FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte:            Styrelsemöte augusti 2020

Tid:               2020-08-19 (kl. 1400 – 1530)                 

Plats:             Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                     Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                Sekreteraren

                      Kvarstående frågor/beslut
                                           
4. Verksamhet                                                                Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                        Kassör

                      - Ekonomiska läget
                                           
                      - Nya ekonomiska bidrag                         Ordf.

                                            - Kepsförsäljning

                                           - Studiecirkel
                                                                                       
                      - Medlemsläget                                        Kassör
                                           
4.2 Genomförd verksamhet                                           Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

                      - Inställd pga. Coronavirus

                                           - Möbler levererade Heberg

                                           - Lokaler utanför FMTS museet

                                           - Brev CFMTS

                                            - Artikel i årsbok till Stefan Gustafsson
                                           om A32 projektet

                      - Kontakter kommunen om Lansen         Thomas

Team Museet

                      - Möte 2020-08-05                                   

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida

4.3 Kommande verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - Enligt verksamhetsplanen

                                            - Kör vi igång?


                      - Museikommittémötte

                                            - Kör onsdagar f rom 2020-08-19

                      - Redaktionskommittémöte

                                            -Uppdatering                      Reino

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete               Ordförande

                      -Team Museet
                                                                                       
5. Veteranstöd                                                                POC Veteranstöd

                      - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden      

6. Traditionsärenden                                                      POC Traditionsvård

                      - Verksamhet Team museet
                     
7. Kamratbladet.                                                            Redaktör

                      - Nr 2 2020 innehåll ?        

8. Inkommen post/mail                                                  Sekreteraren

                      - Mail
                                           
                      - Post                                  
                                           
9. Övriga frågor.                                                            Ordföranden

10. Beslut från styrelsemötet                                         Ordföranden

 

11. Nästa möte.                                                              Sekreteraren
                      
                      - 2020-10-08 ,1400 - 1530

12. Ordföranden avslutar mötet.                                    Ordföranden

 

Hans Hansson

Sekr


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT - OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte

                                                                                       
Möte:            Styrelsemöte
Tid:               2020-08-19   Plats: Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, , Reino Pakkonen, Jan Hjelm Kenneth Narstam,

Förhinder: Stefan Nordgren, Patrik Rydell

 

1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2.      Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3.      Föregående protokoll lästes upp.

Inget kvarvarande fråga från förra mötet.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4.     Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar


- Ekonomiska läget

Kassören redovisade föreningens ekonomiska läge. På föreningskontot finns det 2020-08-19 44 141,00:- kr.


- Nya ekonomiska bidrag

                      - försäljning av överblivna kepsar från A 32 Lansen projektet har gett 900:-kr

                      - ytterligare inkomst kommer från Folkuniversitetet och den studiecirkel -Team
                       Museet som vi bildat avseende upprustningen av museet 

 

- Summa ekonomi

Vilket ger en total tillgång på 44 141 kr. Från detta kommer att avgå betalning om 4000 i layoutkostnader + tryckkostnader samt 6% moms till Stefan Gustafsson för KamratBladet nr 1. Tillkommer utbetalningar från Folkuniversitetet


-Medlemsläget

                      - Vi har 131 betalande medlemmar i vårt medlemsregister. 3 st.       hedersmedlemmar och 4 icke betalande medlemmar  (vpl GU 2020 ett år fritt                   medlemskap). Per Olin kontrollerar med Pers på FMTS och MHS-H om               pensionsavgångar så att vi kan ta fram erforderligt antal diplom. Hans meddelar                     Thomas när besked finns så att ramar kan köpas in till diplomen.

 

4.2 Genomförd verksamhet

- Föreningsverksamhet

                      - Verksamheten har under våren och sommaren varit inställd pga.    Coronaviruset.

                      - Styrelsen har vidtagit följande åtgärder;

                                           -Levererat möbler till Hebergs auktioner för försäljning

                                           - Undersökt lokaler för museet utanför FMTS. Halmstad kommun återkommer i frågan

          avseende våra förfrågningar om Bastionen, Galgberget m m

                                           - Brev via mail skickats till CFMTS med begäran om ökade föreningsbidrag för 2020.

                                           - En artikel om A 32 projektet har levererats till Stefan Gustafsson för att ingå i en årsbok om           Halmstad

                                           - Underlag för artikel i SFF tidning om A 32 projektet har också  levererats

                                           - Kontakter har genomförts med Halmstad kommun angående skyltning, klippning samt           tvättning av A32 Lansen

- Team museet

Ett projektmöte 2020-08-05 startade upp verksamheten i Team museet inför hösten. Minnesanteckningar från det mötet har delgivits deltagarna i Team museet, och sparas separat från styrelseprotokollen, och återges inte här.

 

Per Olin tar reda på medlemskapet till SFF och skaffar fram inloggning och användaruppgifter

 

Löpande uppdatering har skett av föreningens sociala medier


4.3 Kommande verksamhet

- Verksamheten fortsätter enligt verksamhetsplanen. Medlemmar kan följa vad som händer i menyn Aktiviteter på hemsidan.

- Museet

Beslöt att ha museet stängt dels pga. coronaviruset men även pga. pågående ombyggnad/upprustning.

 

- Team museet kör onsdagar f rom 08–19 med början från ca 0930- och framåt

- Redaktionskommittémötena för KamratBladet nr 2 2020 sker enligt verksamhetsplanen. Nästa möte är 14/9 kl. 1500 i klubbrummet.

 

- Styrelsens medlemmar ombands tänka till på verksamhet inför 2021.  Verksamhetsplanen för 2021 skall med i KamratBladet nr 2 2020 så planen måste vara klar till styrelsemötet den 14 oktober.

- Påminner att aktiviteter under hösten är självfinansierade.

                     

4.4    Behov av avdömningar för fortsatt arbete

Inga


5. Veteranstöd

Inget

 

6. Traditionsärenden

Museet fortsatt stängt pga. coronaviruset samt upprustningen. Team museets olika arbetsgrupper är i full gång. Just nu sker en omflyttning av böcker till det blivande biblioteket.

 

7. KamratBladet

Underlag för nummer 2 finns. Styrelsen diskuterade att de vore trevligt med lite fler historiska artiklar i kommande nummer. Vi fortsätter med att samarbetspartner A32 projektet får en gratisannons i tidningen med förhoppning att de betalar för en annons i framtiden.

 

8. Inkommen post, mail m m

Diverse kamrattidningar från andra kamratföreningar har inkommit.

 

9. Övriga frågor

Bakkroppen på A 32 Lansens fästen behöver ses över då det observerats svajningar när det blåser. Kenneth kontrollerar med Lennart Jonsson om infästningen av bakkroppen. Eventuella åtgärder sker t e x i samband med tvätt då lyft finns på plats.

 

Kvarstår att sätta upp skylt vid A32 Lansen. Frågan ligger hos kommunikationsavdelningen på Halmstad kommun. Föreningen beredda att bistå vid eventuella strykningar i texten.

 

Thomas redovisade läget avseende artiklar och bilder för SFF om A32 projektet som man begärt till sin tidning för kommande nummer.

 

10. Beslut från mötet

 

Inga

 

11. Nästa möte

Nästa möte blir 2020-10-14 kl. 1400–1530.


12. Ordförande avslutade mötet

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande