FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Styrelsen

Dagordning vid konstituerande möte med Flottiljområdets kamrat och veteranförening 2020 i klubbrummet under matsalen på FMTS den 10 mars 2020 kl. 1400–1500.

§ 1. Mötets öppnade

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Närvaro och beslutsmässighet              

§ 4. Val av mötessekreterare och protokollförare

§ 5. Val av justeringsman      

§ 6. Styrelseordförandens övergripande inriktning av styrelsearbetet

§ 8. Val av Vice ordförande, sekreterare och kassör

§ 9. Ledamöters uppgifts- och ansvarsfördelning.

§ 10. Information till medlemmarna om nya styrelsen

§ 11. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2020-03-05 - - 2021-03-04

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Nästkommande möten

§ 14. Mötet avslutas.


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD

(F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)


 PROTOKOLL konstituerandemöte

                                                                                       

Möte:            2020-03-10

Tid:               1400–1500

Plats:             Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

--------------------------------------------------------------------------------------

 1. Ordföranden öppnande mötet.

 2. Godkännande av dagordning

  Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 12 övrigt;

  - Betalkort uppsägning
  - Årsmöte mässällskap 2019-03-25 kl 1630
  - Fika träff 1 ggr/månad
  - Fotobok
  - Kontroll om FMTS och MHS-H utbetalat årsbidraget
  - Uppvaktning Landshövdingen vid hennes avgång
  - Hemsidan
  - Måltider museum

 3. Närvaro och beslutsmässighet

  Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson, Reino Pakkonen
  Frånvarande: Stefan Nordgren, Patrik Rydell,

  Mötet var beslutsmässigt.

 4. Val av mötessekreterare och protokollförare

  Ordförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.

 5. Val av justerare

  Thomas Ericsson valdes till justerare av dagen protokoll

 6. Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetet

  Ordförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet:

  Då styrelsen inte var ny så återges ordförandes inriktning från 2019 som fortsatt gäller.

  ”Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket "självgående" individer”. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk

  Styrelsens åligganden
  - Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål.
  - Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
  - Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
  - Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
  - Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
  - Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
  - Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
  - Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd.
  - Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet  

  Den av styrelsen framtagna prioriteringslistan, som redovisades på årsmötet, på åtgärder som behöver vidtas gicks igenom. Styrelsen konstaterade att man under 2020 fortsätter med att åtgärda listade saker på prioriteringslistan. Prioriteringslistan finns med som handling inför årsmötet 2020 och hittas på hemsidan under menyn Organisation/Årsmöte2020.

 7. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

  Möte valde Thomas Ericsson till vice ordförande. Per Olin valdes som kassör. Reino Pakkonen valdes till sekreterare.

 8. Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

  Valdes Reino Pakkonen som ansvarig för redaktionskommittén. Jan Hjelm valdes som ansvarig för traditionskommittén. Kenneth Narstam valdes som verksamhetsansvarig/planerare. Hans valdes som webbansvarig. Thomas valdes som rekryteringsansvarig. Myndighetsrepresentant från FMTS, Stefan Nordgren, och Veteranansvarig Patrik Rydell MHS-H.

 9. Information till medlemmarna om nya styrelsen

  Den nya styrelsen presenteras på hemsidan.


 10. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2020-03-10- -2021-03-04

  Enligt de reviderade stadgarnas § 4 så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

  För tiden 2020-03-10 - - 2019-03-04 firmatecknar ordförande Hans Hansson samt kassör Per Olin, var för sig, kamratföreningen.

  Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna för firmatecknarna.

 11. Övriga frågor

  - Betalkortet som Kenneth Narstam haft under renoveringstiden för A32 Lansen behövs inte längre och beslutades att sägas upp. Er ordnar de praktiska sakerna med banken

  - Årsmöte för mässällskapet 2019-03-25 kl. 1630. Hans har lovat att sitta ordförande på mässällskapets årsmöte.

  Hans kommer att representera kamratföreningen på mässällskapets årsmöte för inhämtning av information om mässällskapets verksamhet resten av 2019

  - Försök med att ordna enkel fikaträff på soldathemmet 1ggr/månad skall prövas fr om april. Tidpunkt sistatisdagen i varje månad kl. 0930

  - Fotobok - A32 projektet dokumenterat i en fotobok

  Team A32 avslutade sitt arbete med renoveringen av A32 Lansen genom att dokumentera hela renoveringsförloppet i en 80 sidig fotobok. Varje deltagare i Team A32 har som ett tack för allt arbete som de lagt ned erhållit var sitt exemplar av boken.

  Vi erbjuder nu alla andra medlemmar och flygintresserade att köpa boken. Boken kostar 475:-kr och intresseanmälan är bindande.

  Hans har erhållit ett bra pris hos Önskefoto som trycker boken under resten av året och det till det 40% reducerade priset 475:-kr inkluderande fraktkostnader.

  I en första beställningsomgång(bindande beställning) öppnar vi nu upp för att köpa boken. Anmäl ert intresse på  info@fkvf.se före 31 mars.
  Ange namn, adress samt sätt in 475:-kr på föreningens postgirokonto senast den 31 mars och ange Fotobok så kassören vet vad betalningen avser för något.


  Genom att klicka på länken så kan ni se en online version av slutprodukten så ni vet vad ni får för något:
   http://www.onskefoto.se/dela-online-fotobok/bc3a6e1c-0469-4aad-9432-637f104f33a6

  - Kontroll om FMTS och MHS-H utbetalat årsbidraget

  Hans kontrollerar med C FMTS om storleken på bidraget.

  - Uppvaktning Landshövdingen på vid hennes avgång. Thomas och Hans uppvaktar landshövdingen på föreningens vägnar då hon avgår som landshövding den 20 mars.


  - Hemsidan

  Hemsidan uppdateras till ny sitebuilder. Det innebär att det kommer att vara lite varierande information ett tag innan all uppdatering skett.

-       Måltider museum. Beslöt styrelsen att Microugnsalternativet får fortsätta under minst hela våren så föreningen får ordning på ekonomin. Nytt beslut tas efter sommaren.

 1.  Nästkommande möten

  Nästa styrelsemöte blir 2019-04-15 kl. 1400–1530 i ordinarie sammanträdeslokal på FMTS.

  Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

 2.  Mötet avslutas

  Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.


  Hans Hansson                                                                          Thomas Ericsson
  Tillförordnad mötessekreterare                                               Justerare