Styrelseprotokoll-2018-03-14

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

Dagordning vid konstituerande möte med Flottiljområdets kamrat och veteranförening 2018 i styrelserummet på FMTS den 14 mars 2018.

§ 1. Mötets öppnade
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Närvaro och beslutsmässighet
§ 4. Val av mötessekreterare och protokollförare
§ 5. Val av justeringsman
§ 6. Styrelseordförandens övergripande inriktning av styrelsearbetet
§ 8. Val av Vice ordförande, sekreterare och kassör
§ 9. Ledamöters uppgifts- och ansvarsfördelning.
§ 10. Information till medlemmarna om nya styrelsen
§ 11. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2018-03-09 – – 2019-03-07
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Nästkommande möten
§ 14. Mötet avslutas.


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

PROTOKOLL konstituerandemöte

Möte: mars/2018
Tid: 2017-03-14
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

1. Ordföranden öppnande mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 12 övrigt;

– Medlemsavgifter
– Lista till Säk/FMTS på ingående i styrelsen och kommittéer
– Internet museet
– Flygsimulator

3. Närvaro och beslutsmässighet

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Jan Hjelm, Kenneth Narstam
Frånvarande: Bengt Åke Andersson, Stefan Nordgren, Thomas Grevholm

Mötet var beslutsmässigt.

4. Val av mötessekreterare och protokollförare

Ordförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.

5. Val av justeringsman

Thomas Ericsson valdes till justeringsman

6. Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetet

Ordförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet:

Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket ”självgående” individer. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk

Styrelsens åligganden
– Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål.
– Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
– Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
– Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
– Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
– Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
– Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
– Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd.
– Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet

Den av styrelsen framtagna prioriteringslistan på åtgärder som behöver vidtas gicks igenom. Styrelsen konstaterade att man under 2018 fortsätter med att åtgärda listade saker på prioriteringslistan 2018. Prioriteringslistan finns med som bilaga till styrelseprotokollet 2017-11-06 som bilaga 2. Alla protokoll finns på hemsidan under menyn Organisation/Styrelseprotokoll.

7. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Möte valde Bengt-Åke Andersson till vice ordförande. Per Olin valdes som kassör. Till ny sekreterare utsågs Kenneth Narstam. Överlämning till sekreteraren sker i klubblokalen den 21 mars.

8. Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

Ordförande presenterade ett förslag på fördelning av uppgifter och ansvar. Styrelsen fastställde förslaget. Förslaget bifogas som bilaga 1 till protokollet.

9. Information till medlemmarna om nya styrelsen

Den nya styrelsen presenteras på hemsidan, med E-post (till de som uppgett E-postadress) samt i nästa nummer av Kamratbladet nr 1 – 2018.

Icke närvarande styrelsemedlemmar, museikommittén, redaktionskommittén samt valberedningen inskickar per mail namn, personnummer, telefonnummer samt E-postadress till ordförande så att listan till Säk/FMTS kan bli komplett innan insändandet.

10. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2018-03-09- -2019-03-07

Enligt de reviderade stadgarnas § 4 så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

För tiden 2018-03-09 – – 2019-03-07 firmatecknar ordförande Hans Hansson samt kassör Per Olin, var för sig, kamratföreningen.

Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna för firmatecknarna.

11. Övriga frågor

– Medlemsavgifter

Kassören meddelade att det var 70 av medlemmarna som fram till den 13/3 betalat sin medlemsavgift. Påminnelse om betalning av medlemsavgift skall göras på hemsidan samt per E-post till de som uppgett en E-postadress.

Per Olin, vår kassör, fick i uppgift att undersöka vad som krävs för att skapa ett Swish konto kopplat till kamratföreningen. Per redovisar resultatet på nästa styrelsemöte den 18 april.

– Lista till Säk/FMTS på ingående i styrelsen och kommittéer

Säk/FMTS behöver få en uppdaterad lista på de i föreningen som behöver få 3 månaders inpassering till FMTS. Ordförande åtog sig att upprätta en lista och skicka in den till Säk/FMTS.

– Internet museet

Kenneth föredrog att datorer på museet behöver uppgraderas vad avser Internettillgång på alla datorer. Det behöver installeras en ny router för 4G samt nya 4G nätverkskort.

Kenneth tog på sig att kontrollera med FMTS om de installerar uppgraderingen. Går inte det så köper Kenneth nödvändiga nätverkskort och router så installation och uppgradering på datorerna kan ske.

– Flygsimulator

SAAB har 2 Viggensimulatorer som man vill fördela ut till någon kamratförening. Styrelsen beslöt att skicka ett formellt dokument från kamratföreningen med önskan om att få en av simulatorerna till föreningen i Halmstad. Alternativt kan SK 60 simulatorn som finns på FMTS också användas om man inte lyckas få ned någon Viggen simulator.

Kenneth tog på sig att undersöka med SAAB sam FMTS och Fortverket om simulatorer samt nyttjande av ett rum vänster om ingången till matsalen för placering av simulatorn. Kenneth redovisar resultatet på styrelsemötet den 18 april.

– A32 Lansen

Kenneth tog på sig att undersöka med stf CFMTS om att få hjälp med kontakter på SAAB och Flygvapen museum för att erhålla reservdelar och annat stöd till A 32. Ordförande ser till att Kenneth får de utredningar som är gjorda så att en plan för A32 renovering kan tas fram innefattande finansiering (insamling av pengar), hitta lokal att arbeta i, stöd från FMTS samt kontroll med Kamratföreningen i Ängelholm om det finns möjlighet att få hjälp därifrån i renoveringsarbetet (lokal samt arbetskraft för renovering).

– Hemsidan

Väcktes frågan om att stänga vissa delar på hemsidan så att bara medlemmar kommer åt dem. Några fördelat skall man ha för att man betalt sin medlemsavgift t ex tillgång till tidningen digitalt. Ordförande undersöker med hemsidaleverantören, ”Hemsida24.se”, om det går att ordna.
Går det att ordna skall även en stängd del ordnas som bara styrelsen kommer åt.

– Donation

Kassören tog upp förre chefen FOHS öv. Bo Lennhammars donation samt om man skall gå vidare med att ordna en sammankomst för de som jobbade under öv. Bo Lennhammar 1989-1991. Ordförande har skickat E-post till Bo och har fått ett svar att han återkommer så snart som vissa hälsoförhållanden ordnat upp sig i familjen. Styrelsen beslöt att avvakta öv. Lennhammars svar innan vidare åtgärder vidtas.

12. Nästkommande möten

Nästa styrelsemöte sker den 18 april i ordinarie sammanträdeslokal på FMTS

Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.


Hans Hansson Thomas Ericsson
Tillförordnad mötessekreterare Justerare

 

Bilaga 1 2018-03-14
Styrelsesuppgifter verksamhetsåret 2018

Ordförande och firmatecknare Hans Hansson
Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR
Representerar föreningen externt

Vice ordförande/ledamot Verksamhet Bengt-Åke Andersson
Ansvarar för planering av föreningens verksamheter
Leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro

Sekreterare Kenneth Narstam
Leder föreningens administration inkl besökshantering
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail.

Kassör och firmatecknare Per Olin
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare

Ledamot redaktionskommitté Thomas Ericsson
Redaktionskommittéansvarig, Information & PR
samt sociala medier

Ledamot Tradition Jan Hjelm
Leder traditionsgruppens arbete

Ledamot Veteran Stefan Nordgren
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTS

Ledamot Veteran Thomas Grevholm
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS H
Är föreningens POC gentemot MHS H

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.