Kallelse och protokoll 2021-06-16

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte:            Styrelsemöte nr 5 juni 2021

Tid:               2021-06-16 (kl. 1400 – 1530)                 

Plats:             OBS Möte ute på Handikappsbadet i Tylösand OBS

--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                  Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                Sekreteraren

                      Kvarstående frågor/beslut
                                           
4. Verksamhet                                                                    Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                      Kassör

                      - Ekonomiska läget
                                           
                      - Nya ekonomiska bidrag                         Ordf.

                                           - Ej utbetalt 2021 års
                                           ekonomi från FMTS

                                           - Sökt bidrag Hemvårds-
                                           förvaltningen

                                           - Sökt Bidrag region
                                           Halland VR produktion

                                           - Sökt bidrag FMTS lokaler

                                           - Sökt bidrag Regin Halland
                                            Expresstöd
                                                                                       
                      - Medlemsläget                                           Kassör

                                           - Uppdatering medlems-    Thomas
                                           registret slutprodukt

                                        
4.2 Genomförd verksamhet                                           Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

                      - Styrelsemöte video 2021-05-26                     
                      - Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

                      - Videomöte med destination Halmstad

                      - Skrivelse till C FMTS

                      - Skrivelse till region Halland

                      - Skrivelse region Halland Expresstöd

                      - Skr Destination Halmstad om stöd

Redaktionsmöten

                      - KamratBladet nr 1-2021 distribuerad

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet                                             Ansvarig ledamot

                      - Enligt verksamhetsplanen

                                             - Inställd tv pga.
                                            Coronaviruset

                                            - Premie samt diplom
                                            utdelning till GU FMTS

                                            - Ställa ut på Stora torg      Thomas
                                            Halmstad 21 augusti
                                            kl. 1100-1600

                                            - Verksamhetenligt normal
                                            rutin återupptas 1/8?

                      - Museikommittémötte

                                             - Inställd tv pga. Coronaviruset

                                            - Eventuell VR produktion kontakt
                                            med fotograf

                                            - Videomöte med kommunledning
                                            17/6 kl. 10-11

                      - Redaktionskommittémöte

                                            - Planering nr 2 2021 

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete       Ordförande

                      - Ställningstagande till fortsatt
                      agerande i museifrågan

5. Veteranstöd                                                                  POC Veteranstöd
                     

                      - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden      

6. Traditionsärenden                                                      POC Traditionsvård

                      - ?
                     
7. Kamratbladet.                                                                Redaktör

                      - Innehåll nr 2 KamratBladet                  Reino

8. Inkommen post/mail                                                   Sekreteraren

                      - Mail

                                           - Mail till C FMTS med
                                           förfrågan om resultat på
                                           vår framställan om bidrag

                                           - Svar från Region Halland
                                           på vår framställan VR
                                           
                      - Post

                                           - Ej kontrollerad då tillträdes-
                                           förbud till FMTS område  
                                           
9. Övriga frågor.                                                              Ordföranden

                      - Inget

10. Beslut från styrelsemötet                                     Ordföranden

 

11. Nästa möte.                                                              Sekreteraren

                      - Styrelsemöte ordinarie plats
                      nr 4 2021-08-18 1400–1530
                                            
12. Ordföranden avslutar mötet.                                    Ordföranden

 

Hans Hansson
Sekr


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT - OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-06-16

                                                                                       
Möte:            Styrelsemöte 5
Tid:               2021-06-16  

Plats: Handikappbadet Tylösand ute , Corona säkrat möte

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen, , Thomas Ericsson Jan Hjelm, Kenneth Narstam

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, 

 

1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2.      Dagordningen

Dagens möte var ett Corona säkrat möte ute vid Handikappbadet i Tylösand.

 

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

 

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 83 604,70 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan.

Utöver detta så har Ordförande lämnat in begäran om att få ett bidrag till verksamheten till Hemvårdsförvaltningen ( ca 5500:-kr)

En ansökan till region Halland (30 000:-kr) för ett virtuellt projekt har fått avslag.

Inget svar har erhållits från FMTS på vår ansökan om stöd för lokaler utanför FMTS område.

Region Hallands Expresstöd som söktes har fallit ut positivt. Föreningen erhöll 25 000 kr till VR projektet.

Beslut

Styrelsen beslöt bibehålla Pg nr som föreningen haft för A 32 renoveringen och använda det till museiupprustningen

Uppdatering av medlemsläget är nu avslutat. Många timmar har lagts ned för att få ordning på medlemsregistret.  Medlemsläget är 126 betalande medlemmar, 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade). 7 medlemmar har trots påminnelser ej betalt.

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under våren har varit begränsade pga. Coronaviruset.

- 2021-05-26 genomfördes föreningen ett styrelsemöte som ett videomöte.

- Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

- Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad då FMTS område haft och har tillträdesförbud för alla som inte jobbar där.

- Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet fortsätter. Ett antal skrivelser har utarbetats och skickats till C FMTS, Region Halland, Destination Halmstad samt kommunledningen.

- Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

KamratBladet nr 1 2021 är distribuerad till medlemmarna. En digital kopia finns att läsa på föreningens hemsida.

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

- Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Just nu lägger Coronaviruset hinder i vägen för all verksamhet då vi skall undvika större folksamlingar enlig FHM rekommendationer. Vi siktar på att komma igång den 1 augusti. Vi behöver ett besked från FMTS. Ordförande tar upp det den 18/6 med C FMTS.

- Thomas skall representerade föreningen vid GU avslut den 18/6 och dela ut diplom och premie till bästa kamrat och rekryt

- Föreningen ställer ut på Stora Torg den 21 augusti. Halmstad har erbjudit alla föreningar en möjlighet att stå på olika platser i Halmstad och marknadsföra sin verksamhet.

- Hans och Thomas genomför ett videomöte med kommunrådet Jonas Bergman, kommundirektör

Team Museet

- Museiverksamheten är inställd tv vad avser iordningställandet av museet inne på FMTS område. Eventuell kommer en VR produktion igång under juni. Detta förutsätter att föreningen får inpasseringstillstånd till museet inne på FMTS område. Kontakt är tagen med fotograf för projektet.

Redaktionskommittén

- Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 2-2021 fortsätter. Redaktionsmöte sker 13/9 samt 18/10 och manusstopp är den 5/11. Korrektur för nr 2 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 17/11. Tidningen avses ges ut i början på december.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Beslut

Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet. De fick även mandat att fatta beslut i museifrågan om så krävs om styrelsen inte hinner samlas m.h.t. till sommaruppehållet i föreningens verksamhet. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo.

Föreningen ställer ut på Stora Torg den 21 augusti. Halmstad har erbjudit alla föreningar en möjlighet att stå på olika platser i Halmstad och marknadsföra sin verksamhet.

Beslut

Hans undersöker med Hans Anderson om han vill ta samordningsansvaret i att planera för denna utställning. Reserv är Thomas och Hans. Följande anmälde att de kan hjälpa till under dagen den 21 augusti:

- Reino, Hans, Thomas, Kenneth, Jan

En diskussion fördes om upplägget och följande bör beaktas i den kommande planeringen:

- Väderskydd måste ordnas i form av tält som täcker utställda föremål

Transport av föremål till Stora Torg måste ordnas

- Utställningsföremål kan vara raketstol, docka med flygutrustning, andra flyganknutna föremål

- Presentation av A32 projektet och att vi blev året förening

- Försäljning av kepsar vykort m m

- Blankett för att ansluta sig som medlem skall finnas

- Inköp av lite godis att erbjuda besökarna

- Lotteri 20 kr lotten med vinst ett pass i SAAB Safir med Thomas (kan bli 3 vinster) med 2 lotteriringar vilket ger 4000kr till föreningen

- Bra möjlighet att rekrytera nya medlemmar för föreningen

- Kontrollera om FMTS vill vara med på ett hörn (rekrytering)


5. Veteranstöd

-

6. Traditionsärenden

Jan nämnde en intressant historia om en Mig 15 som nödlandade efter flykt från Polen i Horred. Lämplig artikel i nästa nummer av KamratBladet


7. KamratBladet


Planeringen av KamratBladet nr 2 fortsätter. Förslag på artiklar m m skickas till Reino.

 

8. Inkommen post/mail

- Inget då vi inte haft möjlighet att tömma vårt postfack

 

9. Övriga frågor

 

- FljomrKoV utsågs till årets förening vid Halmstad eldsjälsgalans 2021. Diplom och statyett skall hämtas av ordförande då eldsjälsgalan fick genomföras via video pga. Coronapandemin och tas med till Stora Torg 21 augusti

- Tog Kenneth upp frågan om en återträff med ”32 gänget”. Han erbjöd att ordna en grillträff i Laholm. Kenneth fick uppgiften att återkomma med tid för detta.

Beslut

Diskuterades och beslöts att föreningen köper in flyglitteratur till biblioteket. Thomas har beställt Alf Ingelsson Thors bok. Böckerna om flygbaser skall också köpas


10. Beslut från mötet

Beslut

Styrelsen beslöt bibehålla Pg nr som föreningen haft för A 32 renoveringen och använda det till museiupprustningen

Beslut

Hans och Thomas fick mandat att fortsätta arbetet med utlokalisering av museet. De fick även mandat att fatta beslut i museifrågan om så krävs om styrelsen inte hinner samlas m.h.t. till sommaruppehållet i föreningens verksamhet. En förutsättning som måste uppfyllas för att Hans och Thomas kan fatta ett beslut om utflytt av museet är att lokalen är finansierad. Om inte detta krav uppfylls så blir museet, för tillfället, kvar inne på FMTS område. Arbetet med att hitta en lokal fortsätter då i ett annat tempo.

Beslut

Hans undersöker med Hans Anderson om han vill ta samordningsansvaret i att planera för denna utställning. Reserv är Thomas och Hans. Följande anmälde att de kan hjälpa till under dagen den 21 augusti:

- Reino, Hans, Thomas, Kenneth, Jan

En diskussion fördes om upplägget och följande bör beaktas i den kommande planeringen:

- Väderskydd måste ordnas i form av tält som täcker utställda föremål

Transport av föremål till Stora Torg måste ordnas

- Utställningsföremål kan vara raketstol, docka med flygutrustning, andra flyganknutna föremål

- Presentation av A32 projektet och att vi blev året förening

- Försäljning av kepsar vykort m m

- Blankett för att ansluta sig som medlem skall finnas

- Inköp av lite godis att erbjuda besökarna

- Lotteri 20 kr lotten med vinst ett pass i SAAB Safir med Thomas (kan bli 3 vinster) med 2 lotteriringar vilket ger 4000kr till föreningen

- Bra möjlighet att rekrytera nya medlemmar för föreningen

- Kontrollera om FMTS vill vara med på ett hörn (rekrytering)

Beslut

Diskuterades och beslöts att föreningen köper in flyglitteratur till biblioteket. Thomas har beställt Alf Ingelsson Thors bok. Böckerna om flygbaser skall också köpas

 

11. Nästa möte

 

Nästa styrelsemöte blir ett möte som går av stapeln den 18 augusti 2021 kl. 1400-1530 i ordinarie lokal inne på FMTS.

 

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande