Styrelseprotokoll-2017-01-17

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

DAGORDNING STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL styrelsemöte

Möte: Styrelsemöte
Tid: 2019-08-28  
Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm, Jörgen Sennow(ersätter Stefan Nordgren), Patrik Rydell, Reino Paakkonen

1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt. Ordförande hälsade Patrik Rydell välkommen till styrelsen.

2.      Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3.      Föregående protokoll lästes upp.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4.     Verksamhet
4.1.1     Ekonomi och medlemmar

– Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. Efter betalning av bussen till F17s flygdag (2019 års föreningsresa) återstår det 21 348,92-: kr.

– Nya ekonomiska bidrag

Ordförande redovisade resultatet av inskickade framställningar om ekonomiskt stöd till projektet. SFF genomförde styrelsesammanträde den 27/5 och föreningen har fått ett svar från SFF. Föreningen erhöll 10 000 kr som betalas ut i efterskott mot uppvisning av kvitton för verksamhetens genomförande.  SFF lokalt stödjer med 5000 kr. Ansökan till Halmstad kommuns nämnder Arrangör och kulturstöd (ansökan 50 000: -kr) utföll med ett negativt svar 0 kr. Hemvårdsförvaltningen (ingen summa specificerad) hade sitt sammanträde i början på juni. Svar på ansökningen blev 6506 kr.

Dessa bidrag är utbetalda (ej SFF centralt) och finns med i sammanställningen av kvarvarande medel.
Vi har även erhållit bidrag från Bil Månsson för vårt bilkörande fram till juli. Nytt underlag för augusti lämnas in då månaden är slut och kommer att medföra ett bidrag på  7000 kr.
ICA Maxi stödjer med 3000-: kr samt sponsring av invigningen med snittar, bubbel ,kaffe och kaka för inbjudna gäster.
Inspiratören en samarbetspartner som stödjer med färg och andra tillbehör för målning av pelaren.

Vid genomgång av större utgifter under resten av året konstaterade styrelsen att medel måste avsättas för utgivningen av tidningen samt ersättning till Stefan Gustavsson bedömt ca 15 000 kr.

-A32 projektet

– Ekonomi
             Större kvarvarande utgifter för renoveringen är färg till målningen
             av flygplanet samt inköp av torrluftsaggregat. Bedömt ca 15 000 kr
           för torrluftsaggregatet.

– Samarbetspartner

Inspiratören är ny som samarbetspartner samt Perry Mason (för dekalerna)

– Medlemsläget
Vi har 154 medlemmar i vårt register varav 3 st. är hedersmedlemmar. Ett antal nya medlemmar är på väg in. Av de 154 är ca 14 st. icke betalande medlemmar då de erhöll sitt 1 års medlemskap gratis vid pensionering från FMTS och MHS-H.
 
Beslut: M.h.t. det ekonomiska läget och behov av medel till A32 projektet beslöt styrelsen att inte betala grattis lunch i matsalen för de som arbetar i museet. Beslutet gäller under resten av året. Patrik Rydell undersöker om FMTS eller MHS-H kan avvara en mikrovågsugn tillfälligt att ställa i klubbrummet som ersättning.
 
4.1.2     Genomförd verksamhet

– A32 renovering

– Renoveringsläget

Plåtar på A32 byts ut samt nitas. Korrosionsskyddsarbete fortsätter. Bakkroppen från Vidsel finns på Såtenäs och kommer till Halmstad på tisdag i nästa vecka, 3/9, med hjälp av FMTS servicegrupp.

Lars Göran Nilsson har tillkommit till de som jobbar med putsningen på flygplanet. Kommer att börja jobba 2 dagar per vecka (för de som kan).
Ny huv kommer ned den 21/9.
Pelaren kommer att ställas i ordning under kommande veckor dvs tvättas, primas och målas.

Förfrågan har gått till F7 och FV Museum om reservdelar men ännu har inga svar erhållits. Efter telefonsamtal med FV Museum, Torsten Nilsson, så ombads vi skicka in våra behov på nytt. Detta har Kenneth gjort.

– Samarbetspartner

Se p 4.1

– Föreningsresa
25 st. medlemmar bordade bussen 0700 vid Arenan för vidare färd mor F17 och Ronneby. Man anlände kl. 1030. Omdömena från deltagarna var att det var en hellyckad dag. Bra flyguppvisningar, bra markutställningar och bra organiserat.
Det var 25 nöjda resenärer som anlände till Halmstad kl. 1900.

– Veterandagen den 29/5

Föreningen deltog med fana vid ceremonin i Norre Katts Park. Lars Linden från MHS-H höll högtidstalet. Ett ca 75 veteraner hade samlats för att övervara ceremonin.
 
–      Nordiskt kamratföreningsmöte 12–16 juni Norge
 
Från kamratföreningens sida deltog ur styrelsen Hans och Thomas. Utöver det deltog Stig Leman och från andra kamratföreningar i Halmstad deltog 4 st.
Onsdag var resdag och mötet med program, som är redovisat på hemsidan, var varierat och intressant. Mötet ägde rum i Elverum och Reina läger där vi var förlagda. Programmet finns återgivet på hemsidan i detalj. Vi bjöds på såväl civila som militära inslag under våra dagar där. Söndag var avresedag mot Halmstad dit vi anlände på eftermiddagen. Viktigt och nyttigt att var med och träffa företrädare från andra kamratföreningar i Sverige såväl som i Norden. Kan varmt rekommenderas att delta.
 
–      KamratBladet nr 1 – 2019
 
I år är det jubileum. Vi firar 75 år av militär verksamhet på flotiljområdets sida av Galgberget. F14 sattes upp 1944 och skulle varit 75 år. MHS-H, efterföljaren av FOHS, firade 20 års jubileum. Med anledning av det hade styrelsen beslutat att 2019 års Kamratbladsnummer skulle till stor del ägnas åt lite historiska nedslag m a a jubileumsåret. KamratBladet nr 1–2019 gick ut till medlemmarna strax före midsommar. Vi har fått många positiva reaktioner på innehåller i tidningen.
 
–      Värnpliktsuttryckning 14 juni
Kamratföreningen deltog via Reino Paakkonen på avslutningen. Föreningen delade ut diplom och presentkort till bäste kamrat och bäste soldat. Malin Forsell erhöll premie som bäste soldat och Jonatan Strandell erhöll premie som bäste kamrat

– Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats efterhand med både nya historiska bilder såväl som artiklar om saker som hänt.

4.1.3     Kommande verksamhet

– Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

– Utgivning av jubileumsnummer av Kamratbladet 2 förbereds av redaktionskommittén se punkt 7 nedan.

– Museikommitté mötena har starta efter sommarens uppehåll. Sporadiskt öppethållande har skett även under sommaren.
–      Styrelsen beslutade att anordna en enklare samling under november till självkostnadspris på mässen för att avsluta jubileumsåret. Denna samling samordnas med mässföreningens PUB kväll. Datum erhålls från Jörgen Sennow för PUB kväll i november. E-postinbjudan kommer därefter gå ut till medlemmarna.
–      Studiebesöket på FMTS är flytta till den 23 oktober. Tid 0930–1430.
–      SMKR genomför sitt regionala möte i Borås den 4 september. Thomas deltar från föreningen.
–      FN dagen den 24 oktober högtidshålls i Norre Katts Park kl. 1600–1730. MHS-H ansvarig. Samordning kommer att ske med firande i St. Nikolai kyrka och fika på soldathemmet
–      9–10/9 besöker F7 kamratförening FMTS. Vi får gärna delat under det besöket med någon från styrelsen
–      12/9 är nästa PUB-kväll dit vi alla i kamratföreningen är välkomna
–      17/12 är det lillejul och även dit är vi välkomna

4.2     Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Styrelsen beslöt att bjuda in till avslutning av jubileumsåret under november månad. Kallelse kommer per E-post.

Ingen grattis mat i matsalen under resten av året 2019.

5     Veteranstöd

Inget

6     Traditionsärenden

Arbete pågår med att göra om utställningsytorna. I övrigt är det lite stopp m.h.t. till kommande beslut om ombyggnation (letas efter kontorsutrymmen på områdets alla byggnader).

7     KamratBladet

Thomas redovisade underlaget för nästa nummer av KamratBladet. Redaktionskommittén sammanträder i närtid. Utgivningen sker i december.
 
8     Inkommen post, mail m m

Det har kommit en del anmälningar till olika aktiviteter samt kamrattidningar från andra kamratföreningar. Även en del räkningar har inkommit som vidarebefordrats till kassören för betalning.

9     Övriga frågor

–      F9 kamratförening anmäler att de inte vill ha någon tidning
–      Gunnar Lundgren (94år) ringde och anmälde att vi använt fel datum vid Härnösandkraschen. Skall vara den 10 februari.
–      Erhöll 1 ex av F14 tidning 1/94 samt 3/94 där artiklar om ursprungliga uppsättningen av A32 beskrivs.
–      Vi har fått en kontaktperson på flygstaben. Det är Manus Tillby telefon 070-6057948, E-post magnus.tillby@mil.se

10   Beslut från mötet

Beslut:

M.h.t. det ekonomiska läget och behov av medel till A32 projektet beslöt styrelsen att inte betala grattis lunch i matsalen för de som arbetar i museet. Beslutet gäller under resten av året. Patrik Rydell undersöker om FMTS eller MHS-H kan avvara en mikrovågsugn tillfälligt att ställa i klubbrummet som ersättning.
 
Styrelsen beslutade att anordna en enklare samling under november till självkostnadspris på mässen för att avsluta jubileumsåret. Denna samling samordnas med mässföreningens PUB kväll. Datum erhålls från Jörgen Sennow för PUB kväll i november. E-postinbjudan kommer därefter gå ut till medlemmarna.
 
SMKR genomför sitt regionala möte i Borås den 4 september. Thomas deltar från föreningen.
 
11   Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 2019-10-09 kl. 1400–1530

12   Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.


Hans Hansson                                          Hans Hansson
Sekreterare                                               Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.