ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
PROTOKOLL styrelsemöte/Utvecklingsmöte
                                                                                       
Möte:                      Styrelsemöte/Uutvecklingsmöte månad 09/2018
Tid:                       2018-09-19 kl 1800-2030
Plats:                       Hemma hos Thomas Ericsson

1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande förklarade mötet för öppnat

2.     Närvaro och beslutmässighet

Närvarande: Hans Hansson, Thomas Ericsson, Per Olin, Kenneth Narstam, Jan Hjelm

3.     Godkännande av kallelse

Ingen separat kallelse har gått ut. Tiden för utvecklingsmötet bestämdes på föregående styrelsemöte

4.     Ordförande inledde mötet med att redovisa resultatet av diskussionerna som fördes vid SMKRs regionmöte väst 2018-09-11. Det mötet avhandlade 2 saker:

- Finns det en överenskommelse med värdförbandet?
- Hur skall vu rekrytera och bibehålla våra medlemmar?

Minnesanteckningar som fördes av ordförande i hans arbetsgrupp bifogas dessa minnesanteckningar. De andra grupperna hade snarlika förslag så anteckningarna kan sägas utgöra en sammanfattning av diskussionerna i de olika grupperna.

Ordförande lämnade ordet fritt och följande saker var uppe till diskussion utan inombords prioritering:

- Ny broschyr om föreningen skall tas fram.
Beslut: Kenneth och Jan ansvara för det

- Vara på annan plats än inne på flottiljområdet underlättar inpasseringsproblematiken:
Beslut: Bör prövas då man finner det lämpligt

- Säkerställ att alla blivande pensionärer vid FMTS och MHS-H får diplom.
Beslut:Hans kollar med Thomas Grevholm och Stefan Nordgren så att föreningen har en aktuell lista på blivande pensionärer

- Ta fram kläder med logga på:
Beslut:Thomas undersöker i steg 1 kläder med logga till personal jobbande med A32 projektet

- Nyanställda måste få information om kamratföreningen?
Beslut: När broschyren är framm åtar sig Hans att säkerställa att den finns hos respektive personalavdelning/Chef för våra förband

- Facebook och Messenger?
Beslut: Kenneth åtog sig att säkerställa att kamratföreningen får uppdaterade sidor på de sociala medierna. Grupperna bör vara slutna. Dt skall även ordnas en särskild Messengergrupp för styrelsen.

- Arrangera fler projekt som kan engagera våra medlemmar.

Beslut: F14 75 år skall uppmärksammans i nr 1 av Kamratbladet med en lite längre artikelserie för att uppmärksamma jubileet. Redaktionskommittén med Thomas Ericsson i spetsen säkerställer att F14 jubileet får tillräckligt med utrymme i Kamratbladet nr 1 2019.
Nytt monument när A32 försvinner är ett ex på ett projekt som kan startas?

- Söka pengar till A32 projektet. SFF har fond som man kan söka bidrag ur

- Medlemsregistret skall slut justeras så att föreningen har en aktuell medlemsförteckning.
Beslut: Per Olin tar fram en så aktuell medlemsförteckning som det går att få fram. Den uppdelas i ett antal block och varje styrelsemedlem får ett antal namn att ringa för att kontrollera och samla in medlemsuppgifter: Namn, postadress, Personnummer. Telefonnummer och E-postadress.

2018 års verksamhetsplan diskuterades. Närvarande konstaterade att pubaftnar och veteranluncher inte har haft några deltagare. 2018 års verksamhetsplan bifogas som bilaga 2.

Beslut:Föreningen fortsätter att bjuda in till pubaftnar när mässföreningen arrangerar sådana. En veteranlunch i halvåret är inriktningen för 2019. I övrigt så fortsätter verksamhetsplaneringen för 2019 enligt 2018 års upplägg.

Verksamhetsplan 2019 och årsmöteshandlingar 2019 (kallelse samt ytterligare någon handling) skall vara klara så de kan ingå i nr 2 av Kamratbladet. 2018 års verksamhetsplan bifogas i Excelformat.

5.     Beslut tagna av styrelsen

Se punkt 4.

6.     Nästa möte är ordinarie styrelsemöte, 2018-10-10, kl 1500 – 1630

 Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet                                                              
Hans Hansson
Sekr        

Bilaga1 till minnesanteckningarna från utvecklingsmötet
           
Regionmöte väst SMKR - Minnesanteckningar från grupp 4 avseende grupparbetena

På mötet var 22 av 30 föreningar från region väst av SMKR representerade.  

Grupparbete 1 Överenskommelse med stödförbanden
I gruppen fanns representanter från följande kamratföreningar:
- E1 (Första flygeskadern)
- Flottiljområdets kamrat - och veteranförening Halmstad
- Flottans Män Göteborg
- Flottans Män Karlstad
- Göteborgs garnisons kamratförening
- Lv6/Göteborgs kamratförening

Av uppräknade föreningar så hade all utan Flottans Män i Karlstad tecknat en giltig överenskommelse med sina värdförband.

Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening Halmstad redovisade sitt avtal.
Överenskommelsen innehåller följande rubriker men är mycket koncentrerat formulerat :
- Allmänt
- Syfte
- Myndighetens åtagande
- Föreningens åtagande
- Ekonomi
- Säkerhet
- Giltighetstid och uppsägning
- Antal överenskommelser och bilagor
- Övrigt

Grupparbete 2 Rekrytering
Gruppen ställde sig ett antal frågor inledningsvis;
- Hur åstadkomma ökat rekrytering och deltagande på aktiviteter?
- Hur tuffa skall vi vara mot dem som redan är medlem?
- Hur når vi ungdomarna?
- Hur behåller vi redan rekryterade medlemmar?

Gruppen hade inga omedelbara lösningar men nedan redovisas vad som framkom från de olika kamratföreningarna i gruppen.

I gruppen fanns representanter från följande kamratföreningar:
- E1 (Första flygeskadern)
- Flottiljområdets kamrat - och veteranförening Halmstad
- Flottans Män Göteborg
- Flottans Män Karlstad
- Göteborgs garnisons kamratförening
- Lv6/Göteborgs kamratförening

Här följer en sammanställning av olika åtgärder som kamratföreningarna ovan nämnde. Vissa saker gjorde man redan men när man fick ta del av alla andras åtgärder så breddades basen för kommande rekryteringsåtgärder.

Följande saker används i rekryteringssyfte:
- Mun mot mun metoden
- Föreningstidningen som ges ut i olika antal nummer över året beroende på respektive förening möjligheter
- Nyttjande av garnisonens dag för att rekrytera
- Öppna mässkvällar
- Hemsida/Tidning/Övriga sociala media som Facebook, Twitter m fl
- Information på värdförbandens personalsamlingar
- Information till inneliggande värnpliktiga samt utdelande av premie till bästa soldat
- Diplom med 1 års grattis medlemskap till blivande pensionärer eller slutar av annat skäl
- Artiklar i lokala tidningar om olika aktiviteter man genomför t ex nämnde Halmstad sitt renoveringsprojekt av en A32 Lansen på pinne som fick ett dubbeluppslag i Hallansposten
- Besöka bibliotek under ½ -1 dag
- Delta i utställningar
- Synas på fritiden genom att bära kläder, kepsar m m med föreningsloggan på
- Sångkör (Flottans Män)
- Lokal öppen för besök
- Minnesvård med ceremonier
- Gummiparagrafer införda i stadgar för att medge så många som har intresse att söka medlemskap
- Differentierad medlemsavgift för anhöriga
- Ordna intressanta besök lokala som kan locka att bli medlem för att komma åt att få se besöksobjektet
- Pubaftnar

Vid pennan
Hans Hansson
Flottiljområdets kamrat- och veteranförening

Bilaga 2 till minnesanteckningar utvecklingsmöte

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
Verksamhetsplan Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 2018
Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en anmälan med personnummer och namn för att delta i aktiviteterna nedan.

Anmälan görs enklast på hemsidan eller på telefonnummer 072-210 44 33
Alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.flottiljomradetskamratforening.seså håll utkik där för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer att under året samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad och förhoppningsvis kunna erbjuda deltagande i vissa av deras aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information om detta.

Januari
8                      Arbetsmöte styrelsens arbetsutskott inför årsmötet
15                      Medlemsrekrytering - Deltar i FMTS och MHS-H personalorientering med kort                       presentation av Kamratföreningen
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Februari
5                      Styrelsemöte inför årsmötet
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Mars
8                      Årsmöte FMTS by 11 följt av ärtmiddag
14                      Konstituerandemöte ny styrelse
21                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
28                      Pubafton på mässen
                   29                      Veteranlunch sista torsdagen i 1 kvartalet
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
April
10-11                      Sveriges militära Kamratföreningars Riksförbund SMKR årsmöte i Stockholm
                      (Representant från styrelsen deltar)
18                      Styrelsemöte klubbrummet
25                      Föredragscafé. Föreläsare Eso
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Maj
14                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
16                      Styrelsemöte                      
17                      Studiebesök dagens FMTS och MHS-H – Rundvandring på området
29                       Veterandagsfirande Norre Katts Park Halmstad
30                      Pubafton
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Juni
6                      Nationaldagsfirande. Vi deltar Eso
12                      Föreningsresa Eso
13                      Kamratbladet nr 1/2018 utges och postas till medlemmarna                                
28                      Veteranlunch sista torsdagen i 2 kvartalet
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Juli

----
Augusti


15                      Styrelsemöte

September
3                      Medlemsrekrytering - Deltar i FMTS och MHS-H personalorientering med kort                       presentation av Kamratföreningen
11                      SMR regionalt möte V i Göteborg/Nya Varvet
12                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
26                      Pubafton
27                      Veteranlunch sista torsdagen i 3 kvartalet
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
Oktober
10                      Styrelsemöte
24                      Föredragscafé följt av lättare förtäring. Föredrag Eso.
                      Firandet av FN dagen
31                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
November
14                      Styrelsemöte
21                      Filmafton följt av lättare förtäring. Film Eso
28                      Pubafton
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård
 
December
5                      Kamratbladet nr 2/2018 utges och postas till medlemmarna                      
Eso                                 Veteranlunch/Jullunch
                      Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                      varje vecka – Traditionsvård