Styrelseprotokoll-2018-02-05

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte: Styrelsemöte februari 2018
Tid: 2018-02-05 kl 1500 – 1630
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum


1. Öppnande av mötet. Ordföranden

2. Fastställande av dagordning. Sekreteraren

3. Föregående protokoll. Sekreteraren
– Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar Kassör

– Ekonomiska läget
– Medlemsläget

4.2 Genomförd verksamhet Ansvarig ledamot

– Möte med C FMTS 27/11
– Utskick Kamratbladet 4/12
– Representation
– Adventskaffe 10/12
– FMTS julavslut 14/12
– Examen SOU 15/12
– Au-möte – årsmöteshandlingar 8/1
– Rekryteringsåtgärd FMTS personalsamling
15/1
– Möte Stefan Gustafsson om diplomlayout 17/1
– Rekryteringsinsats MHS-H 5/2

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet Ansvarig ledamot

– Enligt verksamhetsplanen
– Utskick av årsmöteshandlingar
– Årsmötet 8 mars
– Valberedningens förslag
– Redaktionskommittémöte 21 mars
– Pubafton 28 mars?
– Veteranlunch 29 mars
– SMKR möte Sthlm 10-11 april – Deltagande
– Styrelsemöte 18 april

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete Ordförande

– Ekonomi för fler deltagare på SMKRs möte 10-11/4
– Fastställande av diploms utseende
– Utse ansvariga för aktiviteter ovan
– År
– Utse hedersledamot
– Föreläsare årsmötet klar
– Redaktionskommitté
– Pubafton
– Veteranlunch
– SMKR möte
– Styrelsens prioriteringslista

5. Veteranstöd POC Veteranstöd

– Veteranverksamhet kamrat-
föreningens åtaganden

6. Traditionsärenden POC

Traditionsvård

– Verksamhet museikommittén
– Läget avseende foton till Konvaljmässen
– Åtgärdsplan/prio verksamhet museet

7. Kamratbladet. Redaktör

– Läget avseende nr 1 2018

8. Inkommen post/mail Sekreteraren

– Bok+tidning SFF
– Inbjudan SMKRs möte 10-11 april
– Rekryteringsenkät SMKR

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet Ordföranden

11. Nästa möte. Sekteretaren
– 2018-03-08 , 1630 – 2000 Årsmöte

12. Ordföranden avslutar mötet. Ordföranden

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2018-02-05
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm(Adjungerad), Fredrik Finér (ers Stefan Nordgren), Thomas Ericsson (Adjungerad), Thomas Grevholm
Valberedningen Kent Kristiansson (Adjungerade)
Förhinder: Bengt-Åke Andersson (resa), Johnny Neinhart (Avsagt sig sitt styrelseuppdrag), Ingmar Stenbeck
————————————————————————————–
1. Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2. Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3. Föregående protokoll lästes upp.

Uppföljning av beslut tagna på styrelsemötet 2017-11-07 och tidigare:

Inga kvarstående beslut på förra styrelsemötet 2017-11-07

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Johnny N tar fram artikel om FMTS nya fana till julnumret. Kvarstår

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut: Styrelsen beslutar att ständigt medlemskap i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening upphör att gälla i samband med detta verksamhetsårs utgång. F r om verksamhetsåret 2018 betalar alla medlemmar medlemsavgift.
Kommentar: Styrelsen kommer att leta igenom gamla protokoll för att kontrollera när och vad som sas i beslutet om ständigt medlemskap. Det är viss oordning i det som har arkiverats. Det finns ingen garanti att rätt protokoll hittats där det beslutet framgår.
Förs till årsmötet för slutligavdömning

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet. Ärendet kvarstår för ytterligare beredning

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på 86 880 kr.

Kassören har gjort klart bokslutet för 2017. Underlaget sänds till revisorerna för översyn. Kassören ser till att bokslutet efter revisorernas granskning finns upptryckt till årsmötet.

Kassören har gått igenom medlemsregistret och fortsätter att kontinuerligt uppdatera registret med inkomna förändringar.

Kassören har lämnat in ett budgetförslag för 2018 till FMTS.

4.2 Genomförd verksamhet

Ordförande har haft möte med C FMTS angående förnyelse av gällande verksamhetsöverenskommelsen. Efter diskussion kom kamratföreningen och C FMTS överens om att inte ändra i gällande överenskommelse vilket innebär att den gäller tv.
A32 diskuterades och frågan är återremissad till föreningen för kontroll om vi kan få någon hjälp från någon annan aktör (SAAB, F10 kamratförening) med reparationen.

Kamratbladet nr 2 2017 sändes ut i början på december till medlemmarna.

Ordförande orienterade att han representerat kamratföreningen på följande event; adventskaffe i Halmstad garnison 10/12, FMTS julavslut 14/12 samt examen för SOU på FMTS 15/12.

Kamratföreningens arbetsutskott har haft möte den 8/1 för att ta fram årsmöteshandlingarna. De framtagna handlingarna har sedan delgivits styrelsen per E-post för ett tidigt beslut så att handlingarna kunde tryckas upp till styrelsemötet 5/2 för paketringen och utskickande. Styrelsen beslöt att godkänna framtagna handlingar inför årsmötet per E-post.

Ordförande har haft möte med Stefan Gustafsson angående framtagande av ett diplom för kamratföreningen. Förslaget redovisas under p 4.4 Behov av avdömningar.

Ordförande har genomfört rekryteringsåtgärd på FMTS personalsamling 15/1 samt MHS-H personalorientering 5/2.

Löpande uppdatering av föreningens hemsida, Facebook och Twitter har genomförts.

4.3 Kommande verksamhet

Kommande verksamhet enligt den preliminärt framtagna verksamhetsplanen som redovisats på hemsidan samt på sista sidan i Kamratbladet nr 2 2017.

Årsmöteshandlingar i form av introduktionsbrev, kallelse och agenda skall paketeras och skickas ut. Delar av styrelsen påbörjade arbetet efter styrelsemötet och avser avsluta det på onsdag den 7/2.

Kassören har säkerställt att Konvaljmässen är bokad för middag efter årsmötet. Preliminärt deltagande har lämnats men skall kompletteras efter tiden för slutlig anmälan till årsmötet. By 11 Förvaltaren är bokad för kamratföreningens räkning mellan 1600-1830 den 8 mars.

Valberedningens ordförande var kallad till mötet och redovisade arbetsläget inför valet av styrelse m m. Läget ser bra ut men än återstår att leta upp ett par kandidater till styrelsen.

Redaktionskommittémöte är inplanerat till den 21 mars. Manusstopp för Kamratbladet nr 1 2018 är den 1 maj.

Pubafton är inbokad till den 28 mars

Veteranlunch är inbokad till 29 mars.

Kamratföreningen deltar med 2 deltagare i SMKR representantskapsmöte den 10-11 april 2018.

Föredragskväll genomförs den 25 april. Uppdrogs åt Thomas Grevholm att undersöka med mj Jacob Floden om han var villig att ställa upp som föreläsare och berätta om sin internationella tjänst i ”OPERATION INHERENT RESOLVE” i Irak.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Beslut: Beslöt styrelsen att stå för kostnaden, 950 kr, för deltagare nr 2 till SMKRs möte 10-11 april. Kostnader för deltagare nr 1 står SMKR för.

Beslut: Beslöt styrelsen att fastställa framtaget förslag till nytt diplom för kamratföreningen att använda vid olika representationstillfällen m m.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse öv Bo Lennhammar till hedersledamot i kamratföreningen.

Beslut: Beslöt styrelsen att godkänna förslag till föreläsare på årsmötet. Föreläsare är öv Mats Klintäng som kommer att prata om det nya Totalförsvaret.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse Thomas Ericsson till redaktionsansvarig för Kamratbladet

Beslut: Beslöt styrelsen att avtackning av avgående styrelsemedlemmar skall ske med diplom samt 1 års fritt medlemskap i Kamratföreningen

Beslut: Beslöt styrelsen att avtacka föreläsare med en vinflaska.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse Bengt Åke Andersson till att ansvara för genomförandet av kamratföreningens deltagande i pubafton respektive veteranlunch.
Samverkan beträffande genomförandedatum skall ske med mässföreningen samt FMTS o MHS-H veteransamordnare

Beslut: Beslöt styrelsen att ordförande jämte Thomas Ericsson är föreningens representanter på SMKRs möte 10-11 april 2018.

Beslut: MHS-H erhåller ny förbandschef i april och FMTS i september. Styrelsen beslöt att ordförande skall begära företräde hos respektive chef för att orientera om kamratföreningens verksamhet snarast efter dem tillträtt sina tjänster.

Genomgicks styrelsen prioriteringslista för 2018 varvid styrelsen konstaterade att följande punkter var klara; p 2.1, 2.2, 2.3, 9.
Prioriteringslistan finns som bilaga 2 till protokollet 2017-11-07.

5. Veteranstöd

Ingen verksamhet genomförd. Thomas Grevholm MHS-H har initierat ett möte mellan Halmstad garnisons kamratföreningar och veteransamordnare i syfte att klara ut vilka aktiviteter som skall ske samt hur de olika aktörerna skall agera i olika sammanhang som har med veteran verksamhet att göra.

Lv 6 är sammankallande till detta samverkansmöte

6. Traditionsärenden

Museikommittén fortsätter enligt uppgjord prioriteringslista.
Jan Hjelm redovisade museet åtgärder i närtid. Röjnings- och gallringsarbetet fortsätter. Digitaliseringen av filmmateriel är i startgroparna. Kommittén har lyckat hitta ett antal artiklar om de olika skolorna som fanns på F14.

USB minne är lämnat till mässföreningen med gamla kort från F14 på enligt önskemål. Det finns också ett antal tavlor som kan vara av intresse för mässföreningen att hänga upp i puben. Lars Balkö är kontaktperson i museikommittén för detta arbete.

7. Kamratbladet

Arbetet med Kamratbladet nr 1 2018 har påbörjats. Thomas Ericsson återkommer på styrelsemötet den 16 maj med ett utkast till nr 1 2018 av Kamratbladet. Manusstopp är satt till 1 maj för det första numret av Kamratbladet.
Innehållet kommer att vara artiklar från förbanden, från kamratföreningen samt historiska artiklar. Det finns redan nu ett underlag som väl täcker in delar av innehållsbehovet för nästa nummer av tidningen.

8. Inkommen post/mail

Bok och tidning från SFF har inkommit och lämnades till museikommittén (Jan Hjelm)

Inbjudan till SMKRs möte i april. Styrelsen utsåg ordförande och Thomas Ericsson att delta.

Ordförande har utarbetat ett svar på SMKRs rekryteringsblankett och efter E-post utskick till styrelsen för synpunkter skickat in kamratföreningens svar till SMKRs handläggare.

Inkom förslag på avtal till kamratföreningen från SMM (Sveriges Militära Minnesmärken) avseende skötsel av ett antal minnesmärken.

Beslut: Styrelsen beslöt att ta på sig ansvaret för skötsel av tilldelade minnesmärken. Ordförande fick i uppgift att kontakta SMM för kontroll av utskickat avtalsförslag.

9. Övriga frågor.
Inga

10. Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2018-02-05

Beslut: Beslöt styrelsen att stå för kostnaden, 950 kr, för deltagare nr 2 till SMKRs möte 10-11 april. Kostnader för deltagare nr 1 står SMKR för.

Beslut: Beslöt styrelsen att fastställa framtaget förslag till nytt diplom för kamratföreningen att använda vid olika representationstillfällen m m.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse öv Bo Lennhammar till hedersledamot i kamratföreningen.

Beslut: Beslöt styrelsen att godkänna förslag till föreläsare på årsmötet. Föreläsare är öv Mats Klintäng som kommer att prata om det nya Totalförsvaret.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse Thomas Ericsson till redaktionsansvarig för Kamratbladet

Beslut: Beslöt styrelsen att avtackning av avgående styrelsemedlemmar skall ske med diplom samt 1 års fritt medlemskap i Kamratföreningen

Beslut: Beslöt styrelsen att avtacka föreläsare med en vinflaska.

Beslut: Beslöt styrelsen att utse Bengt Åke Andersson till att ansvara för genomförandet av kamratföreningens deltagande i pubafton respektive veteranlunch.
Samverkan beträffande genomförandedatum skall ske med mässföreningen samt FMTS o MHS-H veteransamordnare

Beslut: Beslöt styrelsen att ordförande jämte Thomas Ericsson är föreningens representanter på SMKRs möte 10-11 april 2018.

Beslut: MHS-H erhåller ny förbandschef i april och FMTS i september. Styrelsen beslöt att ordförande skall begära företräde hos respektive chef för att orientera om kamratföreningens verksamhet snarast efter dem tillträtt sina tjänster.

Beslut: Styrelsen beslöt att ta på sig ansvaret för skötsel av tilldelade minnesmärken. Ordförande fick i uppgift att kontakta SMM för kontroll av utskickat avtalsförslag

11. Nästa styrelsemöte sker 2018-03-14, och är ett konstituerandemöte för den nyvalda styrelsen, kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats.

Årsmöte genomförs den 8 mars med start kl 1630-2030. Styrelsen samlas kl 1600 i By 11 för att förbereda genomförandet årsmötet.

12. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Hans Hansson Hans Hansson
Sekr (tf) Ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.