum har inkommit från deras museirepresentant.

Beslut
Styrelsen beslöt att avvakta besöket där tills ett senare tillfälle.

Ordförande redovisade resultatet med hemsida24.se avseende lösenskydda delar av hemsidan.

Beslut
Styrelsen beslöt att avvakta med att lösenordsskydda hemsidan.

Hemsidan uppdateras löpande.

4.3 Kommande verksamhet

Kommande verksamhet enligt den preliminärt framtagna verksamhetsplanen som redovisats på hemsidan samt på sista sidan i Kamratbladet nr 2 2017.

Ordförande redovisade antalet anmälningar till föredrag 25/4 kl1800-2000. Hitintills har det inkommit 8 anmälningar
Museikommittén fortsätter med sina veckomöten och jobbar på.

Redaktionskommittémöten: Manusstopp för tidningen är 1/5, utges 13/6.

Studiebesök på FMTS 17/5: POC Stefan Nordgren, Tomas Grevholm. Tid ca 0930-1400.

Beslut
Bengt Åke Andersson är fanförare vid veterandagen 29/5.

Beslut
Thomas Ericsson representerar kamratföreningen vid ceremonin i samband med ÖB överlämning av FMTS nya fana 14/5.

Höstens verksamhet: 24/10 föredrag om Korea. Planera för filmafton med historiska filmer.

Beslut
Thomas Grevholm fick i uppgift att kontrollera med nya C MHS-H om han var villig att genomföra föredraget den 24 oktober 2018.

Inbjudan till centralt möte med SMKR 10-11/4 2019 har muntligt meddelats av ordföranden.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Orienterade ordförande om behovet att genomföra ett möte för att diskutera kamratföreningens utveckling.

Beslut
Styrelsen träffas hos Thomas Ericsson den 28/8 1800-2100 för diskussion om utveckling av föreningen.

Styrelsen diskuterade rensning av medlemsregistret samt betalning av medlemsavgiften.

Beslut
I kamratbladet så förklaras de nya reglerna för medlemskap i föreningen, medlemsavgiften ska vara betald senast 1/9. För att få delta i föreningens resa i juni ska medlemsavgiften vara betald.

Styrelsen diskuterade A32 på pinne framför matsalen

Beslut
Styrelsen beslöt att bilda en 32´grupp som ansvarar för de åtgärder som måste vidtas för att bevara flygplanet.

Kenneth Narstam från styrelsen redogjorde för läget avseende simulatorer. Kenneth har inte hört något från SAAB om möjligheten att erhålla ett embryo till simulator.

Beslut
Frågan kvarstår


5. Veteranstöd

Ingen verksamhet genomförd. Thomas Grevholm MHS-H har initierat ett möte mellan Halmstad garnisons kamratföreningar och veteransamordnare i syfte att klara ut vilka aktiviteter som skall ske samt hur de olika aktörerna skall agera i olika sammanhang som har med veteran verksamhet att göra. Ett samordnat genomförande skall ske 2019 mellan veteran verksamheten i garnisonen

Lv 6 är sammankallande till detta samverkansmöte under hösten.


6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.


7. Kamratbladet

Arbetet med Kamratbladet nr 1 2018 har påbörjats. Thomas Ericsson redogjorde för arbetsläget. Det finns gott om artiklar att fylla nummer 1 av Kamratbladet.

Thomas redovisar förslaget på innehåll till Kamratbladet nr 1 2018 på styrelsemötet den 16 maj. Manusstopp är satt till 1 maj för det första numret av Kamratbladet.

Innehållet kommer att vara artiklar från förbanden, från kamratföreningen samt historiska artiklar. Det finns redan nu ett underlag som väl täcker in delar av innehållsbehovet för nästa nummer av tidningen.


8. Inkommen post/mail

Inbjudan till SMKRs representantskapsmöte 10-11 april 2018 har inkommit. Styrelsen har tidigare utsett ordförande och Thomas Ericsson att representera kamratföreningen på mötet.

Inbjudan att delta i I16 kamratförenings årsmöte har inkommit.

Beslut
Styrelsen utsåg Thomas Ericsson att representera kamratföreningen på I16 kamratförenings årsmöte den 20 april

Inbjudan att delta i Lv 6 årsmöte.

Beslut
Styrelse utsåg ordförande att representera kamratföreningen på Lv & årsmöte den 26 april.
Inbjudan att delta i FMTS och MHS-Hs vårmiddag har inkommit.

Beslut
Styrelsen beslöt att ordförande representerar kamratföreningen på vårfesten.

Inbjudan att övervara fanöverlämningsceremonin på FMTS har inkommit:

Beslut
Styrelsen utsåg Thomas Ericsson att representera kamratföreningen på fanöverlämningsceremonin.


9. Övriga frågor.

Frågan om att ge våra hedersmedlemmar ett diplom väcktes.

Beslut
Styrelsen beslöt att alla hedersmedlemmar skall erhålla ett diplom som uttrycker att de är hedersmedlemmar i kamratföreningen.


10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-04-18

Beslut
Styrelsen beslöt att avvakta besöket på F5 museum tills ett senare tillfälle.

Ordförande redovisade resultatet med hemsida24.se avseende lösenskydda delar av hemsidan.

Beslut
Styrelsen beslöt att avvakta med att lösenordsskydda hemsidan.

Beslut
Bengt Åke Andersson är fanförare vid veterandagen 29/5.

Beslut
Thomas Ericsson representerar kamratföreningen vid ceremonin i samband med ÖB överlämning av FMTS nya fana 14/5.

Beslut
Thomas Grevholm fick i uppgift att kontrollera med nya C MHS-H om han var villig att genomföra föredraget den 24 oktober 2018.

Beslut
Styrelsen träffas hos Thomas Ericsson den 28/8 1800-2100 för diskussion om utveckling av föreningen.

Styrelsen diskuterade rensning av medlemsregistret samt betalning av medlemsavgiften.

Beslut
I kamratbladet så förklaras de nya reglerna för medlemskap i föreningen, medlemsavgiften ska vara betald senast 1/9. För att få delta i föreningens resa i juni ska medlemsavgiften vara betald.

Styrelsen diskuterade A32 på pinne framför matsalen

Beslut
Styrelsen beslöt att bilda en 32´grupp som ansvarar för de åtgärder som måste vidtas för att bevara flygplanet.

Kenneth Narstam från styrelsen redogjorde för läget avseende simulatorer. Kenneth har inte hört något från SAAB om möjligheten att erhålla ett embryo till simulator.

Beslut
Frågan kvarstår

Beslut
Styrelse utsåg ordförande att representera kamratföreningen på Lv & årsmöte den 26 april.

Beslut
Styrelsen beslöt att ordförande representerar kamratföreningen på vårfesten.

Beslut
Styrelsen beslöt att alla hedersmedlemmar skall erhålla ett diplom som uttrycker att de är hedersmedlemmar i kamratföreningen.

11. Nästa styrelsemöte sker 2018-05-16 kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.

12. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras


Kenneth Narstam Hans Hansson
Sekr Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.