Styrelseprotokoll-2017-03-20

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

PROTOKOLL konstituerandemöte

Möte: mars/2017
Tid: 2017-03-20
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
§ 1. Ordföranden öppnande mötet.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 12 övrigt;
– Mall protokoll
– Uppdatering av adress och telefonnummerlista
– Inpasseringsrutiner
– Kullabergs ceremoni
– Föreningsresa i juni
– Inbjudningar från Lv6 kamratförening, I16 kamratförening, Svensk Flyghistorisk Förening, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, FV Ordförandekonferens, Nordiskt kamratföreningsmöte
– Lokalproblem museum
– A32 åtgärder

§ 3. Närvaro och beslutsmässighet
Närvarande; Hans Hansson, Per Olin, Stefan Nordgren, Bengt-Åke Andersson, Thomas Grevholm
Frånvarande; Johnny Neinhart, Ingemar Stenbeck
Mötet var beslutsmässigt.

§ 4. Val av mötessekreterare och protokollförare

Ordförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.

§ 5. Val av justeringsman

Stefan Nordgren valdes till justeringsman

§ 6. Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetet

Ordförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet. Dessa tankar är tidigare utsänt via mail;

Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket ”självgående” individer. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk

Styrelsens åligganden
– Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål.
– Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
– Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
– Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
– Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
– Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
– Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
– Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd.
– Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet

§ 7. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Möte valde Bengt-Åke Andersson till vice ordförande. Per Olin har ett år kvar på sitt val som kassör. Till ny sekreterare utsågs Johnny Neinhart. Då Johnny var frånvarande får utnämningen anses vara preliminär. Då sekreterare är utsedd skall den nya sekreteraren ta kontakt med Anders Hed för att få överlämnat de administrativa handlingar som han som f d sekreterare (2016) innehar.

§ 8. Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

Ordförande presenterade ett förslag på fördelning av uppgifter och ansvar. Styrelsen fastställde förslaget. Förslaget bifogas som bilaga 1 till protokollet.
Per Olin tog upp frågan om vilka möjligheter det fanns att utöka styrelsen så att man får in fler som kan jobba med de olika uppgifterna som åligger styrelsen. Ordförande såg inga hinder att adjungera in de antal som man behövde. Thomas Grevholm fick i uppgift att prata med Tony Nilsson fd MHS H och Per Olin fick i uppgift att prata med Lars Balkö om de var villiga att bli adjungerade till styrelsen under 2017.

§ 9. Information till medlemmarna om nya styrelsen

I nästa utskick som beräknas skickas ut i april skall information om den nya styrelsen bifogas. Alla utskick ska så långt det är möjligt samordnas för att hålla kostnaderna nere. Mail skall nyttjas i stor utsträckning som möjligt. För de som saknar dator kan SMS användas

MHS H och FMTS bidrar med tjänstekuvert för postala utskick för att minska kostnaderna för föreningen.

§ 10. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2017-03-06- -2018-03-08

Enligt § 6. i stadgarna så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

För tiden 2017-03-06 – – 2018-03-08 firmatecknar ordförande Hans Hansson samt kassör Per Olin, var för sig, kamratföreningen.

Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna för firmatecknarna.

§ 11.Övriga frågor

Förslag på ny dagordning

– Förslaget bifogas protokollet som bilaga 2

Telefonnummer- och adresslista

– Uppdaterad lista bifogas protokollet som bilaga 3

Inpassering FMTS

– Styrelsen uppdrog åt Johnny Neinhart att undersöka om styrelsen kunde få ut ett R Card alternativt stående inpassering för de som ingår i styrelsen för 2017.

Kullabergsceremonin

– Anders Hed från förra styrelsen är den person som hållit i Kullabergsceremonin. Styrelsen utsåg Johnny Neinhart att var ansvarig för planeringen av den kommande Kullabergsceremonin. Johnny bör söka kontakt med Anders Hed för överlämning av vidtagna åtgärder.

Kommande föreningsresa i juni

– Bengt-Åke Andersson utsågs att var ansvarig för planering av resan. Inriktning är besök i Göteborgsområdet. Förslag Säve museum, Volvomuseum, FöMEDC. Tidpunkt 7 juni. Ekonomiska ramar; buss vi avtal med FMTS samt en avgift av varje person på mellan 150-250 kr för att täcka övriga kostnader.
I övrigt fick Bengt-Åke i uppdrag att söka kontakt med I 16 kamratförening för att undersöka eventuella överblivna platser på deras Finlandsresa kunde erbjudas våra medlemmar.

Hemsidan, sociala medier

– Frågan var inte akut men behöver tas upp på kommande styrelsemöte. Hemsidan behöver uppdateras samt föreningen bör synas på övriga sociala medier.

Inbjudningar

– Lv 6 kamratförenings årsmöte den 30 mars. Bengt-Åke skulle höra om Ingmar Stenbeck kunde gå. Svar om deltagande till Lv 6 kamratförenings årsmöte insänds senast den 23 mars via utsedd deltagare

– I 16 kamratförenings årsmöte den 7 april. Alla i styrelsen var upptagna. Bengt-Åke undersöker med Ingmar Stenbeck om han kan gå på detta årsmöte också. Om Ingmar kan delta så meddela mig så mailar jag inbjudan så att Ingamt kan svara före den 30 mars

SMKR centrala möte

– Ordförande deltar och anmäler själv sitt deltagande

FV ordförandekonferens

– Ordförande deltar och har anmält sitt deltagande den 29-30 mars i Uppsala

Nordisk kamratföreningsmöte 14-18 juni

– Ordförande deltar så mycket som möjligt. FMTS behöver 4 guider lördag den 17 juni (i buss) som säkerställer att bussarna kommer rätt. Intresserade volontärer från kamratföreningen anmäler senast den 10 april sitt deltagande som volontär till kamratföreningen. Informationsblad om detta går med utskicket i april till medlemmarna.

SFF årsmöte i Ängelholm

– Ordförande meddelar per mail att ingen från kamratföreningen deltar

Lokalproblem

– Per lyfte frågan om bättre nyttja vår sammanträdeslokal. Museet har behov av att öka sin yta. Pers förslag till omdisponering av dagens sammanträdesrum bifölls av styrelsen. Per fick i uppgift att meddela museigruppen att man fick lov att påbörja omdisponeringen av sammanträdesrummet. Stefan Nordgren undersöker möjlighet att få tillgång till Internet på en dator för föreningen

A 32

– FMTS representant Stefan Nordgren klargjorde att myndigheten inte har några möjligheter att lägga några pengar på att restaurera A32. Ordförande fick i uppgift att samverka med Ängelholms kamratförening i frågan för att se om man kan hjälpas åt att få ordning på A32

§ 12. Nästkommande möten

Styrelsen fastslog de kommande styrelsemötena för 2017 och 2018 fram till årsmötet.
– 24 april kl 1500-1630 i föreningens styrelserum

– 22 maj kl 1500-1630 i föreningens styrelserum

– 4 september kl 1500-1630 i föreningens styrelserum (Bengt-Åke deltar ej pga.resa)

– 6 november kl 1500-1630 i föreningens styrelserum

– 5 februari kl 1500-1630 i föreningens styrelserum

– 8 mars årsmöte by 11

Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

– Ett Au möte planeras till 8 januari för att förbereda handlingar inför årsmötet

§ 13. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.

Hans Hansson
Tillförordnad mötessekreterare Stefan Nordgren
Justeram.

Bilaga 1 till protokollet 2017-03-20
Styrelsesuppgifter verksamhetsåret 2017
Ordförande och firmatecknare Hans Hansson
Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR
Representerar föreningen externt

Sekreterare Hans Hansson
Leder föreningens administration inkl besökshantering
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail.


Kassör och firmatecknare Per Olin
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare

Vice ordförande/ledamot Verksamhet 1 Bengt-Åke Andersson
Ansvarar för planering av föreningens verksamheter
Leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro

Ledamot Verksamhet 2 Ingemar Stenbeck
Stödjer planering av föreningens verksamheter
Medlemsutveckling, rekrytering

Ledamot Veteran Stefan Nordgren
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTS

Ledamot Tradition Johnny Neinhart
Leder traditionsgruppens arbete

Ledamot Utbildning / mediaBengt-Åke Andersson
Ansvarig för föredragscafé
Leder kompetensutveckling för styrelseledamöter
Föreningens hemsida, sociala medier

Ledamot Thomas Grevholm
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS H
Är föreningens POC gentemot MHS H

Bilaga 2 till styrelseprotokoll 2017-03-20

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte månad XX/20XX
Tid: 20XX-XX-XX kl XX
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
————————————————————————————–
§ 1. Ordföranden öppnande mötet.
§ 2. Närvaro och beslutmässighet
§ 3. Godkännande av kallelse
§ 4. Godkännande av dagordning
§ 5. Adjungeringar
§ 6. Föregående protokoll lästes upp
§ 7. Verksamhet
7.1 Ekonomi och medlemmar
7.2 Genomförd verksamhet
7.3 Kommande verksamhet
7.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete
§ 8. Veteranstöd
§ 9. Traditionsärenden
§ 10. Kamratbladet.
§ 11. Inkommen post/mail
§ 12. Information från POC FMTS och MHS – H
§ 13. Övriga frågor.
§ 14. Beslut tagna av styrelsen
§ 15. Nästa möte, 20XX-xx-xx, kl XXXX – XXXX
§ 16. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Sekr Ordf

Bilaga 3 till styrelseprotokollet 2017-03-20

 

 

Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening

Kontaktlista styrelsen 2017
Namn, MobilTel, bostad E-post
Kamratföreningen 035-266 2036, flygkamrat@spray.se

Ordförande
Hans Hansson 072-2104433, hans.b.hansson@telia.com

Ledamöter
Bengt-Åke Andersson 070-586 0451,035-60451,info@utbs.se

Thomas Grevholm, 076-6492021, thomas.grevholm@mil.se

Johnny Neinhart, 070-675 2405, 035-59821
johnny.neinhart@mil.se

Ingemar Stenbeck, 70-644 4470,035-40355, ingemar.stenbeck@gmail.com

Stefan Nordgren, 070-675 2445, arb035-266 2626
hem 035-211677, stefan.nordgren@mil.se

Per Olin070-295 2993,035-106713,per.olin@bergschold.se

KamratBladet
Stefan Gustafsson, 073-357 6721, utblickmedia@gmail.com
Jan Dorf (ansv utg) Jan.dorf@mil.se

Traditions gruppenMuseet, Onsdagar 10-14
Lars Balkö 070-260 2798, 035-35413, lars.balko@bredband.net
Solveig Gunbro 070-584 3846, 035-215591 solveig.gunbro@live.se
Stefan Gustafsson 073-357 6721, utblickmedia@gmail.com
Bo Nydahl070-846 2199, 035-184347
Mårten Mårtensson072-542 1992

Veteransamordnare
Magdalena Ribbentjärn 070-675 2461

Valberedning 2015
Kent Kristiansson 070-497 6930,035-133278 Sammankallande
Kjell Persson 070-536 9058


Agenda

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Styrelsen

Dagordning vid konstituerande möte med Flottiljområdets kamrat och veteranförening 2017 i styrelserummet på FMTS den 20 mars 2017.

§ 1. Mötets öppnade
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Närvaro och beslutsmässighet
§ 4. Val av mötessekreterare och protokollförare
§ 5. Val av justeringsman
§ 6. Styrelseordförandens övergripande inriktning av styrelsearbetet
§ 8. Val av Vice ordförande, sekreterare och kassör
§ 9. Ledamöters uppgifts- och ansvarsfördelning.
§ 10. Information till medlemmarna om nya styrelsen
§ 11. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2017-03-06 – – 2018-03-08
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Nästkommande möten
§ 14. Mötet avslutas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.