ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      PROTOKOLL styrelsemöte
Möte:                     Styrelsemöte
Tid:                         2017-01-17                    
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande:           Ulf Crona, Anders Hed, Ingemar Stenbeck, Stefan Nordgren, Bengt-Åke Andersson, Per Olin, Johnny Neinhart
Förhinder:                    
Adjungerad: Kent Kristiansson (valberedningen)

1.   Ordföranden öppnande mötet.
Mötet var beslutsmässigt

2.     Dagordningen fastställdes

3.   Föregående protokoll lästes upp. Lades till handlingarna

4.   Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar
Vht överenskommelsen med FMTS för 2018 är framtagen och utgör en planering med ekonomiska bedömningar vilken föredras för FMTS i närtid.
Kamratföreningen stödjer FMTS med framtagning och utgivning av tidningen, drift och utveckling av traditionsrummet, genomförandet av veterandagen på lokal nivå och en del annat.
Under 2016 har föreningens förbrukade medel nyttjats för genomförande av
- resa
- högtidlighållande av Kullabergshaveriet
- deltagande i SMKR konferens
- inköp av stång till fana
- lunchkostnad för medlemmar aktiva i arbetet med traditionsrummet
- utarbetande och distribution av tidning

Föreningen har tappat ett 20-tal medlemmar och har f n ca 310 medlemmar.

4.2 Genomförd verksamhet
Utöver det som anges under p 4.1 har styrelsen bjudits på julbord samt deltagit i förbandets jullunch (ordf)
                 
4.3 Kommande verksamhet
Under våren 2017 planeras ett föredragscafé till vilket en särskild inbjudan utsänds.
Vidare genomförs årsmöte med traditionsenlig middag 2017-03-09.
Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Halmstad i juni 2017.
                   
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete        
NIL

5.   Veteranstöd
Veterandagen genomförs med ceremonier såväl i Stockholm som i Halmstad 2017-05-29. Deltagande från Kamratföreningen är f n oklart.

6.   Traditionsärenden      
Ökad uppmärksamhet från de anhöriga föranlett av medialt intresse kring Härnösandshaveriet.
Betr 32:an föreligger f n ett antal alternativa lösningar för hantering av ärendet. Allt från komplett reparation till fullständig skrotning.

7.   Kamratbladet
NIL

8.   Inkommen post/mail
Endast räkningar att handläggas av kassören utöver tidningar från andra kamratföreningar.

9.   Övriga frågor.
Inventering av gamla vapen i traditionsrummet handläggs av Johnny N.
Valberedningens arbete inför årsmötet redovisades.
”Varvet runt”:
Per: Anmodat svar ang föreningens lokaler har ej inkommit.

10. Beslut tagna av styrelsen
Verksamhetsplanering med budget utarbetas av ordf och kassör.
Återredovisning av förbrukade medel redovisas för FMTS.
Jan Magnusson tillfrågas om att kåsera vid föredragscafé 15 alt 22/2. Ansv sekr.
Införskaffande av bankkort samt dator påskyndas. Ansv. Kassören

11. Nästa möte, 2017-01-31, kl 1430 – 1600 är arbetsmöte och utgör förberedelser inför årsmötet.
Sista ordinarie styrelsemöte med sittande styrelse genomförs 2017-03-07 kl 1430-1600
Nästa ordinarie styrelsemöte med den nya styrelsen avhålls snarast efter årsmötet i syfte att konstituera sig.

12. Ordföranden avslutade mötet
Vid protokollet
                                                                                        Justeras
Anders Hed                                                                               Ulf Crona
Sekr (tf)                                                                                       Ordf