FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte:            Styrelsemöte nr 7 2021

Tid:               2021-10-06 (kl. 1400 – 1530)                 

Plats:             Styrelserummet museet

--------------------------------------------------------------------------------------

1. Öppnande av mötet.                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                     Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                Sekreteraren

                      Kvarstående frågor/beslut

                                           
4. Verksamhet                                                                Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                        Kassör

Ekonomiska läget                                                           Ordf.

- Ej utbetalt 2021 års ekonomi från FMTS

- Bidrag Destination Halmstad
                                                                                       
Medlemsläget                                                                 Kassör

- Uppdatering medlemsregistret slutprodukt

                                           
4.2 Genomförd verksamhet                                           Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

 - Ställa ut på Stora torg Halmstad 21 augusti
kl. 1100-1600

- Informationsmöte Soldathemmet 2021-09-20

-Regionmöte SMKR/V i Skillingaryd 2021-09-28--29

- Övrig verksamhet har varit inställd

Team Museet

- Upprustning startad igen 08-18

Redaktionkommittémöten

- Redaktionsmöte nr 1 för 2021-09-13
KamratBladet nr 2-2021

Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
och Facebooksida

4.3 Kommande verksamhet                                                                 Ansvarig ledamot

Föreningsverksamhet

- Enligt verksamhetsplanen

 - Verksamhet enligt normal rutin återupptagen 18/8

- Möte Veterancentrum på Soldathemmet 10-06 kl 1230-1630

- Verksamhetsplan 2022 våren

Team Museet

- Möte med Kommun om verksamhetsstöd 2021-10-29

- Uppstart av VR produktion 10-13 kl 1000


Redaktionskommittémöte

- Planering nr 2 2021

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete               Ordförande

-                    

5. Veteranstöd                                                                POC Veteranstöd              

- Veteranverksamhet kamratföreningens åtaganden    

6. Traditionsärenden                                                      POC Traditionsvård

-

7. Kamratbladet.                                                            Redaktör

- Innehåll nr 2 KamratBladet                                         Reino

8. Inkommen post/mail                                                  Sekreteraren

- Mail

                                                                 
- Post

                                           
9. Övriga frågor.                                                            Ordföranden

- Inget

10. Beslut från styrelsemötet                                         Ordföranden 

11. Nästa möte.                                                              Sekreteraren

- Styrelsemöte ordinarie plats
nr 8 2021-11-17 1400–1530
                                           
12. Ordföranden avslutar mötet.                                    Ordföranden


Hans Hansson
Sekr

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT - OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

PROTOKOLL styrelsemöte nr 7 2021-10-06

                                                                                       
Möte:            Styrelsemöte 7
Tid:               2021-10-06  

Plats: Styrelserummet under matsalen

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Reino Pakkonen (del av mötet), Kenneth Narstam Thomas Ericsson, Jan Hjelm

Förhinder: Stefan Nordgren, , Thomas Grevholm 


1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt.

2.      Dagordningen

Dagens godkändes

3. Föregående protokoll

Inga kvarstående frågor och protokollet lades till handlingarna.

4. Verksamhet

4.1 Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreningen är att kassan består av 92 054,30 kr. Årets stöd från FMTS 3*15 tusen (Föreningsverksamhet, museiverksamhet samt veteranverksamhet) är ej inräknat i summan. Stödet från Destination Halmstad på 15 000 ingår ej (ännu ej utbetalt). Stöd har också sökt från Riksantikvarieämbetet men inget svar har erhållits än. Stödet från Hemvårdsförvaltningen ingår med 6500 kr. I beloppet ingår också stöd från region Halland för en VR satsning på 25 000kr

Inget svar har erhållits från FMTS och kommunen på vår ansökan om stöd för lokaler utanför FMTS område.

Medlemsläget är 154 st. medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar (avgiftsbefriade), 2 GU FMTS (avgiftsbefriade).

4.2 Genomförd verksamhet

Föreningsverksamhet

Genomförda aktiviteter under hösten har varit begränsade pga. Coronaviruset.

- 2021-08-21 deltog föreningen i Halmstads kommuns föreningsdag. Under lördagen från 1100-1600 hade föreningen ett tält med diverse museiföremål m m på Stora Torg. Det blev en lyckad dag med många besök och 11 st. nya medlemmar.

- Informationsmöte har genomförts med styrelsen och Team Museet på Soldathemmet 2021-09-20. Deltagarna fick då information om läget i flytten av museet utanför militärt område b l a.

- Ordförande och c vice ordförande har deltagit i SMKR/V regionmöte i Skillingaryd den 28-29/9. Information om ett nytt folkförankringsprojekt om Totalförsvaret samt utbyte av föreningsinformation stod på programmet.

Team Museet

- Verksamheten för Team museet har precis som föreningsverksamheten varit mycket begränsad men den 18 augusti startade arbetet med upprustningen av museet, efter Coronapandemin, igång igen.

- Hans och Thomas har bedrivet ett undersökande arbete med diverse samverkanspartners. Det arbetet har fortsatt.

- Utöver det så har det skett en löpande uppdatering av hemsida och Facebooksida via ordförandes försorg.

Redaktionsmöten

Redaktionsmöte nr 1 genomfördes 2021-09-13 inför utgivandet av KamratBladet nr 2

4.3 Kommande verksamhet

Föreningsverksamhet

- Vi följer den verksamhetsplan som finns på vår hemsida. Verksamheten enligt normal rutin

f r o m 2021-08-18  

- Datum för ett antal centrala möten är fastställda. 2022-03-29--30 genomförs SMKRs representantskapsmöte i Stockholm/Åbo

- 2022-06-15-- 19 genomförs det nordiska kamratföreningsmötet i Tavastehus/Finland

- 2021-10-13 möter föreningen fotograf Fredrik Andersson för att planera/genomföra VR fotografering av museet

- 2021-10-29 möter kamratföreningen Jonas Bergman kommunen, Lars Puss Riksdagsman och Mikaela Waltersson region Halland samt representant från FMTS på museet för att visa museisamlingarna samt diskutera stöd för lokalhyran.

- Verksamhetsplan för hösten och vårens verksamhet diskuterades. Följande inriktning slogs fast:

2021

- 24/11 filmafton på Soldathemmet kl 1800-2000

2022

- Föredrag 19/1 på Soldathemmet 1800-2000

- 22/3 Studiebesök på företag i Halmstadsområdet

- Årsmötet sker den torsdag 3/3med början kl 1700. Kallelse kommer i KamratBladet nr 2 som ges ut i början på december

- 12/5 Föreningsresa heldag

- Besök F10 museum 9/6

Diskuterades att kalla till ett möte med övriga kamratföreningar i Halmstad. Ordförande informerade om nyvalda SMKR/V ledamot Torbjörn Malmqvists ideér om ett sådant möte.

Kallelse kommer via Torbjörn.

Team Museet

- Museiverksamheten är påbörjad igen efter Coronastoppet. En VR produktion kommer att starta den 13/10. Uppstartsplanering för hur ett museum utanför militärt område skall se ut initieras i närtid.

Redaktionskommittén

- Arbetet med KamratBladets utgivning av nr 2-2021 fortsätter. Redaktionsmöte 18/10 och manusstopp är den 5/11. Korrektur för nr 2 av KamratBladet presenteras för styrelsen på styrelsemötet 17/11. Tidningen avses ges ut i början på december.

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete

-

5. Veteranstöd

-

6. Traditionsärenden

Jan utvecklade historien om en Mig 15 som nödlandade efter flykt från Polen i Horred. Lämplig artikel i nästa nummer av KamratBladet. Han tog även upp historien om nödlandande fpl från de allierade under 2.VK i Halland som kan vara lämpliga som artiklar.

7. KamratBladet

- Planeringen av KamratBladet nr 2 fortsätter. Förslag på artiklar m m skickas till Reino.

8. Inkommen post/mail

- Inget

9. Övriga frågor

-

10. Beslut från mötet

-

11. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett möte som går av stapeln den 17 november 2021 kl. 1400-1530 i ordinarie lokal inne på FMTS.

 

Hans Hansson                                          Hans Hansson

Sekreterare                                               Ordförande