ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
StyrelsenDagordning vid konstituerande möte med Flottiljområdets kamrat och veteranförening 2019 i klubbrummet under matsalen på FMTS den 13 mars 2019 kl 1400-1500.
 
§ 1. Mötets öppnade
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Närvaro och beslutsmässighet                      
§ 4. Val av mötessekreterare och protokollförare
§ 5. Val av justeringsman                      
§ 6. Styrelseordförandens övergripande inriktning av styrelsearbetet
§ 8. Val av Vice ordförande, sekreterare och kassör
§ 9. Ledamöters uppgifts- och ansvarsfördelning.
§ 10. Information till medlemmarna om nya styrelsen
§ 11. Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2018-03-09 - - 2019-03-07
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Nästkommande möten
§ 14. Mötet avslutas.FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      PROTOKOLL konstituerandemöte
                                                                                       
Möte:                      2019-03-13
Tid:                         1400-1500
Plats:                      Ordinarie lokal, föreningens styrelserum

1.     Ordföranden öppnande mötet.

2.     Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 12 övrigt;
- Gåvor till värnpliktiga i samband med utryckning
- Årsmöte mässällskap 2019-03-27 kl 1630
- Orientering från Flygvapnets ordförandekonferens i Uppsala 2019-03-05--06
- USB minne foton flygverksamhet till Jörgen Sävmark-Sennow
- Orientering om brev till C F21, SAAB och chefen för flygstaben
- Överlämning av bok om traditioner till kamratföreningens traditionssansvarig Jan Hjelm
- Kontroll om FMTS och MHS-H utbetalat årsbidraget
- Besöksmål årlig resa
- Besök F/ A32 gruppen

3.     Närvaro och beslutsmässighet

Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm, Kenneth Narstam
Frånvarande: Stefan Nordgren, Patrik Rydell, Thomas Ericsson

Mötet var beslutsmässigt.

4.     Val av mötessekreterare och protokollförare

Ordförande tog på sig uppgiften att föra protokoll under mötet då sekreterare ännu inte valts i styrelsen.

5.     Val av justeringsman

Jan Hjelm valdes till justeringsman

6.     Styrelseordförandes övergripande inriktning av styrelsearbetet

 Ordförande redogjorde kort för hur han såg på det kommande styrelsearbetet:

Då styrelsen inte var ny så återges ordförandes inriktning från 2018 som fortsatt gäller.

”Jag vill se att styrelsemedlemmarna normalt är mycket "självgående" individer. En stor del av en styrelsemedlemmens arbete med föreningens frågor sker mellan styrelsemötena. Genom rapporter, Ordförandebrev etc. får styrelsemedlemmen information om vad som händer. Med kunskap om det som hänt på tidigare möten, ny information mm, studerar ledamoten föreningens omvärld, kunder, viktiga händelser som kan påverka i olika riktningar etc. Diskussioner förs också med personer som ingår i ledamotens nätverk

Styrelsens åligganden
- Föreningens styrelse har till uppgift att främja föreningens ändamål.
- Styrelseordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden
- Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
- Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
- Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
- Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
- Kamratföreningen firmatecknas av styrelseordföranden och kassören, var för sig.
- Inför ett möte förutsätts att tillsänt material, beslutsunderlag, rapporter mm, är studerade och att ledamoten är väl förberedd.
- Personliga analyser, förslag och idéer är redan genomtänkta och framförs på styrelsemötet  

Den av styrelsen framtagna prioriteringslistan på åtgärder som behöver vidtas gicks igenom. Styrelsen konstaterade att man under 2018 fortsätter med att åtgärda listade saker på prioriteringslistan 2018. Prioriteringslistan finns med som bilaga till styrelseprotokollet 2017-11-06 som bilaga 2. Alla protokoll finns på hemsidan under menyn Organisation/Styrelseprotokoll.”

8.     Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Möte valde Kenneth Narstam till vice ordförande. Per Olin valdes som kassör. Ordförande tog på sig sekreterarrollen i avvaktan på att man hittar en styrelseledamot till.  

9.     Ledamöters uppgifter och ansvarsfördelning

Då styrelsen inte var ny så återges ordförandes inriktning från 2018 som fortsatt gäller. Styrelsen fastställde förslaget med namnjusteringar då ledamöter avgått . Förslaget bifogas som bilaga 1 till protokollet.

10.  Information till medlemmarna om nya styrelsen

Den nya styrelsen presenteras på hemsidan.

11.  Beslut om firmatecknare för mandatperioden 2019-03-13- -2020-03-05

Enligt de reviderade stadgarnas § 4 så firmatecknas kamratföreningen av ordförande och kassör var för sig.

För tiden 2019-03-13 - - 2019-03-05 firmatecknar ordförande Hans Hansson samt kassör Per Olin, var för sig, kamratföreningen.

Per Olin ordnar med de praktiska åtgärderna för firmatecknarna.

12.  Övriga frågor

- Gåvor till värnpliktiga i samband med utryckning

Inneliggande värnpliktiga rycker ut 2019-06-14. Kamratföreningen kommer arr ställa uppmed två gåvor, bästa kamrat och bästa rekryt. Inriktningen är ett presentkort på XXL på 500:-kr till vardera mottagare samt 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen.
Kamratföreningen kommer att få möjlighet att i slutet på utbildningen informera om kamratföreningens verksamhet.

- Årsmöte mässällskap 2019-03-27 kl 1630

Hans kommer att representera kamratföreningen på mässällskapets årsmöte för inhämtning av information om mässällskapets verksamhet resten av 2019

- Orientering från Flygvapnets ordförandekonferens i Uppsala 2019-03-05—06

hans gav en kort sammanfattning av vad som avhandlades på ordförandekonferensen. En sammanfattning kommer att läggas upp på hemsidan lite senare.

- USB minne foton flygverksamhet till Jörgen Sävmark-Sennow

Jan fick i uppdrag att skaffa fram USB minnet med bilder till mässen/Jörgen Sävmark-Sennow

- Orientering om brev till C F21, SAAB och chefen för flygstaben

Hans orienterade om utsända brev/mail till olika myndigheter för att eftersöka stöd i arbete med renoveringen av A32 Lansen

- Överlämning av bok om traditioner till kamratföreningens traditionssansvarig Jan Hjelm

Hans överlämnade boken om traditioner till kamratföreningens traditionsansvarige Jan Hjelm.

- Kontroll om FMTS och MHS-H utbetalat årsbidraget

Per kontrollerar våra konton för att se om det årliga bidraget från FMTS och MHS-H:s bidrag inkommit på vårt konto


- Kommentarer resultaträkningen 2018

Hans tog upp frågan med den stora utgiften för måltider(museet). Jan fick i uppdrag att komma med ett förslag där kostnaderna minskar. Det är inte rätt att 2/3 av det årliga bidraget går till utlägg för mat.

- Besöksmål årlig resa

Kenneth är verksamhetsansvarig under 2019. Han föreslog att årets res skulle gå till Malmö tekniska museum samt Österlens flygmuseum. Styrelsen biföll förslaget. Kamratföreningen står för buss och inträden. Respektive medlem betalar för sin egen förtäring under resan. Medföljande anhörig betalar 150:- kr samt egen förtäring.

- Besök F7 av A32 gruppen

Kenneth orienterade om att man åker till F7 den 21/3 för att på plats undersöka om det finns något som kan användas i renoveringen av vår A32 Lansen

13.   Nästkommande möten

Nästa styrelsemöte flyttas från aviserade 3 april pga. ordförandes planerade operation den 2 april. Nytt styrelsedatum blir 2019-04-17 kl 1400-1530 i ordinarie sammanträdeslokal på FMTS

Utöver styrelsemötena finns möjlighet att sammankalla arbetsutskottet som består av ordförande, sekreterare och kassör.

14.   Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla deltagarna för sitt engagemang.

Bilaga 1 till konstituerandemötet 2019-03-13

Styrelsesuppgifter verksamhetsåret 2019

Ordförande och firmatecknare                      Hans Hansson
Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR
Representerar föreningen externt

Vice ordförande/ledamot Verksamhet  Kenneth Narstam
Ansvarar för planering av föreningens verksamheter
Leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro

Sekreterare                                                                  Hans Hansson
Leder föreningens administration inkl besökshantering
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail.
 
Kassör och firmatecknare                                            Per Olin
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare

Ledamot                                                                   Thomas Ericsson
Redaktionskommittéansvarig, Information & PR
samt sociala medier

Ledamot Tradition                                            Jan Hjelm
Leder traditionsgruppens arbete

Ledamot Veteran                                            Stefan Nordgren
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS

Är föreningens POC gentemot FMTS
Ledamot                                                                   Patrik Rydell
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS H
Är föreningens POC gentemot MHS HHans Hansson                                                            Jan Hjelm
Tillförordnad mötessekreterare                              Justerare